×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


 • Tytuł artykułu:
  Konkurencyjność elektrowni zawodowych w Polsce w okresie wdrażania standardów ekologicznych
 • Tytuły w innych językach:
  Competitiveness of professional power plants in Poland within the period of implementing ecological standards
 • Opublikowany w czasopiśmie:
 • Rocznik 2007,  numer 1(10)
 • 137-155
 • Oryginalny artykuł naukowy
 • polski
 • article-49a124d6-7a1f-4052-930d-097a4cac5272
 • bwmeta1.element.desklight-fe434aff-2c86-4b40-8042-9d2c5ee9f647
 • 05.10.2015 14:52:12
 • Renata Żaba-Nieroda [1]
 • [1] Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Wydział Zarządzania i Turystyki [2674]
 • Brak afiliacji
Nie znaleziono publikacji cytujących ten artykuł
 1. Abbas A.J. 2000. Rethinking competitiveness. "Advances in Competitiveness Research",vol. 8, no 1.
 2. Adamkiewicz H.G. 1999. Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej. Gdynia: Wyższa Szkoła Morska. Prace Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, ISSN 0860-4827.
 3. Bakier B., Meredyk K. 2000. Istota i mechanizm konkurencyjności. W: Konkurencyjność gospodarki a rola państwa przed akcesją do UE. Pod red. H. Podedwornego. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 4. Bandyopaghyay S. 2001. Competitive strategies for internet marketers. "Competitiveness Review", vol. 11, no 2.
 5. Barney J. 2004. Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. "Journal of Managment", vol.17, no 1.
 6. Bieńkowski W. 1995. Reaganomika i jej wpływ na konkurencyjność gospodarki amerykańskiej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-11739-7.
 7. Bremond J., Salort M.M. 1994. Odkrywanie ekonomii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-11567-X.
 8. Buckley P.J. 1984. NYSE Office of Economic Research, US International Competitiveness: Perception and Reality. [document elektroniczny].
 9. Burzyńska D., Fila J. 2007. Finansowanie inwestycji ekologicznych w przedsiębiorstwie. Warszawa: Difin. ISBN 978-83-7251-755-5.
 10. Coyone K.P. 2004. Gaining Advantage Over Competitors, "Magazine" [online]. Dostępne w Internecie: http://www2.inc.com/search/23678.html
 11. Cuadredo-Roura J.R. 1999. Moving Frontires: Economic Restructuring, Regional Development and Emerging Networks, dane za:D. Strahl, E. Sobczak. Konkurencyjność regionu Dolnego Śląska, materiały konferencyjne pt. Konkurencyjność miast i regionów Polski południowo-zachodniej, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 821.
 12. Czekaj J. 2001. Kontrakty długoterminowe a rynek energii elektrycznej w Polsce. Biblioteka Regulatora. Warszawa: Urząd Regulacji Energetyki. ISBN 83-914204-1-8.
 13. Drucker P.F. 1992. Innowacja i przedsiębiorczość: praktyka z zasady. Warszawa: PWE. ISBN 83-208-0870-7
 14. Duda M. 2003. Istota i implikacje ustawy Prawo energetyczne. [online]. Urząd Regulacji Energetyki. Dostępne w Internecie: www.ure.gov.pl.
 15. Fahey L. 1989. Discovering Your Firm’s Strongest Competitive Advantages. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
 16. Famielec J. 1997. Strategie rozwoju przedsiębiorstw . Kraków: Akademia Ekonomiczna. ISBN 83-87239-23-2.
 17. Famielec J., Broniewicz E. 2006. Odzwierciedlenie aspektów ochrony środowiska w sprawozdawczości małych i średnich przedsiębiorców w świetle ustawy o rachunkowości. Białystok– Kraków 2006, (na zlecenie MG).
 18. Famielec J., Stępień M. 2005. Informacja ekologiczna w ujęciu finansowym, Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej. ISBN 83-7252-276-6.
 19. Faulkner D., Bowman C. 1996. Strategie konkurencji. Warszawa: Gebethner & Ska. ISBN 83-85205-58-6.
 20. Fiegenbaum A., Thomas H. 1993. Industry and Strategic Group Dynamics: Competitive Strategy in the Insurance Industry, 1970–1984. "Journal of Management Studiem", vol. 30, no 3.
 21. Flint G.D. 2000. What is meanig of competitive Advantage. "Advances in Competitiveness Reasearch", vol. 8, no 1.
 22. Godziszewski B. 1999. Potencjał konkurencyjności przedsiębiorstwa jako źródło przewag konkurencyjnych i podstawa stosowania instrumentów konkurowania. W: M.J. Stankiewicz (red.). Budowanie potencjału konkurencyjności przedsiębiorstwa. Toruń: TNOiK. ISBN 83-87673-50-1.
 23. Gorynia M. 2000. Zachowania przedsiębiorstw w okresie transformacji. Mikroekonomia przejścia. Pozna: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej. ISBN 83-88222-04-X.
 24. Haffer M. 2002. Polskie przedsiębiorstwa a wyzwania globalizacji. W: Determinanty konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Sposoby i warunki umacniania konkurencyjności przedsiębiorstw w perspektywie globalizacji gospodarki. Pod red. M. J. Stankiewicza. Toruń: Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. ISBN 83-231-1446-3.
 25. Jankowska B. 2002. Konkurencja wewnątrzbranżowa jako determinanta konkurencyjności przedsiębiorstwa. "Gospodarka Narodowa" nr 4.
 26. Juszczyk M. 2005. Odbiorca detaliczny na rynku energii. Doświadczenia brytyjskie wyzwaniem dla Polski. "Biuletyn URE" nr 1.
 27. Kaleta A. 2000. Strategia konkurencji w przemyśle. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej. ISBN 83-7011-434-2.
 28. Kotler Ph. 2005. Marketing. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis. ISBN 83-85205-42-X.
 29. Laskowska A. 2001. Konkurowanie czasem – strategiczna broń przedsiębiorstwa. Warszawa: Difin. ISBN 83-7251-114-4
 30. Lynch R. 1997. Corporate Strategy. London: Pitman Publishing. ISBN 0-273-60753-7.
 31. Ma H. 2000. Competitive advantage and firm performance. "Competitiveness Review", vol. 10, no 2.
 32. Maxwell J. 2004. Social Dimension of Economic Growth [online]. Dostępne w Internecie: www.cprn.ca/jmaxwell//files/spsde-e.htm.
 33. Measures of International Competitiveness: a critical survey. 1988. "Journal of Marketing Management" [online].
 34. Michalski D. 2005. Perspektywa tworzenia wspólnego rynku energii elektrycznej w Unii Europejskiej. "Wspólnoty Europejskie" nr 1.
 35. Milewski R. 1993. Elementarne zagadnienia ekonomii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-11088-0.
 36. Moroz M. 2003. Konkurencyjność przedsiębiorstwa – pojęcie i pomiar. "Gospodarka Narodowa" nr 9.
 37. Pierścionek Z. 2000. Międzynarodowa konkurencyjność przedsiębiorstwa. Materiały konferencji naukowej pt. Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem – ciągłość i zmiana. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 851.
 38. Pierścionek Z. 2002. Międzynarodowa konkurencyjność przedsiębiorstwa: materiały konferencji naukowej pt. Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem – ciągłość i zmiana. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 851. Wrocław: Wyd. Akademii Ekonomicznej.
 39. Pierścionek Z. 2003. Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-14085-2.
 40. Pindór T. 2005. Proces wdrażania rozwoju zrównoważonego w przedsiębiorstwie. Białystok: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko. ISBN 83-88771-64-7.
 41. Płowiec U. 1994. Sprostać wyzwaniom konkurencyjności, referat na konferencję PTE pt. Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Warszawa. [maszynopis].
 42. Porter M.E. 1985. Competitive Advantage: Creatin and Sustaining Superior Performance. New York: Free Press.
 43. Porter M.E. 1999. Strategia konkurencji: metody analizy sektorów i konkurentów. Warszawa: PWE. ISBN 83-208-1189-9.
 44. Porter M.E. 2006. Przewaga konkurencyjna: osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników. Gliwice: Helion. ISBN 83-246-0155-4.
 45. Prahalad C.K., Hamel G. 1990. The Core Competence of the Corporation. "Harvard Business Review" May – June 1990.
 46. Przybyciński T. 1997. Wprowadzenie do teorii i polityki konkurencji. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. ISBN 83-86689-83-8.
 47. Rokita J. 2005. Zarządzanie strategiczne: tworzenie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej. Warszawa: PWE. ISBN 83-208-1552-5
 48. Simon H. 1999. Tajemniczy mistrzowie. Studia przypadków. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-12817-8.
 49. Skawińska E. 2002. Konkurencyjność przedsiębiorstw: nowe podejście. Warszawa – Poznań: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-13878-5.
 50. Stankiewicz M.J. 2002. Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji. Toruń: Dom Organizatora Tonik. ISBN 83-7285-088-7.
 51. Stępień K. 2004. Konsolidacja a efektywności banków w Polsce. Warszawa: CeDeWu. ISBN 83-87885-63-0.
 52. Stoner J.A.F. 1982. Management. Englewood Cliffs. New Jersey: Prentice-Hall.
 53. Strużycki M. (red.). 2004. Zarządzanie przedsiębiorstwem. Warszawa: Difin. ISBN 83-7251-475-5
 54. Szablewski A. 1998. Liberalizacja sektora energetycznego i telekomunikacyjnego. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa. 83-7151-280-5.
 55. Szczygieł L. 2003. Model rynku energii elektrycznej. Biblioteka Regulatora. Warszawa: Urząd Regulacji Energetyki.
 56. Toczyłowski E. 2006. Optymalizacja procesów rynkowych przy ograniczeniach. Warszawa: Akademicka Oficyna Wydawnicza "Exit".
 57. Veliyath W.R., Zahara S.A. 2000. Competitiveness in the 21 st Century, reflection on the growning, Debate about Globalization Advances in competitiveness Research, vol. 8, no 1.
 58. Wrzosek W. 1999. Przewaga konkurencyjna. "Marketing i Rynek" nr 7.
 • Buckley P.J. 1984. NYSE Office of Economic Research, US International Competitiveness: Perception and Reality. [document elektroniczny]. - ECON RES-EKON ISTRAZ
 • Wrzosek W. 1999. Przewaga konkurencyjna. "Marketing i Rynek" nr 7. - Marketing i Rynek
 • Pindór T. 2005. Proces wdrażania rozwoju zrównoważonego w przedsiębiorstwie. Białystok: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko. ISBN 83-88771-64-7. - Ekonomia i Środowisko