Koncepcja zapewnienia bezpieczeństwa łańcucha dostaw danych lotniczych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Transportu (Politechnika Warszawska)
Książka
Tytuł książki
Logistyka lotnictwa. Teoria i praktyka
Data publikacji
2018
ISBN
978-83-64636-66-0
Wydawca
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Koncepcja zapewnienia bezpieczeństwa łańcucha dostaw danych lotniczych
Rok publikacji
2018
Strony (od-do)
143-151
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
pl
dane i informacje lotnicze
jakość danych lotniczych
łańcuch dostaw
zarządzanie bezpieczeństwem
en
aeronautical data and information
aeronautical data quality
supply chain
safety management
Streszczenia
Język
pl
Treść
Artykuł stanowi kontynuację prac autorów nad zagadnieniem kompleksowego zapewnienia jakości danych i informacji lotniczych. W jego treści zaprezentowano kontekst bezpieczeństwa omawianych danych zwracając uwagę na nieintencjonalne błędy ludzkie oraz zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lotniczego, wynikające z nieprawidłowości tych danych, jak również definiując zagrożenia przekładające się na zaistnienie zdarzeń lotniczych. Następnie przedstawiono logistyczne ujęcie procesu danych i informacji lotniczych proponując, aby ciąg działań wszystkich uczestników łańcucha danych lotniczych tworzył łańcuch dostaw w rozumieniu normy ISO28000. Na koniec przeprowadzono studium ww. normy, omawiając jej przedmiot, komponenty systemu zarządzania bezpieczeństwem oraz celowość stosowania.
Język
en
Treść
The article is a continuation of the authors’ study on the ways to ensure the quality of aeronautical data and information. Its contents presents safety context for the discussed data, paying attention to unintentional human errors, air traffic safety threats arising from those data defects as well as defining the threats resulting in the occurrence of air incidents. In addition logistical approach to the aeronautical data and information process was discussed and suggestion to treat the sequence of actions of all aeronautical data chain participants as a supply chain, according to ISO 28000 standard, was made. Finally a study of the mentioned standard was carried out, discussing its subject, safety management system’s components, and the purposefulness of applying.
Inne
System-identifier
WUTbcfb1d80a21e43a9990f9705ce7601c5