Popularność diet alternatywnych wśród kobiet i mężczyzn powyżej osiemnastego roku życia
PBN-AR
Instytucja
Wydział Technologii Żywności (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
EPISTEME: Czasopismo Naukowo-Kulturalne (5pkt w roku publikacji)
ISSN
1895-4421
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
34
Strony od-do
141-154
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.65
Słowa kluczowe
pl
diety alternatywne
redukcja masy ciała
dieta Dukana
technika CAWI
en
alternative diet
body mass reduction
Dukan's diet
CAWI technique
Streszczenia
Język
pl
Treść
Diety alternatywne powodują szybką utratę zbędnych kilogramów, ale na ogół nie są dobrze zbilansowane, ponieważ zachowane są zalecane proporcje składników pokarmowych. Ten rodzaj żywienia jest monotonny oraz może doprowadzić do niedoborów m.in. witamin i składników mineralnych. Wśród diet alternatywnych można wyróżnić mi.in. diety niskotłuszczowe, niskowęglowodanowe, wysokobiałkowe, monoskładnikowe, rygorystyczne, czy komercyjne. Celem niniejszej pracy była ocena stopnia rozpowszechnienia wybranych diet alternatywnych wśród pełnoletnich kobiet i mężczyzn. Przeprowadzona została anonimowa internetowa ankieta, składająca się z zestawu pytań charakteryzujących profil respondenta oraz pytań dotyczących znajomości wybranych diet alternatywnych. Celem zgromadzenia danych posłużono się techniką o nazwie CAWI (Computer Assisted Web - based Interview), czyli wywiadu z wykorzystaniem komputera i dostępu do sieci internetowej. W badaniu wzięło udział 302 respondentów (267 kobiet i 35 mężczyzn) powyżej osiemnastego roku życia o zróżnicowanej charakterystyce socjodemograficznej. Analiza statystyczna wykonana została z wykorzystaniem programów Microsoft Excel i Statistica 12. Zastosowano test niezależności chi kwadrat umożliwiający określenie czy zaobserwowane zależności są istotne statystycznie; przyjęto jako istotne statystycznie wartości dla p<0,05. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że diety alternatywne cieszyły się dużym zainteresowaniem, zwłaszcza wśród kobiet.Do najbardziej popularnych należały dieta Dukana i 1000 kalorii, mimo świadomości o ich niekorzystnym wpływie na stan zdrowia.
Język
en
Treść
Alternative diets cause rapid loss of weight, but are generally not well balanced, do not maintain macronutrient ratios, are monotonous and are deficient in vitamins and minerals. Among the alternative diets we can inclde low fat, low carbohydrate, high protein, mono-constituent, rigorous or commercial diets. The aim of this study was to assess the degree of prevalence of selected alternative diets among adult men and women. An anonymous online survey, consisting of a set of questions characterizing the respondent's profile and questions about the knowledge of selected alternative diets were conducted. the purpose of the data collection was to use a CAWI technique (Computer Assisted Web - based Interview) which was an interview using a computer and access to the Internet. The study involved 302 respondents including 267 women and 35 men over 18 years of age with differentiated sociodemographic characteristics. Statistical analysis was performed using Microsoft Excel and Statistica 12. In addition, chi square independence tests were used to determine whether the observed relationships were statistically significant. It was assumen that statistically significant values for p<0,05. Alternative diets were very popular, especially among women. the most popular were Dukan's diet and 1000 calories, despite awareness of their potential adverse health effects.
Inne
System-identifier
URdc89fde06f0e4252b56142877321059b