×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


 • Tytuł artykułu:
  Ekologia w kontekście filozofii chrześcijańskiej
 • Opublikowany w czasopiśmie:
 • Rocznik 2015,  tom XI
 • 139 - 154
 • Oryginalny artykuł naukowy
 • polski
 • article-4b9969df-709f-4668-ba54-62e4e6c0ff7a
 • 20.06.2016 11:32:11
 • Krzysztof Bochenek [1]
 • [1] Uniwersytet Rzeszowski
 • Brak afiliacji
Nie znaleziono publikacji cytujących ten artykuł
 1. F. Fines, Ochrona przyrody, fauny i flory, w: Wspólnota Europejska a środowisko naturalne. Konferencja w Angers, red. J. C. Masclet, Lublin 1999
 2. S. Zięba, Teologiczny wymiar kryzysu ekologicznego, w: Ekologia – przesłanie moralne Kościoła, red. J. Nagórny, J. Gocko, Lublin 2002
 3. J. Gocko, Kryzys ekologiczny (realność czy urojenie), „Człowiek i Przyroda” 3 (1995), s. 5-26
 4. J. Gocko, Natura i człowiek w ekologii humanistycznej, Lublin 1998
 5. A. J. Toynbee, Cywilizacja w czasie próby, Warszawa 1991
 6. N. Lobkowicz, Czas kryzysu, czas przełomu, Kraków 1996
 7. P. Chapelle, Apocalypse mode d’emploi, Paris 1993
 8. C. R. Chapman, D. Morrison, Kataklizmy w historii wszechświata, Warszawa 1999
 9. J. Menkes, Prawo do środowiska jako prawo do człowieka, [w:] Ekologia i prawo. Materiały sesji naukowej, Lublin, 7-8 VI 1997, red. A. Przyborowska – Klimczak, Lublin 1999
 10. J. Drane, Co New Age ma do powiedzenia Kościołowi, Kraków 1993
 11. W. Eichelberger, Ekologia wglądu i ekologia strachu, [w:] New Age, red. P. Macura, Kraków 1993
 12. H. Bürkle, Będziecie jak bogowie - koncepcja zbawienia w New Age, [w:] Gdzie szukać zbawienia?, red. I. Dec, Wrocław 1994
 13. Z. Kijas, Początki świata i człowieka, Kraków 2004
 14. B. Campbell, Ekologia człowieka, Warszawa 1995
 15. C. Sagan, A. Druyan, Cienie zapomnianych przodków. W poszukiwaniu naszej tożsamości, Poznań 2000
 16. A. Zwoliński, Pozachrześcijańskie orientacje i ruchy ekologiczne w Polsce, [w:] Rozdroża ekologii, red. T. Ślipko, A. Zwoliński, Kraków 1999,
 17. F. M. Rosiński, Społeczność plemienna a przyroda, [w:] red. A. Dyduch - Falniowska, M. Grzegorczyk, Z. Kijas, Między niebem a ziemią. Ku etyce ekologicznej, Kraków 2000
 18. H. Skolimowski, Święte siedlisko Człowieka, Warszawa 1999
 19. H. Skolimowski, Nadzieja-Matką Mądrych. Eseje o ekologii, Łódź 1990
 20. P. Singer, Animal Liberation. Towards an End to Man’s Inhumanity to Animals, London 1977
 21. M. Z. Pulimowa, D. Nieznanowska-Gawlik, O potrzebie nasycania wiedzy racjonalnej duchowością w edukacji ekologicznej, [w:] Elementy chrześcijańskie w edukacji ekologicznej. XVI Seminarium Sacrum i przyroda, red. M. Ostrowski, J. Partyka, Ojców 2008, s. 27–36
 22. Z. Wróblewski, Ekologii filozofia, [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, Warszawa 2002
 23. T. Michaud, Ekoterroryzm: kulisy bycia „zielonym”, tł. A. Żurek, http://www.naszdziennik.pl/wp/10254,ekoterroryzm-kulisy-bycia-zielonym.html?d=1, 29 VII 2014.
 24. Z. Łepko, Problem opozycji człowieka wobec przyrody, „Seminare” 23 (2006), s. 138-139
 25. P. Boehner, Historia filozofii chrześcijańskiej, tł. S. Stomma, Warszawa 1962
 26. E. Morin, Zaginiony paradygmat – natura ludzka, [w:] M. Brzostek, J. Chojnacki, T. Kaleta, Ekofilozofia. Wybór tekstów, Warszawa 1998
 27. J. Dębowski J., Filozoficzne źródła refleksji ekologicznych, Olsztyn 1996
 28. A. Dańczak, Ekologia – temat także chrześcijański?, [dostęp: 28 IX 2014], http://nowezycie.archidiecezja.wroc.pl/numery/102006/07.html
 29. A. Derdziuk, Św. Franciszek – patron ekologów, [w:] Ekologia. Przesłanie moralne Kościoła, red. J. J. Nagórny, J. Gocko, Lublin 2002
 30. A. Ganowicz – Bączyk, Średniowieczne źródła antropocentryzmu, „Studia Ecologiae et Bioethicae” 9 (2011)
 31. W. Irek, „Zielona religia” czy Solidarność człowieka z przyrodą, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” 16 (2008)
 32. P. de Laubier, Myśl społeczna Kościoła Katolickiego, Warszawa 1988
 33. E. Albińska, Jan Paweł II o odpowiedzialności człowieka za środowisko przyrodnicze, w: Służba prawdzie, wolności i życiu. Refleksje nad myślą społeczną Jana Pawła II, red. E. Albińska, S. Fel, Lublin 2008, s. 267-276
 34. P. Majcher, Środowisko naturalne dobrem dla człowieka. Zarys ekoteologii papieża Benedykta XVI, [dostęp: 28 IX 2014] http://www.lexcredendi.pl/index.php/wyklady-mainmenu-5/55-ekoteologia-benedykta-xvi
 35. J. Horowski, Turystyka w chrześcijańskiej edukacji ekologicznej, „Pedagogia Christiana 28 (2011)
 36. Jan Paweł II, Pokój z Bogiem Stwórcą, pokój z całym stworzeniem. Orędzie na Światowy Dzień Pokoju 1990, [w:] Orędzia Ojca Świętego Jana Pawła II, Kraków 1998, t. 1, s. 106-109
 37. Jan Paweł II, Trzeba zapobiec katastrofie ekologicznej. Audiencja generalna z 14 I 2001 r., L’Osservatore Romano 4 (2001)
 38. P. Bortkiewicz, W stronę integralnej i adekwatnej etyki ekologicznej, w: Między niebem a ziemią. Ku etyce ekologicznej, red. A. Dyduch – Falniowska, Kraków 2000
 39. S. Zięba, Natura i człowiek w ekologii humanistycznej, Lublin 1998
 40. S. Nowosad, Antropologiczno – etyczny wymiar ekologii, [w:] Ekologia. Przesłanie moralne Kościoła, red. J. J. Nagórny, J. Gocko, Lublin 2002
 41. J. Bajda, Grzech ekologiczny, [w:] Ochrona środowiska społeczno-przyrodniczego środowiska społeczno-przyrodniczego w filozofii i teologii, red. J. M. Dołęga, J. W. Czartoszewski, A. Skowroński, Warszawa 2001
 42. J. Moltmann, Bóg w stworzeniu, Kraków 1995
 43. J. Moltmann, Bóg w stworzeniu, Kraków 1995
 44. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Reconciliatio et paenitentia, 2 XII 1984, [w:] Kraków brw., t. 1, nr 16
 45. Jan Paweł II, Encyklika Centesimus annus, 1 V 1991, [w:] Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, T. II, Kraków brw., nr. 36-37
 46. Jan Paweł II, Encyklika Redemptor hominis, 4 III 1979, [w:] Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, T. I, Kraków brw., nr 15
 47. B. Sutor, Etyka polityczna. Ujęcie całościowe na gruncie chrześcijańskiej nauki społecznej¸ tł. A. Marcol, Warszawa 1994
 48. L.T. White, The Historical Roots of Our Ecologic Crisis, „Science” 155 (1967), s. 1203–1207
 49. E. Drewermann, Der tödliche Fortschritt. Von der Zerstörung der Erde und des Menschen im Erbe des Christentum, Regensburg 1981
 50. A. Amery, Das Ende der Vorsehung. Die gnadenlosen Folgen des Christentums, Reinbek 1974
 51. M. Pokrywka, Ekologia a demografia, [w:] Ekologia. Przesłanie moralne Kościoła, red. J. J. Nagórny, J. Gocko, Lublin 2002
 52. M. Heller, Stworzenie a ewolucja, „Communio” 4 (1982)
 53. K. Lehmannn, Stworzoność człowieka podstawą jego odpowiedzialności za ziemię, „Communio” 12 (1992)
 54. Ch. Delsol, Esej o człowieku późnej nowoczesności, tł. M. Kowalska, Kraków 2003
 55. J. Grześkowiak, Teologiczne przesłanki odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze, „Roczniki Teologiczno- kanoniczne” 27 (1980)
 56. Jan Paweł II, Encyklika Evangelium vitae, 25 III 1995, [w:] Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, t. 1, Kraków brw., nr 42
 57. Jan Paweł II, Solidarny rozwój jako narzędzie walki z głodem i niedożywieniem. Przesłanie Papieża z okazji Światowego Dnia Wyżywienia, „L’Osservatore Romano” 1 (2005)
 58. W. Granat, Fenomen człowieka. U podstaw humanizmu chrześcijańskiego, Lublin 2007
 59. Jan Paweł II, Odpowiedzialność za prawdę poznawaną i przekazywaną (przemówienie wygłoszone w auli KUL, 1987), „Seminarium” 32 (2003)
 60. A. Ganoczy, Nauka o stworzeniu, tł. J. Fenrychowa, Kraków 1999
 61. R. Guardini, Die Macht. Versuch einer Wegweisung, Wuerzbuerg 1952
 62. J. Ratzinger, Nowa pieśń dla Pana. Wiara w Chrystusa a liturgia dzisiaj, tł. J. Zychowicz, Kraków 1999
 63. J. Mariański, Problem ochrony środowiska i „ekologii ludzkiej”, [w:] Jan Paweł II, Centessimus annus. Tekst i komentarze, red. F. Kampka, C. Ritter, Lublin 1998
 64. A. Sebesta, Konsumeryczny a ekofilozoficzny wymiar człowieka XXI wieku, [w:] Etyka wobec problemów współczesnego świata, red. H. Promieńska, Katowice 2003
 65. T. Ślipko, Granice życia, Warszawa 1988
 66. Jan Paweł II, Encyklika Sollicitudo rei socialis, 30 XII 1987, [w:] Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, Krakówbrw., t. 1, nr 26
 67. J. Moltmann, Bóg w stworzeniu, Kraków 1995
Artykuł nie posiada rozwiązanych cytowań