×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


 • Tytuł artykułu:
  Wędrujące pojęcia czy zjawiska? O podróżach pojęć na przykładzie „intelektualisty”
 • Tytuły w innych językach:
  Travelling Concepts or Phenomena? The Case of the “Intellectual” in the Social Sciences
 • Opublikowany w czasopiśmie:
 • Rocznik 2016,  numer 1(10) Wędrujące pojęcia
 • 258-282
 • Oryginalny artykuł naukowy
 • polski
 • article-0c8a0a92-830c-456a-97ac-ed60726f8b68
 • bwmeta1.element.desklight-f178c277-8609-4d84-9b4f-b2d519cd8f1d
 • 11.10.2018 12:41:51
 • Tomasz Peciakowski [1]
 • [1] Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II [1377]
 • Brak afiliacji
Nie znaleziono publikacji cytujących ten artykuł
 1. Amszejewicz M. 1859. Dykcjonarz, Drukarnia Aleksandra Gins.
 2. Ash T.G. 1990. Wiosna obywateli. Rewolucja 1989 widziana w Warszawie, Budapeszcie, Berlinie i Pradze, Polonia.
 3. Bacon F. 1915. The Advancement of Learning, Dent.
 4. Bal M. 2012. Wędrujące pojęcia w naukach humanistycznych. Krótki przewodnik, tłum. M. Bucholc, Narodowe Centrum Kultury.
 5. Beloff M. 1985. Intellectuals, [w:] The Social Science Encyclopedia, red. A. Kuper, J. Kuper, Routledge, s. 418–419.
 6. Benda J. 1900. Dialogues à Byzance, Editions de la Revue Blanche.
 7. Benda J. 1927. La trahison des clercs, Bernard Grasset.
 8. Bendix R. 1964. Nation-Building and Citizenship, University of California Press.
 9. Bourdieu P. 2007. Reguły sztuki. Geneza i struktura pola literackiego, tłum. A. Zawadzki, Universitas.
 10. Cartault A. 1914. L’intellectuel. Étude psychologique et morale, F. Alcan.
 11. Chojnowski M., Palska H. 2008. O wielopostaciowość pojęcia „inteligencja”, [w:] Inteligencja w Polsce. Specjaliści, twórcy, klerkowie, klasa średnia?, red. H. Domański, IFiS PAN, s. 19–36.
 12. Collini S. 1991. Public Moralist. Political Thought and Intellectual Life In Britain 1850–1930, Clarendon Press.
 13. Conze W., red. 1985–1989. Bildungsbürgertum im 19. Jahrhundert, Klett-Cotta.
 14. Doroszewski W., red. 1961. Intelektualista, [w:] Słownik jęz yka polskiego, t. III, Państwowe Wydawnictwo Wiedza Powszechna.
 15. Drake D. 2005. French Intellectuals and Politics from the Dreyfus Affair to the Occupation, Palgrave Macmillan.
 16. English R., Kenny M. 2001. Public Intellectuals and the Question of British Decline, „British Journal of Politics and International Relations”, t. 3, nr 3, s. 259–283.
 17. Fik M. 1997. Autorytecie wróć? Szkice o postawach polskich intelektualistów po październiku 1956, Errata.
 18. Furedi F. 2014. Gdzie się podziali wsz yscy intelektualiści?, tłum. K. Makaruk, PIW.
 19. Gella A. 1976. An Introduction to the Sociolog y of the Intelligentsia, [w:] The Intelligentsia and The Intellectuals, red. A. Gella, Sage, s. 9–32.
 20. Gella A. 1987. A Structural Definition of the Intelligentsia Against the Background of Three Historical Periods, [w:] The Mythmakers. Intellectuals and the Intelligentsia in Perspective, red. R.P. Mohan, Greenwood Press, s. 21–31.
 21. Gouldner A. 1979. The Future of Intellectuals and the Rise of the New Class, Seabury.
 22. Gourgouris S. 2008. Intellectuals, Public, [w:] International Encyclopedia of the Social Sciences, red. W.E. Darity Jr., t. 4, Palgrave Macmillan, s. 68–69.
 23. Górska H. 1937. Ślepe Tory, Towarzystwo Wydawnicze Rój.
 24. Gramsci A. 1961. Intelektualiści i organizowanie kultury, [w:] tegoż, Pisma wybrane, tłum. B. Sieroszewska, t. 1, Książka i Wiedza, s. 687–736.
 25. Hofstadter R. 1969. Anti-intellectualism in American Life, Random House.
 26. Hollander P. 1981. Political Pilgrims. Travels of Western Intellectuals to the Soviet Union, China and Cuba 1928–1978, Oxford University Press.
 27. Jacoby R. 2000 [1987]. The Last Intellectuals, Basic Books.
 28. Jedlicki J. 2008. Przedmowa, [w:] Dzieje inteligencji polskiej do roku 1918, t. 2, red. J. Jedlicki, Wydawnictwo Neriton.
 29. Johnson P. 1988. Intelektualiści, tłum. A. Piber, Editions Spotkania.
 30. Kolasa A. 1996. Socjologia historyczna – problemy przedsięwzięcia interdyscyplinarnego, „Historyka: studia metodologiczne”, t. 26, s. 3-20.
 31. Konwicki T. 1991. Zorze wieczorne, Alfa.
 32. Kozielecki J. 1989. Intelektualiści – miejsce na ziemi, Ossolineum.
 33. Le Goff J. 1966. Inteligencja w wiekach średnich, tłum. E. Bąkowska, Czytelnik.
 34. Lipset S.M. 1959. American Intellectuals: Their Politics and Status, „Daedalus”, t. 88, nr 3, s. 460–486.
 35. Mannheim K. 1934. The Crisis of Culture in the Era of Mass-Democracies and Autarchies, „The Sociological Review”, t. 26, nr 2, s. 105–129.
 36. Mannheim K. 1954. Ideolog y and Utopia, Harcourt, Brace, Routlage & Kegan Paul.
 37. Mannheim K. 1995 [1929]. Ideologie und Utopie, Klostermann Vittorio Gmbh.
 38. Mannheim K. 2008. Ideologia i utopia, tłum. J. Miziński, Aletheia.
 39. Matuszewski I. 1904. Twórczość i twórcy. Studya i szkice estetyczno-literackie, Gebethner i Wolff.
 40. Michels R. 1948 [1932]. Intellectuals, [w:] Encyclopedia of Social Sciences, red. E.R.A. Seligman, t. 8, Macmillan, s. 118–119.
 41. Micińska M. 2000a. Cz y istnieją angielscy intelektualiści? Problematyka elit intelektualnych w historiografii brytyjskiej, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 2, s. 103–128.
 42. Micińska M. 2000b. „Zwierzęta nie mają historii – po co historia intelektualistów?” Prz ypadek francuski w oczach intelektualistów i badacz y, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 2, s. 85–102.
 43. Mills Ch.W. 1965. Białe kołnierz yki. Amerykańskie klasy średnie, tłum. P. Graff, Książka i Wiedza.
 44. Misztal B. 2007. Intellectuals and Public Good, Cambridge University Press.
 45. Ory P., Sirinelli J. 1986. Les intellectuels en France, de l’Affaire Dreyfus à nos jours, Colin.
 46. Palska H. 1994. Nowa inteligencja w Polsce Ludowej. Świat przedstawień i elementy rzecz ywistości, IFiS PAN.
 47. Popiel G., Mohan R.P. 1987. Intellectuals and Powers: S. M. Lipset, Julien Benda, and Karl Mannheim, [w:] The Mythmakers. Intellectuals and the Intelligentsia in Perspective, red. R.P. Mohan, Greenwood Press, s. 35–59.
 48. Rey A., Rey-Debove J., red. 1992. Le Petit Robert – Dictionnaire de la langue française, t. 1, Le Robert.
 49. Saint-Simon de C.H. 1968. Pisma wybrane, t. 2, tłum. S. Antoszczuk, B. Sieroszewska, Książka i Wiedza.
 50. Schumpeter J. 1995. Kapitalizm, socjalizm, demokracja, tłum. M. Rusiński, PWN.
 51. Sdvižkov D. 2011. Epoka inteligencji. Historia porównawcza warstwy wykształconej w Europie, tłum. J. Górny, Neriton.
 52. Shils E. 1968. Intellectuals, [w:] International Encyclopedia of the Social Sciences, red. D.L. Sills, t. 7, The Macmillan Company & The Free Press, s. 399–415.
 53. Simpson J.A., Weiner E.S.C., red. 1989. The Oxford English Dictionary, 2. wyd., t. 7, Clarendon Press.
 54. Szacki J. 1991. Dylematy historiografii idei oraz inne szkice i studia, PWN.
 55. Szczepański J. 1960. Struktura inteligencji w Polsce, „Kultura i Społeczeństwo”, t. 4, nr 1–2, s. 19–20.
 56. Szczepański J. 1991. Intelektualiści, [w:] Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. Pojęcia i problemy wiedz y o kulturze, red. A. Kłoskowska, Wyd. Wiedza o Kulturze, s. 111–126.
 57. Tilly Ch. 1986. The Contentious French. Four Centuries of Popular Struggle, Harvard University Press.
 58. Tilly Ch. 1994. History and Sociological Imagining, „Tocqueville Review”, t. 15, s. 57–74.
 59. Trznadel J. 1990. Hańba domowa, Test.
 60. Walicki A. 2007. O inteligencji, liberalizmach i o Rosji, Universitas.
 61. Williams R. 1989. Keywords – A Vocabulary of Culture and Society, Fontana Press.
 62. Zarycki T. 2003. Cultural Capital and the Political Role of the Intelligentsia in Poland, „Journal of Communist Studies and Transition Politics”, t. 19, nr 4, s. 91–108.
 63. Zgółkowa H., red. 1998. Praktyczny słownik współczesnej polszcz yzny, Kurpisz.
 64. Żarnowski J. 1998. Intelektualiści, [w:] Encyklopedia Socjologii, red. Z. Bokszański i in., t. 1, Oficyna Naukowa.
Artykuł nie posiada rozwiązanych cytowań