Community-Based Social Farming (CSF) and Its Educational Functions
PBN-AR
Instytucja
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych - Problems of Small Agricultural Holdings (7pkt w roku publikacji)
ISSN
2300-0902
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
2
Strony od-do
17-31
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.7
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
Wspólnota Gospodarstwa Społecznego (WSG)
rolnictwo społeczne
więzi społeczne
edukacja
en
Community-based Social Farming (CSF)
social farming
social bonds
education
Streszczenia
Język
pl
Treść
Zróżnicowanie społeczno-gospodarcze obszarów wiejskich skutkuje dysproporcjonalnym rozwojem rolnictwa. Wymusza to podejmowanie przez rolników oraz innych mieszkańców wsi działań uwzględniających dynamicznie zmieniające się warunki gospodarowania. Województwo małopolskie cechuje rolnictwo rozdrobnione, które jeśli nie może skutecznie konkurować na rynku, zaspokaja jedynie własne, podstawowe potrzeby. Szansą dla małych gospodarstw jest poszerzanie działalności rolniczej o dodatkowe funkcje. Przykładem takiego kierunku rozwoju rozdrobnionych gospodarstw jest rolnictwo społeczne. Jego ideą jest gospodarowanie na obszarach wiejskich, które łączy rolnictwo, usługi społeczne, prozdrowotne oraz edukację. To szansa również dla tych rolników, którzy działają już w branży pozarolniczej (np. agroturystyka) i mogą poszerzyć zakres usług o usługi społeczne. Europejskie modele tego rolnictwa są zróżnicowane regionalnie i bazują na wiodącej funkcji, np. gospodarstwo opiekuńcze, edukacyjne i inne. Przedstawiony w artykule innowacyjny model Wspólnoty Gospodarstwa Społecznego (WGS) odwołuje się do idei rolnictwa społecznego. Metoda badawcza zastosowana w pracy nawiązuje do socjologicznej metody Maksa Webera "verstehen", a konceptualnym narzędziem jest "typ idealny". Projekt jest realizowany w pilotażowym Gospodarstwie Społecznym "Oaza pod Lasem" w Daleszynie. WGS łączy wiele form działalności oraz angażuje różne podmioty i włącza w swą działalność lokalną społeczność. Bazuje na wykorzystaniu endogenicznych zasobów, poszerza zakres źródeł pozyskiwania dochodu nie tylko rolników, lecz także innych mieszańców wsi mających określony kapitał. Jest to uniwersalny model, rekomendowany dla obszarów wiejskich rozdrobnionych agrarnie. Oferuje usługi społeczne adekwatne do potrzeb różnych grup społecznych. W artykule szerzej omówiono funkcje edukacyjne, jakie realizuje WGS w ramach Edukacyjnego Gospodarstwa Społecznego (EGS).
Język
en
Treść
The socio-economic diversity of rural areas results in disproportional development of agriculture. It forces farmers and rural area inhabitants to undertake actions taking account of the dynamically changing farming conditions. The Małopolskie Voivodship is characterised by fragmented agriculture, which - if it cannot effectively compete on the market - satisfies the farm's own basic needs. Expansion of farming activities with additional functions is a chance for small farms. An example of such a development direction of fragmented farms is social farming. The idea behind it is farming in rural areas, which combines agriculture, social services, health-promoting services, and education. This is also an opportunity for those farmers, who already conduct operations in the non-agricultural industry (e.g. agritourism) and can expand their range of services with social services. European models of this kind of farming are regionally differentiated and rely on a leading function, e.g. care farm, educational farm and others. The basis of the innovative model Community-based Social Farming (CSF) presented in the article is social farming. The research method refers to the sociological method "verstehen" of Max Weber, and the conceptual tool is the "ideal type". The project is implemented in the pilot Social Farm "Oaza pod Lasem" ("Oasis by the Forest") in Daleszyn. The CSF combines many forms of operations, as well as involves various entities and engages the local community in its activities. It is based on the use of endogenous resources; it expands the scope of income sources of not only farmers, but also other rural inhabitants with a specific capital. The model is universal, is recommended in rural areas characterised by fragmentation. It offers social services corresponding to the needs of various social groups. The article more broadly discusses the educational functions performed by the CSF as part of the Educational Social Farm (ESF).
Inne
System-identifier
UR000ef1ece5ed4d2688381400ae83aced
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych