×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


 • Tytuł artykułu:
  Czego możemy się nauczyć od Reinharta Kosellecka, czyli o potrzebie badania polskiej semantyki historycznej. Rozmowa z profesorem Maciejem Janowskim.
 • Tytuły w innych językach:
  What Can We Learn from Reinhart Koselleck, or On the Need to Study Polish Historical Semantics: An Interview with Maciej Janowski
 • Opublikowany w czasopiśmie:
 • Rocznik 2016,  numer 1(10) Wędrujące pojęcia
 • 83-96
 • Inne o charakterze niecytowalnym
 • polski
 • article-0cf8f612-062c-49ac-8fd4-ff8e855148f8
 • bwmeta1.element.desklight-2dcd1c4d-d066-478a-8698-cd730f462680
 • 05.10.2017 23:23:29
 • Maciej Janowski
 • Kornelia Kończal
  Artykuł nie posiada afiliacji
Nie znaleziono publikacji cytujących ten artykuł
 1. Assorodobraj N. 1946. Początki klasy robotniczej. Problem rąk robocz ych w przemyśle polskim epoki stanisławowskiej, przedm. J. Chałasiński, Czytelnik.
 2. Brunner O., Conze W., Koselleck R., red. 1972–1997. Geschichtliche Grundbegriffe, Klett-Cotta.
 3. Chrzanowski I. 1971 [1915]. Cz ym był Wirgiliusz dla Polaków po utracie niepodległości, [w:] tegoż, Optymizm i pesymizm polski. Studia z historii kultury, wybór A. Biernacki, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 229–249.
 4. Czubaty J. 2005. Zasada „dwóch sumień”. Normy postępowania i granice kompromisu politycznego Polaków w sytuacjach wyboru (1795–1815), Neriton.
 5. Freeden M. 1996. Ideologies and Political Theory. A Conceptual Approach, Clarendon Press.
 6. Freeden M. 2003. Ideolog y. A Very Short Introduction, Oxford University Press.
 7. Janowski M. 2009. Roz pacz oświeconych? Przemiana polskiego jęz yka politycznego a reakcje na upadek Rzecz ypospolitej, „Wiek Oświecenia”, t. 25, s. 29–60.
 8. Keckowa A., Błoński A., red. 1955–1957. Księgi Referendarii Koronnej z drugiej połowy XVIII wieku, t. 1–2, Książka i Wiedza.
 9. King P., red. 1983. The History of Ideas, red. P. King, Barnes & Noble Books.
 10. Kizwalter T. 1999. O nowoczesności narodu. Prz ypadek polski, Semper.
 11. Koselleck R. 2001. Historia pojęć a historia społeczna, [w:] tegoż, Semantyka historyczna, tłum. W. Kunicki, Wydawnictwo Poznańskie.
 12. Lewis C.S. 1996 [1960]. Studies in Words, Cambridge University Press, 2. wyd.
 13. Marzec W. 2016. Rebelia i reakcja. Rewolucja 1905 roku i plebejskie doświadczenie polityczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego – Universitas.
 14. Meinecke F. 1947 [1936]. Die Entstehung des Historismus, wyd. 2, Oldenbourg.
 15. Mycielski M. 2004. „Miasto ma mieszkańców, wieś obywateli”. Kajetana Koźmiana koncepcje wspólnoty politycznej (do 1830 roku), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 16. Najdus W. 1983. Polska Partia Socjalno-Demokratyczna Galicji i Śląska 1890–1919, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 17. Nalepa M. 2002. Takie ż ycie dziś nasze, gdy Polska ustaje… Pisarze stanisławowscy a upadek Rzecz ypospolitej, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej.
 18. Orłowski H. 2001. Reinhart Koselleck – szkoła bielefeldzka – semantyka historyczna, [w:] R. Koselleck, Semantyka historyczna, tłum. W. Kunicki, Wydawnictwo Poznańskie, s. 7–27.
 19. Pepłowski F. 1961. Słownictwo i frazeologia polskiej publicystyki okresu Oświecenia i Romantyzmu, Państwowy Instytut Wydawniczy.
 20. Rafacz J. 1922. Ustrój wsi samorządnej małopolskiej w XVIII wieku, nakładem Uniwersytetu Lubelskiego.
 21. Skinner Q. 1970. Convention and the Understanding of Speech Acts, „Philosophical Quarterly”, nr 79, s. 118–138.
 22. Thompson E.P. 1971. The Moral Economy of the English Crowd in the Eighteenth Century, „Past & Present”, t. 50, nr 1, s. 76–136.
 23. Walicki A. 2000. Idea narodu w polskiej myśli oświeceniowej, IFiS PAN.
 24. Waśkiewicz A. 1998. Interpretacja teorii politycznej. Spór o metodę we współczesnej literaturze anglosaskiej, Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 25. Żarnowska A. 1974. Klasa robotnicza Królestwa Polskiego (1870–1914), Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 26. Żbikowski P. 1998. …bolem śmiertelnym ściśnione mam serce… Roz pacz oświeconych u źródeł przełomu w poez ji polskiej w latach 1793–1805, Leopoldinum.
Artykuł nie posiada rozwiązanych cytowań