Ecochemical condition of soils located in river valleys of urban areas
PBN-AR
Instytucja
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Agronomy Science
ISSN
2544-4476
EISSN
2544-798X
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
DOI
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
4
Strony od-do
27-35
Numer tomu
73
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
(liczba autorów: 5)
Pozostali autorzy
+ 4
Słowa kluczowe
pl
antropopresja
doliny rzeczne
gleby
aktywność enzymatyczna
detoksykacja
WWA
en
anthropopressure
river valleys
soils
enzymatic activity
detoxication
PAHs
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Oryginał autora
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
pl
Treść
W pracy podjęto próbę oceny ekochemicznego stanu gleb w obrębie dolin rzecznych na obszarach wybranych miast z terenu Lubelszczyzny. Oceny tej dokonano na podstawie określenia aktywności enzymatycznej i zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (PAHs) w glebach położonych bezpośrednio w dolinach rzek i poza ich zasięgiem. Badania zlokalizowano w dolinach najważniejszych dla Lubelszczyzny rzek – Wisły, Wieprza i Bystrzycy – odpowiednio w granicach administracyjnych miast: Kazimierza Dolnego, Krasnegostawu i Lublina. Powierzchnie badawcze wytypowano na terenach wokół uczęszczanych dróg i mostów, o potencjalnym wysokim poziomie presji antropogenicznej. Przeprowadzone badania wykazały, że aktywność enzymatyczna gleb położonych w dolinach rzek była około 1.5-krotnie większa niż w glebach poza ich zasięgiem. Oznaczona zawartość PAHs w glebach z obszarów dolin rzecznych była wyraźnie mniejsza niż w glebach położonych poza ich zasięgiem. Świadczy to o tym, że uwarunkowania siedliskowe dolin rzecznych wpływają korzystnie na detoksykację środowiska glebowego.
Język
en
Treść
The paper deals with assessment of the ecochemical condition of soils within river valleys in the areas of selected cities of the Lublin region. The assessment was based on the determination of enzymatic activity and content of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in soils located directly in river valleys and out of their range. The study was located in valleys of the most important rivers of Lublin region: Vistula, Wieprz, and Bystrzyca within the administrative borders of Kazimierz Dolny, Krasnystaw, and Lublin, respectively. The research areas were selected around busy roads and bridges with a potentially high level of anthropogenic pressure. The present research showed that the enzymatic activity of soils located in river valleys was about 1.5 times higher than in the soils beyond their reach. The determined content of PAHs in the soils from the river valleys was clearly lower than in the soils out of their range, which proves that habitat conditions of river valleys have a beneficial effect on detoxification of the soil environment.
Inne
System-identifier
UR14eb7d54bdb040dcba5d485138d24582
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych