Body built and physical fitness of 14-16-year-old football players as compared with non-training peers.
PBN-AR
Instytucja
Wydział Wychowania Fizycznego (Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Antropomotoryka (9pkt w roku publikacji)
ISSN
1731-0652
EISSN
2353-3986
Wydawca
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
DOI
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
82
Strony od-do
53-60
Numer tomu
28
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
en
Football players
Body build
Physical fitness
Sports training
pl
Piłkarze
Piłka nożna
Budowa ciała
Sprawność fizyczna
Trening sportowy
Osoby trenujące
Osoby nietrenujące
Chłopcy 14-16 r. ż.
Badanie
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
2018-06-30
Streszczenia
Język
en
Treść
Aim: The objective of the study was the assessment of somatic build and physical fitness of 14-16-year-old football players as compared with non-training peers as well as relation between their body-build and physical fitness. Basic procedures: 108 football players and 101 non-training boys participated in the research. The level of somatic development of boys was assessed on the basis of body height and weight measurements, which were used to determine BMI and Rohrer index. Additionally functional length of left and right lower limbs was determined. The level of physical fitness was tested by EUROFIT. The strength and relation between body built features and physical fitness were measured by the Pearson correlation coefficient r linear, and by the test t to define its significance. Results: Football players and non-training boys characterized leptosomatic build type. Only 14-year-old footballers were higher in terms of statistical significance and had longer lower limbs in comparison with non-training peers. In physical fitness tests football players had better scores than non-training ones, and the differences of statistical significance most frequently occurring in 14-year-olds were demonstrated. Conclusion. The assessed motor abilities forming physical fitness of football players and non-training peers indicated clear correlations with body built only in 14-year-old boys. Rare occurrence of smaller correlations in 15-16-year-old football players can suggest that football training created a certain structure of physical fitness, different from that of non-training peers, but in most cases it was not related to the body structure.
Język
pl
Treść
Wstęp: Celem badań była ocena budowy somatycznej i sprawności fizycznej 14-16- letnich piłkarzy nożnych na tle nietrenujących rówieśników oraz poszukiwanie związków pomiędzy ich budową ciała a sprawnością fizyczną. Materiał i metody: Badaniami objęto 108 piłkarzy nożnych oraz 101 chłopców nietrenujących. Poziom rozwoju somatycznego chłopców oceniono na podstawie pomiarów masy i wysokości ciała, które posłużyły do określenia BMI i wskaźnika Rohrera. Ponadto zbadano długość funkcjonalną prawej i lewej kończyny dolnej. Do oceny poziomu sprawności fizycznej zastosowano test EUROFIT. W celu określenia siły związku pomiędzy cechami budowy ciała a sprawnością fizyczną użyto współczynnika r korelacji liniowej Pearsona i testu t do określenia jej istotności. Wyniki: Piłkarze nożni oraz chłopcy nietrenujący najczęściej wyróżniali się leptosomatycznym typem budowy ciała. Jedynie 14-letni piłkarze nożni byli statystycznie istotnie wyżsi i posiadali dłuższe kończyny dolne od nietrenujących rówieśników. W testach sprawności fizycznej piłkarze uzyskali lepsze wyniki od nietrenujących, a stwierdzone różnice były w większości przypadków istotne statystycznie. Wykazano istotne statystycznie korelacje najliczniej występujące u chłopców 14-letnich, zarówno piłkarzy jak i nietrenujących. Wnioski: Oceniane zdolności motoryczne, składające się na obraz sprawności fizycznej piłkarzy nożnych i nietrenujących rówieśników, jedynie u 14-letnich chłopców wykazywały wyraźne korelacje z cechami budowy ciała. Sporadyczne występowanie niniejszych związków u 15-16-letnich piłkarzy może sugerować, że trening piłkarski ukształtował u nich pewną strukturę sprawności fizycznej, odmienną od występującej u nietrenujących rówieśników, przy czym u piłkarzy w większości przypadków nie była ona powiązana z budową ciała.
Cechy publikacji
Praca oryginalna
Inne
System-identifier
PX-5da6f600d5dec8e2e6f466b0
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych