ANALIZA GENERACJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W PRZEMYSŁOWEJ ELEKTROCIEPŁOWNI PRZYZAKŁADOWEJ JAKO STUDIUM PRZYPADKU PROSUMENTA
PBN-AR
Instytucja
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (Politechnika Warszawska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Instal (7pkt w roku publikacji)
ISSN
1640-8160
EISSN
Wydawca
Ośrodek Informacji "Technika instalacyjna w budownictwie"
DOI
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
11
Strony od-do
24-29
Numer tomu
389
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
prosument
instalacja elektryczna przemysłowa
usługi systemowe
statystyka obciążeń
en
prosumer
industrial power network
ancillary services
load statistics
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
RDPE 2017 - PBEC 2017
Nazwa konferencji
XIII Research & Development in Power Engineering Conference (Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej)
Początek konferencji
2017-11-28
Koniec konferencji
2017-12-01
Lokalizacja konferencji
Warszawa
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Streszczenia
Język
pl
Treść
Celem pracy jest przedstawienie wybranych wyników analizy obrazującej sposób eksploatacji jednostek wytwórczych elektrociepłowni (EC) przemysłowej w zakresie produkcji energii elektrycznej, zarysowanie złożoności problemu zarządzania energetycznymi zasobami wytwórczymi instalacji przemysłowej oraz zasygnalizowanie potencjału w zakresie świadczenia wybranych usług systemowych. Elektroenergetyczna sieć przemysłowa z własnymi blokami EC jest w istocie strukturą prosumencką. Prowadzenie ruchu i eksploatacji jednostek EC w takiej instalacji jest determinowane przede wszystkim potrzebami linii technologicznych zakładu produkcyjnego i koniecznością pokrycia zapotrzebowania na ciepło. Na podstawie analizy danych zużycia, poboru i własnej generacji w funkcjonującej sieci EC można stwierdzić, iż brak kompleksowego układu regulacji i zarządzania, optymalizującego zasoby, powoduje m.in. nierównomierność obciążenia bloków, zróżnicowanie udziałów poszczególnych jednostek w pokryciu zapotrzebowania na energię elektryczną przez odbiory zakładu oraz utrudnia wyznaczenie standaryzowanych profili generacji energii elektrycznej poszczególnych bloków. Potraktowanie wartości generacji mocy czynnej i biernej w jednostkach EC jako wielkości losowych dostarcza przesłanek do odrzucenia hipotezy o ich normalnym rozkładzie.
Język
en
Treść
The aims of this paper are to present selected results of an analysis showing the way of operating the electricity production in units of an industrial CHP, to present the complexity of the managing the energy resources of industrial installations problem and signaling the potential for the provision of selected energy ancillary services. The industrial power network with its own CHP blocks is substantially a prosumer structure. The operation of CHP units in such an installation is determined primarily by the needs of a factory production lines and the need to cover the heat demand. Based on the analysis of load, consumption and generation data in the functioning network, it can be concluded that the lack of a comprehensive regulation and management system optimizing resources results in differentiation of the units' share of the electricity demand by the plant's load and makes difficult to define standardized generation profiles of the individual units. The treatment of the values ​​of the active and reactive power generation in CHP units as random numbers provides the basis for rejecting the hypothesis of their normal distribution.
Inne
System-identifier
WUTbe51e83fe4d34e549ca37bf099b57611