×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


 • Tytuł artykułu:
  Problemy ekologiczne w literaturze rosyjskiej. Od Antona Czechowa do Andrieja Bitowa
 • Opublikowany w czasopiśmie:
 • Rocznik 2015,  tom XI
 • 233 - 244
 • Oryginalny artykuł naukowy
 • polski
 • article-0b953ca9-b10d-4844-8b4b-8c9d2d407df0
 • 20.06.2016 13:51:05
 • Justyna Tymieniecka-Suchanek [1]
 • [1] Uniwersytet Śląski
 • Brak afiliacji
Nie znaleziono publikacji cytujących ten artykuł
 1. I. Ostaszewska, Literatura rosyjska wobec problemów ekologii. Rekonesans, „Studia Wschodniosłowiańskie”, Białystok 2010, t. 10
 2. I. Ostaszewska, Человек и природа в „Экологическом романе” С.П. Залыгина, „Studia Wschodniosłowiańskie”, Białystok 2011, t. 11
 3. I. Ostaszewska, Elementy humanizmu ekologicznego w prozie „wiejskiej”, „Studia Wschodniosłowiańskie”, Białystok 2012, t. 12
 4. I. Ostaszewska, Religijno-filozoficzny kontekst problemów ekologicznych w twórczości publicystycznej Wiktora Astafjewa, [w:] Антропология литературы: методологические аспекты и проблемы, Grodno 2013
 5. B. Żejmo, Problemy etyczne we współczesnej prozie i publicystyce rosyjskiej, Łódź 2000
 6. J. Tymieniecka-Suchanek, Literatura rosyjska wobec upodmiotowienia zwierząt. W kręgu zagadnień ekofilozoficznych, Katowice 2013
 7. : J. Dębowski, Przyroda w filozofii rosyjskiego prawosławia, Olsztyn 1998
 8. O. Mandelsztam, Słowo i kultura. Szkice literackie, tłum. R. Przybylski, Warszawa 1972
 9. O. Mandelsztam, Nieograbiony i nierozgromiony. Wiersze i szkice, tłum. A. Pomorski, Warszawa 2011
 10. G. Świtek, Darwin, darwinizm i kultura wizualna XIX wieku. „Teksty Drugie” 2011, Nr 3
 11. J. Tymieniecka-Suchanek, Proza Walerija Briusowa wobec kultury. W poszukiwaniu analogii historycznych. Katowice 2004
 12. M.I. Zielińskiej, Obrzeża i dale leśne. Motywy sylficzne w prozie rosyjskiej XX wieku, Warszawa 2010
 13. A. Czechow, Święta noc i inne opowiadania, tłum. I. Bajkowska i in., wyb. N. Modzelewska, Warszawa 1987
 14. Д. Мамин-Сибиряк, Приёмыш. Из рассказа старого охотника, [w:] Жизнь рядом с нами. Рассазы о животных, wyb. А.И. Журавлёва, В.Н. Некрасов, Москва 1983
 15. J. Wawrzyniak, Podstawy teoretyczne neonaturalistycznej bioetyki środowiskowej, Poznań 2000
 16. И.С. Скоропанова, Русская постмодернистская литература: новая философия, новый язык, Санкт-Петербург 2002
 17. Р.В. Дуганов, О Хлебникове, [w:] В. Хлебников, Стихотворения. Поэмы. Драмы. Прозы, Москва 1986
 18. В.В. Хлебников, Опыт построения одного естественно-научного понятия, «Вестник студенческой жизни» 1910, № 1
 19. В.А. Дымшиц, С.В. Чебанов, Биологические идеи Велимира Хлебникова В: Хлебниковские чтения. Материалы конференции 27–29 ноября 1990 г. Ред. С.В. Старкина, Санкт-Петербург 1991
 20. К. Стоун, Должны ли деревья иметь права? „Гуманитарный экологический журнал” 2001, nr 1, c. 56–60
 21. В.Е. Борейко, Этика и практика охраны биоразнообразия. Киев 2008
 22. A. Brus, Próba interpretacji poematu „Żuraw” w kluczu ekologii kulturowej. [w:] W kręgu problemów ekologii kultury. Red. H. Chałacińska, K. Kropaczewski. Poznań 2011
 23. Т. Михайлова, Старца великого тень... Лидия Зиновьева-Аннибал. Тридцать три урода: Роман, рассказы, эссе, пьесы. «Знамя» 1999, № 10
 24. К. Янович-Страда, Михаил Пришвин, [w:] История русской литературы. Серебpяный век. Ред. Ж. Нива, И. Серман и др. Москва 1995
 25. R. Radziuk, Człowiek i przyroda w twórczości Michaiła Priszwina, [w] Człowiek i przyroda w literaturze rosyjskiej, red. K. Prus, Rzeszów 1995
 26. М. Эпштейн, Мир животных и самосознание человека. http://www.nvkz.kuzbass.net/dworecki/ other/e/2//animals.htm
 27. М. Эпштейн, „Природа, мир, тайник вселенной...”. Система пейзажных образов в русской поэзии. Москва 1990. http://www.nvkz.kuzbass.net/dworecki/other/e/2//animals.htm
 28. Л. Скорино: Послеслове. В: А. Вознесенский, Ахиллесово сердце. Стихи. Москва 1966
 29. Н. Сладков, Дикая фигура охотника. «Звезда» 1965, № 3
 30. Б. Рябинин,Ушедшее – живущее. Книга воспоминаний, Москва 1985
 31. Z. Zbyrowski, Экологическое мировоззрение Бориса Пастернака, [w] Ze studiów nad językami i literaturami wschodniosłowiańskimi, red. B. Tichoniuk, W. Wilczyński, Zielona Góra 2004
 32. A. Sołżenicyn, Jak odbudować Rosję? Refleksje na miarę moich sił, tłum. J. Zychowicz, Kraków 1991
 33. В.Н. Сагатовский, Истоки экологической духовности в русской филисофии. «Вече» 1996, № 4
 34. T. Dudek-Listwan, Andriej Bitow. Człowiek, dzieło, myśl. Kielce 2007
 35. С. Залыгин, Экологический роман. «Новый мир» 1993, № 12. http://magazines.russ.ru/novyi_mi/ 1993/12/zalig/html
 36. А. Гиляров, Человек и животное. Этика отношений, «Наука и жизнь» 1976, nr 12
 37. W. Astafiew, Szafirowy zmierzch, tłum. H. Klemińska, Warszawa 1973
 38. W. Astafiew, Szafirowy zmierzch, tłum. H. Klemińska, Warszawa 1973
 39. Słownik bioetyki, biopolityki i ekofilozofii, red. M. Ciszek, Warszawa 2008
 40. И.С. Скоропанова, Русская постмодернистская литература: новая философия, новый язык. Санкт-Петербург 2002
Artykuł nie posiada rozwiązanych cytowań