Podsumowanie badań laboratoryjnych piaskowca pod kątem analizy wyrywania kotwy.
PBN-AR
Instytucja
Instytut Techniki Górniczej KOMAG
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Budownictwo i Architektura (6pkt w roku publikacji)
ISSN
1899-0665
EISSN
Wydawca
Politechnika Lubelska
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
16
Strony od-do
113-123
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
pl
Badanie laboratoryjne
Stanowisko badacze
Pobieranie próbek
Skała zwięzła
Wytrzymałość
Ściskanie
Rozciąganie
Zginanie
Pęknięcie
Naprężenie
Współczynnik
Obliczanie
Parametr
Modelowanie.
Streszczenia
Język
pl
Treść
W pracy przedstawiono wyniki badań mechanicznych dwóch rodzajów piaskowca pochodzącego z dwóch kopalń kamienia w Polsce. Wykonano badania ściskania próbek sześciennych, trójpunktowego zginania belek, zginania belek z nacięciami i badanie wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu oraz przy ściskaniu metodą kwazi-brazylijską. Na podstawie przeprowadzonych badań wyznaczono wartości wytrzymałości na ściskanie, wytrzymałości na rozciąganie, moduły Younga i współczynniki Poissona. Z testu zginania naciętych belek wyznaczono krytyczny mnożnik intensywności naprężeń w pierwszej modzie pękania oraz krytyczną energię pękania. Wyznaczone wartości docelowo mają służyć jako parametry modeli komputerowych używanych w symulacjach badania mającego na celu wyrywanie fragmentu skały za pomocą zakotwionej w niej kotwy samopodcinającej.
Język
en
Treść
The paper presents the results of mechanical laboratory tests of two types of sandstone, white and gray, obtained from two stone quarries in Poland. Compression tests of cubic samples, three-point bending tests, bending of notched beams and quasi-Brazilian test were performed. Basing on these tests, the values of compre ssive strength, tensile strength, Young's modulus and Poisson's atio were determined. From the bending test of notched beams, a critical stress intensity factor in mode I and critical energy release rate was determined. These values are intended to be used as parameters of numerical (FEM) model to simulate the pull-out test of an anchor pulled out from the rock surface
Cechy publikacji
Architektura i urbanistyka
Budownictwo
Architecture and urban studies
Construction and building technology
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:882975