Direct foreign investment in peripheral regions : a case study of the Lublin voivodship
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Economic and Regional Studies
ISSN
2083-3725
EISSN
2451-182X
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2019
Numer zeszytu
3
Strony od-do
223-241
Numer tomu
12
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
en
investment attractiveness of regions
foreign direct investments
Lublin voivodship
pl
atrakcyjność inwestycyjna regionów
bezpośrednie inwestycje zagraniczne
województwo lubelskie
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Na tych samych warunkach
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Przed publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
2019-09-30
Streszczenia
Język
angielski
Treść
Subject and purpose of work: The subject of analysis and evaluation are foreign direct investments (FDI) in Poland with particular emphasis on the Lublin Voivodship as a peripheral region. The aim of the paper is to present the investment attractiveness of the voivodship, the state of investment and ways to enhance the investment attractiveness of the region. Materials and methods: This paper is based on statistical data from the Central Statistical Office (GUS), the National Bank of Poland (NBP) and other institutions, as well as published literature of this topic. Results: This paper presents theoretical foundations of foreign investments, characteristics of the inflow of foreign direct investments to Poland in the years 2000-2017, their origin and directions of their use and distribution in the country. FDI is presented in detail in Lublin Voivodship, which is considered to be a peripheral region of Poland and the European Union. Conclusions: FDI inflow to Poland was uneven in time, and investments were concentrated in the Masovian Voivodship and a few other voivodships of Western and Central Poland. Lublin Voivodship, despite activities increasing its investment attractiveness, still has unused opportunities for application of foreign investments.
Język
polski
Treść
Przedmiot i cel pracy: Przedmiotem analizy i oceny są bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem województwa lubelskiego, jako regionu peryferyjnego. Celem pracy jest przedstawienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, stanu zainwestowania oraz sposobów wzmocnienia atrakcyjności inwestycyjnej regionu. Materiały i metody: Praca oparta została na danych statystycznych GUS i NBP oraz innych instytucji, a także literaturze problemu.Wyniki: W pracy przedstawiono podstawy teoretyczne inwestycji zagranicznych, charakterystykę napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski w latach 2000-2017, ich pochodzenia i kierunków wykorzystania oraz rozmieszczenia na terenie kraju. Szczegółowo zaprezentowano BIZ na terenie województwa lubelskiego, które uznawane jest za region peryferyjny Polski i Unii Europejskiej. Wnioski: Napływ BIZ do Polski był nierównomierny w czasie, a inwestycje koncentrowały się na terenie województwa mazowieckiego i kilku innych województw Polski zachodniej i środkowej. Województwo lubelskie mimo działań podnoszących jego atrakcyjność inwestycyjną w dalszym ciągu posiada niewykorzystane możliwości dla lokowania inwestycji zagranicznych.
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
0000038024
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych