Droga do cerkiewnej unii brzeskiej według Oskara Haleckiego (1891 – 1973)
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Humanistycznych (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie)
Książka
Tytuł książki
Międzynarodowy dyskurs filologiczny
Data publikacji
2019
ISBN
9788374673068
Wydawca
Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku
Publikacja
Główny język publikacji
polski
Tytuł rozdziału
Droga do cerkiewnej unii brzeskiej według Oskara Haleckiego (1891 – 1973)
Rok publikacji
2019
Strony (od-do)
271-282
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,925
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Streszczenia
Język
EN
Treść
The division that took place in Christianity in the eleventh century, separating it into the Latin and Catholic West and the Greek and Orthodox East, was a painful experience for the European culture. Many attempts were made to restore the original unity of Christianity but only a partial Union of Brest 1596 was successful. For the last few hundred years, emotional discussions about the progress of the investigation to conclude a confessional act of the Union of Brest have been conducted. Among the numerous publications on this subject the most monumental work is "From Florence to Brest" by Oskar Halecki. The comprehensive presentation of the issue of the Church Union by Halecki resulted in the exceptional durability of his work.
Język
PL
Treść
Rozłam, który dokonał się w chrześcijaństwie w XI wieku, dziejąc je na łaciński i katolicki Zachód oraz grecki i prawosławny Wschód, stanowił bolesne doświadczenie dla kultury europejskiej. Podejmowano wiele prób dla przywrócenia pierwotnej jedności chrześcijaństwa ale skuteczną okazała się tylko cząstkowa unia brzeska z 1596 roku. Od kilkuset lat trwają emocjonalne dyskusje wokół przebiegu i dochodzenia do zawarcia konfesyjnego aktu unijnego w Brześciu. Wśród licznych publikacji na ten temat najbardziej gruntowną jest monograficzna praca Oskara Haleckiego From Florence to Brest. Wszechstronne przedstawienie zagadnienia unii cerkiewnej przez Haleckiego zaowocowało wyjątkową trwałością jego dzieła.
Inne
System-identifier
148008