Wzorzec zachowań związanych z pracą a jakość i poczucie sensu życia u osób pracujących, zagrożonych utratą pracy oraz bezrobotnych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Społecznych (Uniwersytet Gdański)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Miscellanea Anthropologica et Sociologica (10pkt w roku publikacji)
ISSN
2084-2937
EISSN
2354-0389
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
1
Strony od-do
91-110
Numer tomu
18
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.95
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
pl
jakość życia
bezrobocie
praca zawodowa
sens życia
zaangażowanie zawodowe
en
meaning of life
unemployment
career
life quality
professional commitment
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Na tych samych warunkach
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
pl
Treść
Praca to jedna z ważniejszych aktywności człowieka w jego dorosłym życiu. Wokół pracy skupia się większość życiowych decyzji. Dzięki pracy spełniamy swoje cele, marzeniai plany. Praca to miejsce, w którym spędzamy wiele godzin każdego dnia. Nadaje rytm codzienności. Pełni ona różne funkcje, wymaga często wysiłku, twardości charakteru, przezwyciężania oporu. Brak pracy jednak lub samo ryzyko jej utraty może prowadzić do wielu negatywnych konsekwencji zarówno w zakresie stosunku do pracy, jak i subiektywnegopoczucia jakości i sensu życia. Celem prezentowych badań była próba weryfikacji, jaki jest związek pomiędzy statusem zawodowym osób badanych a ich stosunkiem emocjonalnymdo pracy, wzorcem przeżyć związanych z pracą, subiektywną jakością życia i celem życia. Badaniem objęto 160 osób związanych z przemysłem stoczniowym. W ramach grupyosób badanych wyróżniono trzy kategorie ze względu na status zatrudnienia, tj. osoby bezrobotne, zagrożone utratą pracy oraz pracujące. Osoby badane miały od 21 do 59 lat.W ramach badania zastosowano m.in. kwestionariusz jakości życia Teresy Rostowskiej i Doroty Urbaniak, test celu życia PIL oraz wzorzec zachowań i przeżyć związanych z pracąAVEM. Uzyskane wyniki badań skłaniają do wniosku, iż istnieje korelacja pomiędzy emocjonalnym zaangażowaniem w pracę, wzorcami przeżyć związanych z pracą a celemżycia, z subiektywnym poczuciem jakości życia jako mediatorem tej relacji i statusem zawodowymjako istotnym moderatorem.
Język
en
Treść
Work is one of the most important activities in any adult’s life. Many life decisions are work-related. Work allows us to pursue our goals, plans, and dreams. Spending many hours in our workplaces every day regulates our daily lives. Work has many functions, often requires effort, personal strength, and overcoming difficulties. On the other hand, unemployment or even the risk of losing one’s job may lead to many negative consequenes in the areas of job attitude, subjective feelings of life quality, and the meaning of life. The aim of this study was to verify the relationship between employment status of the participants and their emotional attitude to work, work-related behaviours, subjective life quality, and the meaning of life. We examined 160 persons working in the shipbuilding industry. In the examined sample we singled out three categories of employment status: the unemployed individuals, the individuals threatened with job loss, and working indi- viduals. The age range was between 21 and 59 years. Some of the tools used in the study were: the Life Quality Questionnaire by Rostowska and Urbaniak, the PIL (Purpose in Life) test, and the AVEM questionnaire (Work-related Behavior and Experience Patterns). The findings suggest that there is a relationship between emotional commitment, work-related behaviour patterns, one’s meaning of life, and the subjective feeling of quality of life as a mediator and one’s employment status as a significant moderator.
Inne
System-identifier
UOG4b0831b9a762468bbefcddc7dc7769b0