Badanie barier dyfuzyjnych w polimerowo-hydrożelowych matrycach na przykładzie dyfuzji wybranego leku znieczulającego w silikonowo-hydrożelowych soczewkach kontaktowych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Fizyki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Optyka
ISSN
2081-1268
EISSN
Wydawca
M2 Media s.c.
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
25
Strony od-do
36-41
Numer tomu
6/2013
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.50
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
pl
soczewki kontaktowe
nośniki leków
bariery dyfuzyjne
spektroskopia
FRAP
witamina E
en
contact lenses
diffusion barier
vitamin E
spectroscopy
FRAP
Streszczenia
Język
pl
Treść
Stosowanie leków okulistycznych w postaci kropel, które są najpopularniejszą metodą leczenia chorób oczu, jest wysoce nieefektywne. Od dawna trwają prace nad stworzeniem ODDS (Ocular Drug Delivery System – System Podawania Leków Okulistycznych), który zapewni odpowiednie stężenie medykamentu przez określony czas, aby terapia była skuteczna. Jedną z możliwości jest wykorzystanie do tego celu soczewek kontaktowych. Jednakże czyste soczewki nasączone lekiem uwalniają go zaledwie w ciągu kilku godzin. Aby wydłużyć czas uwalniania leku, soczewki należy zmodyfikować. Jednym z rozwiązań jest wprowadzenie do soczewki witaminy E, która ma służyć jako bariera dyfuzyjna. W poniższej pracy zbadano dwa typy soczewek: Biofinity oraz Air Optix Night & Day. Krzywe uwalniania leku dowodzą prawidłowości twierdzenia o tworzeniu bariery dyfuzyjnej przez witaminę E. Soczewki, do których wprowadzona została witamina, uwalniają lek przez zdecydowanie dłuższy czas. Wyliczenie współczynnika dyfuzji dla modelowej cząsteczki (rodaminy 6G) także potwierdza to założenie. Współczynnik dyfuzji spada bardzo mocno, gdy do materiału wprowadzona zostaje witamina E. Dodatkowo pokazano, że oba rodzaje soczewek, dzięki innym właściwościom materiałów, mogą służyć jako systemy podawania leków okulistycznych w różnych sytuacjach.
Język
en
Treść
Using ophthalmic drugs as drops, which is the most common method of treatment of eye diseases, is highly inefficient. Many researchers have been working on ODDS (Ocular Drug Delivery System), what should provide appropriate levels of medication for a limited time, so, as a result, the therapy would be finally effective. One possible way is to use contact lenses for this purpose. However, pure lenses soaked in drug release it in just a few hours. To extend drug release, the lens should be modified. One solution is the insert of the vitamin E into the lens, and that is intended as a diffusion barrier. In this study two types of lenses were examined: Biofinity and Air Optix Night & Day. Drug release curves demonstrate the correctness of statements about creating a diffusion barrier by the vitamin E. Lenses, into which the vitamin has been inserted, release the drug much longer. The calculation of diffusion coefficient for the model molecules (rhodamine 6G) also confirms this assumption. The diffusion coefficient decreases strongly when vitamin E is inserted into the lens material. Additionally, it was shown that both types of lenses, thanks to the different material properties, can be used as ophthalmic drug delivery systems in several cases.
Cechy publikacji
Biofizyka – dziedzina nauk fizycznych
Nauki o zdrowiu
Biophysics – field of physical sciences
Health sciences
discipline:Biofizyka – dziedzina nauk biologicznych
discipline:Biofizyka – dziedzina nauk fizycznych
discipline:Biophysics – field of biological sciences
discipline:Biophysics – field of physical sciences
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:645601