Gnaphalio uliginosi-eleocharitetum acicularis Passarge 1999, new plant community in Poland
PBN-AR
Instytucja
Wydział Przyrodniczo-Techniczny (Uniwersytet Opolski)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego (8pkt w roku publikacji)
ISSN
1733-4233
EISSN
Wydawca
Polska Akademia Nauk. Oddział (Lublin). Komisja Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
Strony od-do
140-148
Numer tomu
14
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
klasa Isoëto-Nanojuncetea
zbiorowiska namułkowe
stawy hodowlane
fitosocjo-logia
Europa Centralna
en
Isoëto-Nanojuncetea class
annual wetland herbs
fish-breeding ponds
distribution
phytosociology
Central Europe
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
pl
Treść
Zbiorniki wodne są bardzo cennymi miejscami florystycznymi w Polsce. Wśród nich najważniejsze dla zachowania różnorodności biologicznej flory są stawy rybne. Długookresowy proces oddziaływania ludzkiego na tego typu siedliska powodował zakłócenia w ich równowadze biologicznej. Zmiany w systemie wodnym, rozwój przemysłowy i chemizacja rolnictwa, zwłaszcza w okresie ostatnich dwóch stuleci, doprowadziły do zaniku wielu gatunków roślin oraz zbiorowisk roślinnych. Zespół Gnaphalio uliginosi-Eleocharitetum acicularis Passarge 1999 z klasy Isoëto-Nanojuncetea Br.-Bl. et Tx. 1943, po raz pierwszy został opisany w Niemczech. Rośnie na piaszczystych lub mulistych brzegach rzek, starorzeczach i w stawach hodowlanych. W Polsce Gnaphalio uliginosi-Eleocharitetum acicularis nie był dotychczas notowany. Fitocezozy tego zbiorowiska były opisywane wielokrotnie, ale nie były klasyfikowane do rangi zespołu. Podczas obecnych badań geobotanicznych Gnaphalio uliginosi-Eleocharitetum acicularis został stwierdzony w siedmiu stawach rybnych w południowo-zachodniej Polsce. Prace terenowe przeprowadzono w latach 2000-2016.
Język
en
Treść
Water reservoirs are very valuable floristic sites in Poland. Among them, the most im-portant for preservation of biodiversity of flora are fishponds. The long-term process of human pressure on habitats of this type caused disturbance of their biological balance. Changes in the water regime, industrial development and chemisation of agriculture, especially in the period of last two centuries, led to systematic disappearance of localities of many plant species and plant communities. Gnaphalio uliginosi-Eleocharitetum acicularis Passarge 1999, of Isoëto-Nanojuncetea class Br.-Bl. et Tx. 1943, was firstly described in Germany. This association grows on sandy or sandy-gravely banks of rivers and in old river beds. In Poland, Gnaphalio uliginosi-Eleocharitetum acicularis has not been found so far. The patches of this type have been described many times, but otherwise clas-sified acording to syntakxonomical system. During current vegetation research the association Gna-phalio uliginosi-Eleocharitetum acicularis was found in seven fish-breeding ponds in south-western Poland. Fieldworks were conducted in 2000-2016.
Inne
System-identifier
UO46f1f5f63aa0458e979c23a3992e1307