Efektywne usuwanie zanieczyszczeń pochodzenia organicznego i nieorganicznego za pomocą kompozytów na bazie nanocząstek zero wartościowego żelaza n-Fe(0)
PBN-AR
Instytucja
Wydział Towaroznawstwa (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Materiały Wysokoenergetyczne (5pkt w roku publikacji)
ISSN
2083-0165
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
10
Strony od-do
108-146
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1.9
Autorzy
(liczba autorów: 5)
Pozostali autorzy
+ 4
Słowa kluczowe
pl
nanocząstki Fe(0)
usuwanie zanieczyszczeń
odpady
materiały wybuchowe
en
nanoparticles ZVI
removal of contaminants
wastes
explosives
Streszczenia
Język
pl
Treść
Od prawie trzech dekad inżynierskie nanocząstki (ENM’s, ang. Engineered Nano Materials) zewzględu nawykazywaną reaktywność chemiczną, unikatowe właściwości sorpcyjne i katalityczne, elektroniczne, optyczne, magnetyczne są przedmiotem intensywnych badań. Uzyskane wyniki wskazują, że m.in. stanowią one nowe narzędzie do rekultywacji zanieczyszczonych ekosystemów wodnych (wód powierzchniowych i podziemnych), osadów, gruntów, poligonów oraz terenów recyklingu odpadów, w tym elektronicznych. Stosowanie technologii rekultywacji metodą in situ za pomocą kompozytów z udziałem nanocząstek metali, głównie nanocząstek zero wartościowego żelaza n-Fe(0) staje się coraz bardziej powszechne. Proponowane w licznych publikacjach i patentach rozwiązania wskazują na ich uniwersalność, większą efektywność i niższe koszty realizacji procesu rekultywacji w porównaniu z metodami konwencjonalnymi.
Język
en
Treść
For almost three decades, engineered nanoparticles (ENM’s) have been the subject of intensive research due to their chemical reactivity and theirsorption, catalytic, electronic, optical, magnetic and other unique properties. The results obtained indicate that they provide a new tool for the remediation of contaminated aquatic ecosystems (surface and groundwater), sediments, soil training grounds as well as waste recycling areas, e.g. for electronic. The application of in situ restorative technologies using compositions involving metal nanoparticles, mainly iron nanoparticles (n-ZVI, nano zero-valent iron) is becoming more common. Solutions proposed in a number of publications and patents show the versality, greater efficiency andlower costs oftheremediation process, compared withconventionalmethods
Inne
System-identifier
UEP072a88fd7c9140bb8fb2b13d97690359
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych