An Impact of Business Cycles on Revenues and Expenditures of Communes in Poland
PBN-AR
Instytucja
Wydział Ekonomii i Zarządzania (Politechnika Opolska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Barometr Regionalny (14pkt w roku publikacji)
ISSN
1644-9398
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
4
Strony od-do
53-60
Numer tomu
16
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
pl
cykl koniunkturalny
dochody budżetowe
wydatki budżetowe
gmina
samorząd lokalny
en
business cycle
budget revenues
budget expenditures
commune
local government
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
pl
Treść
Łagodzenie wahań cyklu koniunkturalnego stanowi jedną z podstawowych funkcji państwa. Wzmożoną aktywność w okresie osłabienia gospodarczego powinien wykazać zarówno budżet państwa, jak i jednostki samorządu terytorialnego. Skuteczność interwencji państwa zależna jest jednak od kondycji sektora finansów publicznych. Należy zatem dążyć, aby w warunkach ożywienia gospodarczego państwo nie tylko równoważyło swój budżet, ale również podjęło próbę, przynajmniej częściowej, spłaty zaciągniętych wcześniej zobowiązań. Zdaniem autorów permanentny brak dyscypliny finansowej państwa przyczyni się, już w niedalekiej przyszłości, do powstania nierównowagi budżetowej gmin i spowoduje poważne zakłócenia funkcjonowania samorządów.
Język
en
Treść
One of the basic functions of the state is mitigation of fluctuations in the business cycle. Increased activity in the period of economic slowdown should be demonstrated both by the state budget and local government units. However, the effectiveness of state intervention depends on the condition of the public finance sector. Therefore, in conditions of economic recovery, the state not only should balance its budget, but also should try to pay off at least part of the previously incurred liabilities. According to the authors, the permanent lack of financial discipline of the state, in the near future, will contribute to the budgetary imbalance of communes and will cause serious disruptions in the functioning of local self-governments.
Inne
System-identifier
OUT24ee9af411d145aca9f610ff1444420c