Numerical investigation into plastic hinge formation in arched corrugated thin-walled profiles
PBN-AR
Instytucja
Wydział Mechatroniki (Politechnika Warszawska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Thin-Walled Structures (35pkt w roku publikacji)
ISSN
0263-8231
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
1
Strony od-do
13-21
Numer tomu
119
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 2
Autorzy przekładu
(liczba autorów przekładu: 0)
Słowa kluczowe
pl
Analiza numeryczna
Elementy cienkościenne
Transformata Fouriera
Siła krytyczna
Profile z blachy łukowej
en
Numerical analysis
Thin-wall components
Fourier transform
Critical force
Corrugated steel profiles
Streszczenia
Język
pl
Treść
Artykuł dotyczy cienkościennych falistych profili stalowych stosowanych jako łukowe zadaszenia w konstrukcjach architektonicznych. Falistość uformowana na powierzchni profilu podczas kształtowania profili wpływa na ich sztywność i nośność. Skomplikowana geometria powierzchni profilu zapobiega tworzeniu opisu analitycznego w oparciu o teorię cienkich warstw. Utrata stabilności w tego rodzaju profilu wiąże się z powstawaniem lokalnych niestabilności we wczesnym stadium rozwoju lokalnych mechanizmów plastycznych. W związku z powyższym bardzo istotne jest określenie dolnej granicy nośności, aby oszacować całkowitą nośność profilu. W pracy przedstawiono metodę analizy wyników obliczeń numerycznych w oparciu o identyfikację miejsc w, których wystąpiły zaburzenia przemieszczeń profilu.
Język
en
Treść
The paper concerns thin-walled corrugated steel profiles used as arched roofing in architectural structures. Corrugation formed on the profile surface when the profiles are shaped affects their rigidity and load capacity. The complicated geometry of a profile surface prevents the creation of an analytical description based on the thin film theory. A loss of stability in this kind of profile is related to the formation of local instabilities in the early stage of local plastic mechanisms development. To that end, it is more relevant to identify the lower limit of load capacity to estimate the overall load capacity of the profile. The results obtained by the numerical calculations demand a thorough analysis of the map of strain, which is difficult because there are no clear quantitative criteria describing the beginning of plasticisation formation. The paper presents a method of analysing the results of numerical calculations based on the identification of a perturbation component of displacement in selected points of the profile. The method is based on a discrete Fourier transform and allows the establishment of an estimation criterion for the lower limit of a profile's load capacity.
Inne
System-identifier
WUT2b36808639914fdfb92315e76257d02f
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych