×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


 • Tytuł artykułu:
  Zastosowanie miar perspektywy klienta Balanced Scorecard w koncepcji user-driven innovation
 • Tytuły w innych językach:
  Applying Balanced Scorecard Customer Perspective Measures in User-Driven Innovation Concept
 • Opublikowany w czasopiśmie:
 • Rocznik 2013,  numer nr 62
 • 607-616
 • Oryginalny artykuł naukowy
 • polski
 • article-3af51d40-a39d-4ce7-be3d-64333a1865bd
 • uek-171241737
 • 12.10.2015 15:05:10
 • Marzena Krawczyk [1]
 • [1] Uniwersytet Łódzki
 • Brak afiliacji
 1. Anna Czubała, Innowacje w sektorze usług w Polsce. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie 2015; 26, 1, 35-45
 1. Atkinson A.A., Kaplan R.S., Matsumura E.M., Young S.M.: Management Accounting 5th Edition, Pearson Prentice Hall, 2007.
 2. COM (2006) 502 final, Communication from The Commission to the Council, The European Parliament, The European Economic and Social Committee and The Committee of the Regions, Putting knowledge into practice: A broad-based innovation strategy for the EU, Commission of The European Communities, Brussels, September 2006, http://eur-lex.europa.eu/LexUri- Serv/site/en/com/2006/com2006_0502en01.pdf (28.12.2012).
 3. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2008-2010, Główny Urząd Statystyczny w Szczecinie, Warszawa 2011, www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/nts_dzialanosc_innowacyjna_2008- 2010.pdf (28.12.2012).
 4. Jabłoński A., Jabłoński M.: Strategiczna karta wyników (Balanced Scorecard). Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2011.
 5. Jaruga A., Kabalski P., Szychta A.: Rachunkowość zarządcza, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 6. Kaplan R.S., Norton D.P.: Balanced Scorecard - Measures that Drive Performance, "Harvard Business Review" January - February 1992, 70 (1).
 7. Krawczyk M.: Finansowanie działalności innowacyjnej MSP. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.
 8. Rosted, J.: User-Driven Innovation. Results and Recommendations, FORA, Copenhagen 2005, www. euc2c.com/graphics/en/pdfs/mod3/userdriveninnovation.pdf (28.12.2012).
 9. Świerk J.: Mapa strategii i strategiczna karta wyników w planowaniu działań przedsiębiorstwa. Studium teoretyczno-empiryczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2009.
 10. Tidd J., Bessant J.: Zarządzanie innowacjami. Integracja zmian technologicznych, rynkowych i organizacyjnych, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
 11. Understanding User-Driven Innovation, Nordic Council of Ministers, Copenhagen 2006, www.norden. org/da/publikationer/publikationer/2006-522/at_download/publicationfile (28.12.2012).
 12. Von Hippel E.: Democratizing innovation: the Evolving Phenomen of User innovation, [w:] Science, Technology and Innovation Indicators in a Changing World: responding to the Policy Needs, OECD, Paris 2007, DOI:10.1787/9789264039667-5-en.
 13. Von Hippel, E.: The Sources of Innovation, Oxford University Press, 1988, http://web.mit.edu/evhippel/ www/sources.htm (28.12.2012).
 14. Von Hippel, E.: Lead Users: A Source of Novel Product Concepts, "Management Science" 1986, 32, nr 7, http://web.mit.edu/evhippel/www/papers/Lead%20Users%20Paper%20-1986.pdf (28.12.2012).
 15. Warzybok B., Pander W., Górzyński M.: Ekspertyza: Zwiększanie świadomości przedsiębiorców z zakresu korzyści płynących z popytowego podejścia do innowacji (User-Driven Innovation), CASE-Doradcy sp. z o. o., Warszawa 2008. www.mg.gov.pl/NR/rdonlyres/7B61C99B-557E- 4B4F-92EC-B557E197F4C7/52673/Ekspertyzauserdriveninnovation.pdf (28.12.2012).
 • Von Hippel E.: Democratizing innovation: the Evolving Phenomen of User innovation, [w:] Science, Technology and Innovation Indicators in a Changing World: responding to the Policy Needs, OECD, Paris 2007, DOI:10.1787/9789264039667-5-en. - Technology and Innovation
 • COM (2006) 502 final, Communication from The Commission to the Council, The European Parliament, The European Economic and Social Committee and The Committee of the Regions, Putting knowledge into practice: A broad-based innovation strategy for the EU, Commission of The European Communities, Brussels, September 2006, http://eur-lex.europa.eu/LexUri- Serv/site/en/com/2006/com2006_0502en01.pdf (28.12.2012). - WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE