Rzeźba formistyczna a poezja Tytusa Czyżewskiego. Paradygmat awangardowosci sztuki polskiej
PBN-AR
Instytucja
Instytut Wzornictwa (Politechnika Koszalińska)
Książka
Tytuł książki
Paragone. rzeźba wobec awangardy
Data publikacji
2018
ISBN
9788380615700
Wydawca
Katolicki Uniwersytet Lubelski; Stowarzyszenie Historyków Sztuki
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Rzeźba formistyczna a poezja Tytusa Czyżewskiego. Paradygmat awangardowosci sztuki polskiej
Rok publikacji
2018
Strony (od-do)
117-136
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.95
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
paragone
rzeźba
poezja
awangarda
formizm polski
wizualność
wizualizacja
en
paragone
sculpture
poetry
avant-garde
Polish formism
visibility
visualization
Streszczenia
Język
pl
Treść
Artykuł Iwony Mikołajczyk Rzeźba formistyczna a poezja Tytusa Czyżewskiego. Paradygmat awangardowości sztuki polskiej w toku analiz porównawczych rzeźb formistycznych Zbigniewa Pronaszki i Augusta Zamoyskiego z poezją Tytusa Czyżewskiego odkrywa podobieństwa formalne w obszarze konceptualizmu, rytmu i formy między słowem a obrazem. O ile do schyłku XIX wieku paragone sztuk rozwijało się w ramach relacji między rozwiązaniami formalnymi a wizualnością, rodzącą się pod powiekami czytelnika, o tyle awangardowe idee formy, ruchu, naoczności oraz eksperymenty typograficzne umożliwiły poszerzenie tego zakresu o podobieństwa na poziomie ukształtowania formalnego.
Język
en
Treść
Iwona Mikolajczyk’s article Formal sculpture and Tytus Czyzewski’s poetry. Polish Art Avant-garde paradigm in the course of comparative analyzes of Zbigniew Pronaszko and August Zamoyski’s formal sculptures and Tytus Czyzewski’s poetry discovers some formal resemblance in the area of the conceptualism, rhythm and form between the word and image. While, till the end of XIX century art paragon was developing within the relationship between the formal solutions and visibility born under the reader’s eyelids, Avant-garde ideas of the form, movement and image as well as typographical experiments made the range extending to the similarities at the formal shape level possible.
Cechy publikacji
discipline:Historia sztuki
discipline:History of art
Chapter in a book
Rozdział w książce
Inne
System-identifier
PBN-R:885164