Stan prac oraz koncepcja wdrożenia wyników projektu rozwojowego nr O ROB 0046 03 001 po jego zakończeniu
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego (Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte)
Książka
Tytuł książki
Materiały IX Konferencji Naukowej pn. Kierowanie Ogniem Systemów Obrony Powietrznej (Przeciwlotniczej)
Data publikacji
2017
ISBN
Wydawca
Akademia Marynarki Wojennej
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Stan prac oraz koncepcja wdrożenia wyników projektu rozwojowego nr O ROB 0046 03 001 po jego zakończeniu
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
Numer rozdziału
9
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
pl
system uzbrojenia
armata morska
armata KDA
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
KOSOP 2016
Nazwa konferencji
IX Konferencja Naukowa Kierowanie Ogniem Systemów Obrony Powietrznej (Przeciwlotniczej)
Początek konferencji
2016-06-21
Koniec konferencji
2016-06-24
Lokalizacja konferencji
Ustka
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Streszczenia
Język
pl
Treść
Projekt rozwojowy (PBR) o nr. O ROB 0046 03 001 pt. „35 mm automatyczna armata morska KDA z zabudowanym na okręcie systemem kierowania ogniem wykorzystującym Zintegrowaną Głowicę Śledzącą ZGS-158 wykonaną w wersji morskiej wraz ze stanowiskiem kierowania ogniem” wykonuje – od dnia 19.12.2012 r. – Konsorcjum Naukowe w składzie: Akademia Marynarki Wojennej (Gdynia), PIT-RADWAR S.A. (Warszawa), Wojskowa Akademia Techniczna (Warszawa) – LIDER i Zakłady Mechaniczne TARNÓW S.A. (Tarnów). Głównym celem PBR jest podwyższenie potencjału obronnego Polski poprzez pozyskanie dla Marynarki Wojennej RP Okrętowego Systemu Uzbrojenia kalibru 35 mm (OSU-35), który umożliwi zwalczanie: pilotowanych i bezpilotowych środków napadu powietrznego (lecących na małych i średnich wysokościach), nieopancerzonych i lekko opancerzonych celów nawodnych, podwodnych wynurzonych i lądowych, a także min morskich pływających i kotwicznych znajdujących się na powierzchni. Wynikiem projektu będzie OSU-35 IX poziomu gotowości technologii, poddany zarówno badaniom stacjonarnym (na stanowiskach badawczych Konsorcjum Naukowego), jak i badaniom morskim, po uprzednim zamontowaniu i uruchomieniu OSU-35 na ORP „Kaszub” (zamiast na ORP „Kormoran II – jak pierwotnie zakładano). Realizację PBR podzielono na pięć głównych etapów. W związku z tym, że podczas konferencji KOSOP’2014 scharakteryzowano pierwszy etap projektu w wystąpieniu pt. „Geneza, znaczenie oraz koncepcja struktury okrętowego systemu uzbrojenia kalibru 35 mm dla Marynarki wojennej RP”, w niniejszym referacie przedstawiono wyniki prac z etapu drugiego pt. „Badania stacjonarne prototypu na stanowiskach badawczych wykonawcy projektu”, zwracając szczególną uwagę na innowacyjność i zalety zastosowanych technologii oraz procedur badawczych z wykorzystaniem oryginalnych stanowisk laboratoryjnych. Ponadto zaprezentowano kierunki dalszych prac nad OSU-35 w ramach trzeciego i czwartego etapu projektu, które dotyczą montażu i uruchomienia na okręcie prototypu OSU-35, oraz piątego etapu pt. „Badania prototypu na okręcie”. Przedstawiono także wstępną koncepcję wdrożenia wyników projektu rozwojowego nr O ROB 0046 03 001 po jego zakończeniu, które jest planowane w trzecim kwartale 2016 r. Projekt nr O ROB 0046 03 001 dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze środków na naukę w latach 2012-2015
Język
en
Treść
On 19 December 2012 Polish Scientific Consortium composed of Naval Academy from Gdynia, Military University of Technology from Warsaw (the leader), and concerns: PIT-RADWAR S.A. from Warsaw and Mechanical Plant „Tarnów” S.A. from Tarnow, acceded to the implementation of a research project No ROB 0046 03 001 on „35 mm automatic cannon KDA with fire control system using the Integrated Tracking Head ZGS-158 – made in marine version, and fire control position”. The project, supported by the Polish National Research and Development Center in the years 2012-2015, is being carried out in accordance with the agreement No DOBR/0046/R/ID1/2012/03 and in the framework of the security and defence of the Polish State. The main objective of the research project is to increase the potential of Polish defence by obtaining 35 mm automatic naval cannon KDA with fire control system (using the Integrated Tracking Head ZGS-158 – made in marine version and fire control position) for the Polish Navy, which will make it possible to combat: manned and unmanned combat flying objects (flying on small and medium-sized heights), unarmed and lightly armoured surface, emerged underwater and land targets as well as floating sea mines and anchored ones on the surface. The result of the project will be a technology demonstrator system, consisting of three main units: 35 mm automatic naval gun, integrated Tracking Head type KDA ZGS-158 (in marine version) and the fire control positions: primary and reserve. The paper describes the origins and significance of the work of scientific research of the 35 mm calibre naval system, the concept of structure and its tactical and technical characteristics The project is divided into five main stages, provided for the implementation of the Scientific Consortium in the years 2012-2015. The paper shows the results of second stage entitled "Stationary investigations of prototype of new Polish marine armament system". There are adopted design solutions system with special reference to innovation and advantages of the technology. Some problems and dilemmas in terms of use of the system on the Polish ship ORP "Kaszub" and outlined directions for further work to achieve the intended objective were discussed. Project O ROB 0046 03 001 founded by the National Centre for Research and Development from the science founds for years 2012-2015
Cechy publikacji
discipline:Budowa i eksploatacja maszyn
discipline:Machinery construction and operation
Chapter in a book
Abstract
Rozdział w książce
Abstrakt
Inne
System-identifier
PBN-R:815603