×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


 • Tytuł artykułu:
  Kapłani uniccy w eparchii przemysko-samborskiej za rządów biskupa Atanazego Krupeckiego (1610–1652)
 • Tytuły w innych językach:
  Uniate Priests in the Eparchy of Przemyśl-Sambor under the Reigns of Bishop Atanazy Krupecki (1610–1652)
 • Opublikowany w czasopiśmie:
 • Rocznik 2014,  tom 21
 • 137-170
 • Oryginalny artykuł naukowy
 • polski
 • article-3f888b9f-6945-4cf3-af34-1e03215eb86b
 • 13.10.2015 16:45:33
 • Jacek Krochmal autor [1]
 • [1] Archiwum Główne Akt Dawnych
 • Brak afiliacji
Nie znaleziono publikacji cytujących ten artykuł
 1. A. Boniecki, Herbarz polski, cz. 1, t. 4, Warszawa 1901
 2. A. Brückner, Spory o unię w dawnej literaturze, „Kwartalnik Historyczny”, R. 10, 1896
 3. A. Gil, Chełmska diecezja unicka 1596–1810. Dzieje i organizacja, Lublin 2005
 4. A. Janeczek, Osadnictwo pogranicza polsko-ruskiego. Województwo bełskie od schyłku XIV do początku XVII w., Wrocław-Warszawa-Kraków 1991
 5. A. Kuczera, Samborszczyzna. Ilustrowana monografia miasta Sambora i ekonomii samborskiej, t. 1, Sambor 1935
 6. A. Markunas, T. Uczitiel, Terminologia kościelna. Mały słownik opisowy polsko-ukraiński i ukraińsko-polski. Церковна термінологія. Малий тлумачний словник польсько-український та українсько-польський, Poznań 1995
 7. A. Prochaska, Władyka Krupecki w walce z dyzunią, „Przegląd Powszechny”, R. 35-36, 1918, t. 139–142
 8. A. Prochaska, Z dziejów unii brzeskiej, „Kwartalnik Historyczny”, t. 10, 1896
 9. A. Prochaska, Z walki o tron władyczy przemyski, „Przegląd Powszechny”, R. 37, 1920
 10. A. Przyboś, Potocki Stanisław [w:] PSB, t. 28
 11. A. Znosko, Mały słownik wyrazów starocerkiewnosłowiańskich i terminologii cerkiewno-teologicznej, Warszawa 1983
 12. AGAD, Metryka Koronna; Archiwum Zamoyskich
 13. Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z Archiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie, t. 20, Lwów 1909
 14. Akta miasta Przemyśla (1356–1389) 1402–1944 (1945–1983), oprac. J. Krochmal, t. 2, Przemyśl 2000
 15. Archiwum Państwowe w Przemyślu, Akta miasta Przemyśla; Archiwum Biskupstwa Greckokatolickiego w Przemyślu
 16. B. Lorens, Prawosławie i unia w eparchii przemyskiej na forum sejmiku wiszeńskiego w XVII wieku [w:] Śladami unii brzeskiej, red. R. Dobrowolski, M. Zemło, Lublin-Supraśl 2010
 17. Bibliografia literatury polskiej Nowy Korbut, t. 3, Piśmiennictwo staropolskie, red. R. Pollak, Warszawa 1965
 18. Dodatek Tygodniowy do „Gazety Lwowskiej”, 1852
 19. E. Likowski, Unia brzeska (r. 1596), Warszawa 1907
 20. E. Piwowar, Prawosławna diecezja przemyska w XVII wieku, „Rocznik Historyczno-Archiwalny”, t. 5, 1988
 21. F. Kiryk, Miasta kresu muszyńskiego w okresie przedrozbiorowym, „Przemyskie Zapiski Historyczne”, R. 4–5, 1987
 22. F. Pawłowski, Premislia sacra sive series et gesta episcoporum r. l. Praemisliensium. E fontibus domesticis et extraneis congressit […], Cracoviae 1869
 23. H. Kowalska, Krupecki Aleksander Oleksowicz [w:] PSB, t. 15
 24. I. Baán, La pénétration de l'uniatisme en Ukraine subcarpatique au XVIIe siècle, “Dix-septième siècle”, 2003/3, nr 220
 25. I. Szaraniewicz, Kościelna unia na Rusi i wpływ jej na zmianę społecznego stanowiska świeckiego duchowieństwa ruskiego, Lwów 1899
 26. I. Szaraniewicz, Rzut oka na beneficja Kościoła Ruskiego za czasów Rzeczypospolitej Polskiej pod względem historii, przede wszystkiem o stosunku świeckiego duchowieństwa ruskiego w Galicji do ziemi w tym okresie, Lwów 1875
 27. J. Byliński, Przerębski (Przerembski) Maksymilian [w:] PSB, t. 28
 28. J. Czajkowski, Cerkwie na Podkarpaciu w XVII do XIX w. (w świetle źródeł archiwalnych) [w:] Łemkowie w historii i kulturze Karpat, cz. 2, red. J. Czajkowski, Sanok 1994
 29. J. Dzięgielewski, O tolerancję dla zdominowanych. Polityka wyznaniowa Rzeczypospolitej w latach panowania Władysława IV, Warszawa 1986
 30. J. Krochmal, Duchowieństwo unickie eparchii przemysko-samborskiej w latach 1596–1609, „Miscellanea Historico-Archivistica”, t. 20, 2013
 31. J. Krochmal, Przemyskie testamenty staropolskie, „Rocznik Historyczno-Archiwalny”, t. 6, 1989
 32. J. Krochmal, Unia kościelna w eparchii przemyskiej w latach 1596–1679, „Premislia Christiana”, t. 7, 1997
 33. J. Krochmal, Unia w diecezji przemyskiej w XVII wieku [w:] Unia brzeska z perspektywy czterech stuleci, red. J. S. Gajek, S. Nabywaniec, Lublin 1998
 34. J. Krochmal, Unia w eparchii przemysko-samborskiej za rządów władyki Atanazego Krupeckiego (1609–1652) [w:] Kościół. Społeczeństwo. Kultura. Prace ofiarowane Profesorowi Wiesławowi Mülerowi z okazji pięćdziesięciolecia pracy naukowej i dydaktycznej, red. J. Drob, H. Łaszkiewicz, A. Stasiak, B. Szady, C. Taracha, Lublin 2004
 35. J. Krzemieniecki, Kilka dokumentów do dziejów grecko-katolickich parafij w dobrach muszyńskich dawnego biskupstwa krakowskiego, Kraków 1935
 36. J. Pelesz, Geschichte der Union der ruthenischen Kirche mit Rom, Bd 2, Wiedeń 1880
 37. J. Półćwiartek, Z badań nad rolą gospodarczo-społeczną plebanii na wsi pańszczyźnianej ziemi przemyskiej i sanockiej w XVI–XIX wieku, Rzeszów 1974
 38. J. Skruteń, Chmielowski Prokop [w:] PSB, t. 3, Kraków 1937
 39. J. Stradomski, Spory o „wiarę grecką” w dawnej Rzeczypospolitej, Kraków 2003
 40. K. Chodynicki, Kościół prawosławny a Rzeczpospolita Polska. Zarys historyczny 1370–1632, Warszawa 1934
 41. K. Gottfried, Z przeszłości Radymna, „Rocznik Przemyski”, t. 10, 1965
 42. Katalog dokumentów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, cz. 1, oprac. A. Fastnacht, Wrocław 1953
 43. Księga gromadzka wsi „Torki” 1569–1695 [w:] Księgi sądowe wiejskie, t. 1, wyd. B. Ulanowski [seria: Starodawne Prawa Polskiego Pomniki, t. 11], Kraków 1921
 44. L. Bieńkowski, Organizacja Kościoła Wschodniego w Polsce [w:] Kościół w Polsce, red. J. Kłoczowski, t. 2, Wieki XVI–XVIII, Kraków 1969
 45. L. Ćwikła, Polityka władz państwowych wobec Kościoła prawosławnego i ludności prawosławnej w Królestwie Polskim, Wielkim Księstwie Litewskim oraz Rzeczypospolitej Obojga Narodów w latach 1344-1795, Lublin 2006
 46. L. Tatarenko, Violence et luttes religieuses dans la Confédération polono-lithuanienne (fin XVIe – milieu du XVIIe siècle): l’exemple de la confrontation entre uniates et orthodoxies, “Revue historique”, 2008/4, nr 648
 47. Litterae Episcoporum Historiam Ucrainae illustrantes (1600–1900), ed. A. G. Welykyj, Romae 1973, t. 2
 48. Litterae nuntiorum apostolicorum historiam Ucrainae illustrantes (1550–1850), t. 3, ed. A. G. Welykyj, Romae 1959
 49. M. Bendza, Prawosławna diecezja przemyska w latach 1596–1681. Studium historyczno-kanoniczne, Warszawa 1982
 50. M. Bendza, Sytuacja wyznaniowa na terenie Klucza Muszyńskiego w XVII wieku, „Rocznik Teologiczny”, R. 22, 1980
 51. M. Harasiewicz, Annales Ecclesiae Ruthenae […], Leopoli 1862
 52. M. Szegda, Bazylianie [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 2, Lublin 1976
 53. M. Szegda, Działalność prawno organizacyjna metropolity Józefa IV Welamina Rutskiego (1613–1637), Warszawa 1967
 54. M. Szegda, Sakowicz (Isakowicz) Kalikst [w:] PSB, t. 34
 55. M. Wiszniewski, Historya literatury polskiej, t. 8, Kraków 1851
 56. Metryka Ruska (Wołyńska). Regesty dokumentów kancelarii koronnej dla ziem ukraińskich (województw wołyńskiego, bracławskiego, kijowskiego i czernihowskiego) 1569-1673, oprac. H. Boriak, L. Demczenko, P. Kennedy Grimsted, N. Jakowenko, W. Krawczenko, W. Straszko, K. Wysłobokow, H. Wajs, wstęp P. Kennedy Grimsted, Kijów 2002
 57. Monumenta Ucrainae Historica, coll. A. Šeptyckyj, t. 2, Romae 1965
 58. S. Josaphat Hieromartyr. Documenta Romana Beatificationis et Canonizationis, ed. A. Welykyj, t. 1, Romae 1952
 59. S. Nabywaniec, Diecezja przemyska obrządku wschodniego w okresie sporów prawosławno-unickich [w:] Polska-Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa, pod red. S. Stępnia, t. 3, Przemyśl 1996
 60. S. Nabywaniec, Uniccy biskupi przemyscy w latach 1610–1991. Szkice biograficzne, Rzeszów 1995
 61. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, wyd. F. Sulimierski i in., t. 5, Warszawa 1884
 62. T. Grabowski, Z dziejów literatury unicko-prawosławnej w Polsce 1630–1700, Poznań 1922
 63. T. Kempa, Protopop słucki Andrzej Mużyłowski – antagonista unii brzeskiej z pierwszej połowy XVII wieku [w:] Od Kijowa do Rzymu. Z dziejów stosunków Rzeczypospolitej ze Stolicą Apostolską i Ukrainą, red. M. R. Drozdowski, W. Walczak, K. Wiszowata-Walczak, Białystok 2012
 64. T. Kempa, Wobec kontrreformacji. Protestanci i prawosławni w obronie swobód wyznaniowych w Rzeczypospolitej w końcu XVI i w pierwszej połowie XVII wieku, Toruń 2007
 65. T. L. Namysłowski, Plac, na którym się schizmatyk nie ostoi, Wilno 1628
 66. T. Śliwa, Kościół prawosławny w Rzeczypospolitej w latach 1596–1696 [w:] Kościoła w Polsce, red. B. Kumor, Z. Obertyński, t. 1, cz. 2, Poznań-Warszawa 1974
 67. T. Śliwa, Kościół unicki w Polsce w latach 1596–1696 [w:] Historia Kościoła w Polsce, red. B. Kumor, Z. Obertyński, t. 1, cz. 2, Poznań-Warszawa 1974
 68. T. Śliwa, Sieciński Stanisław [w:] PSB, t. 36
 69. T. Śliwa, Stanisław Sieciński, biskup przemyski 1609–1619, „Premislia Christiana”, t. 6, 1993–1995
 70. Vetera Monumenta Poloniae et Lithuaniae gentiumque finitimarum historiam illustrantia, ed. A. Thainer, t. 3, Romae 1863
 71. W. Bębynek, Starostwo muszyńskie. Własność biskupstwa krakowskiego, „Przewodnik Naukowy i Literacki”. Dodatek do „Gazety Lwowskiej”, R. 42, 1914
 72. W. Krawczuk, Metryka Koronna za Zygmunta III Wazy. Początki Archiwum Koronnego Warszawskiego w świetle spisów z 1620 i 1627 roku, Kraków 1995
 73. W. Krawczuk, Pisarze kancelarii koronnych Zygmunta III Wazy, „Studia Historyczne”, R. 36, 1993
 74. W. Łoziński, Prawem i lewem. Obyczaje na Czerwonej Rusi w pierwszej połowie XVII wieku, oprac. J. Tazbir, Warszawa 2005 (wyd. VII)
 75. W. Sarna, Dzieje diecezji przemyskiej obrządku łać., cz. 1, Episkopat przemyski o. ł., Przemyśl 1902
 76. W. Sołtys, Sanok jako miejsce kultu religijnego chrześcijan obrządku wschodniego (do 1939 r.) [w:] Łemkowie w historii i kulturze Karpat, cz. 2, red. J. Czajkowski, Sanok 1994
 77. Z. Strzetelska Grynbergowa, Staromiejskie. Ziemia i ludność, Lwów 1899
 78. А. Добрянскiй, Исторія епископовъ трехъ соединенныхъ епархій, перемышльской, самборсой и саноцкой, отъ найдавнейших временъ до 1794 г., cz. 2, Lwów 1893
 79. А. С. Петрушевичъ, Сводная галицко-русская лiтопись съ 1600 по 1700 годъ [w:] Литературный сборникъ издаваемый Галийко-русскою Матицею 1872 и 1873, Львовъ 1874; Дополненія ко Сводной галицко-русской лiтописи съ 1600 по 1700 годъ изданной въ Львові 1874 года, Львовъ 1891
 80. Акты, относящіеся къ исторіи западной Россіи, собранные и изданные Археографическою коммиссіею, t. 4, 1588–1632, Санктпетербургъ 1851
 81. Акты, относящіеся къ исторіи южной и западной Россіи, собранные и изданные Археографическою коммиссіею, t. 2, 1599–1637, Санктпетербургъ 1865
 82. Археографическій сборникъ документовъ относящихся къ исторіи сіверо-западной Руси издаваемый при Управленіи Виленскаго учебнаго округа, t. 6, Wilno 1869
 83. Архивъ юго-западной Россіи, издаваемый Коммиссіею для разбора древнихъ актовъ, состоящей при Кіевскомъ, Подольскомъ и Волынскомъ Генералъ-Губернатори (dalej: АЮЗР), cz. 1, t. 10, Кіевъ 1904
 84. Б. І. Балик, Інокентій Іван Винницький єпископ перемиський, самбірський, сяніцький (1680–1700), Rzym 1978
 85. Д. Блажейовський, Ієрархія Київської Церкви (861–1996), Львів 1996
 86. Л. Тимошенко, Перемишльський єпископ Михайло Копистенський (життя та діяльність), „Дрогобицький краєзнавчий збірник”, вип. 6, 2002
 87. Львівська національна наукова бібліотека України імені В.Стефаника, Відділ рукописів, f. 5
 88. М. Грушевський, Історія України-Руси, t. 6, Київ-Львів 1907; t. 7, Київ-Львів 1909
 89. М. Грушевський, Чи маємо автентичні грамоти кн. Льва? Критично-історична розвідка, Lwów 1902 (nadbitka z „Записки НТШ”, t. 45, 1902)
 90. М. М. Ваврик, Нарис розвитку і стану василіянського чина XVII-XX ст. Топографічно-статистична розвидка, Rzym 1979
 91. М. Юрковський, Староукраїнська сакральна термінологія (назви осіб), „Варшавські українознавчі записки”, z. 1, 1989
 92. Описаніе документовъ Архива западнорусскихъ уніатскихъ митрополитовъ (1470-1700), t. 1, С.-Петербургъ 1897
 93. Пам’ятки [Археографічний щорічник]. Архів Української Цєркви. Monuments. Archivum Ecclesiae Ruthenae, t. 3, cz. 1, Докумєнти до історії унії на Волині і Київщині кінця XVI – першої половини XVII ст., упорядник тому М. В. Довбищенко, Kijów 2001
 94. С. Голубев, Исторія Кіевской духовной академіи, cz. 1, Kijów 1886
 95. С. Голубев, Кіевській митрополитъ Петръ Могила и его сподвижники (олытъ церковно-историческаго изслідованія), t. 2, Приложенія, Kijów 1898
 96. Схиматісмъ всего клира рускаго-католического Богом спасемои Епархіи Перемышльской на годь оть рожд. Хр. 1879, Перемышль 1879
 97. Центральний державний історичний архів України у Львові, f. 13, op. 1
 • M. Bendza, Sytuacja wyznaniowa na terenie Klucza Muszyńskiego w XVII wieku, „Rocznik Teologiczny”, R. 22, 1980 - Rocznik Teologiczny
 • W. Krawczuk, Pisarze kancelarii koronnych Zygmunta III Wazy, „Studia Historyczne”, R. 36, 1993 - Studia Historyczne
 • J. Krochmal, Duchowieństwo unickie eparchii przemysko-samborskiej w latach 1596–1609, „Miscellanea Historico-Archivistica”, t. 20, 2013 - Miscellanea Historico-Archivistica