×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


 • Tytuł artykułu:
  Wokół kwestii tożsamości narodowej unitów podlaskich
 • Tytuły w innych językach:
  Around the question of national identity of Podlasian Uniates
 • Opublikowany w czasopiśmie:
 • Rocznik 2013,  tom 7
 • 11-24
 • Oryginalny artykuł naukowy
 • polski
 • article-834c656b-1794-47fc-b42c-d97b058e8006
 • 19.09.2018 11:46:49
 • Witold Kołbuk [1]
 • [1] Katolicki Uniwersytet Lubelski [1377]
 • Brak afiliacji
Nie znaleziono publikacji cytujących ten artykuł
 1. Białokozowicz Bazyli. 1996. Mikołaj Janczuk 1859–1921. Olsztyn: Wyższa Szkoła Pedagogiczna.
 2. Bieńkowski Ludomir. 1969. Organizacja Kościoła Wschodniego w Polsce. W Kościół w Polsce, t. 2, Wiek XVI-XVIII, 983–997. Jerzy Kłoczowski (red.). Kraków.
 3. Bieńkowski Ludomir. 1993. „Gromadzki Aleksander”. W Encyklopedia katolicka, t. 6, 179–180. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 4. Bojarski Józef. 1878. Czasy Nerona w XIX wieku pod rządem moskiewskim czyli ostatnie chwile unii w diecezji chełmskiej. Fakta zebrane przez kapłanów unickich i naocznych świadków. Lwów.
 5. Brzozowski Roman. 1987. „Świadectwo martyrologii unitów w literaturze polskiej końca XIX i początku XX wieku”. Roczniki Humanistyczne 35 : 177–203.
 6. Fręchowicz Tadeusz. 1981. Cerkiew greckokatolicka na terenie diecezji podlaskiej za rządów biskupa Beniamina Szymańskiego. Studia i materiały historyczne. Rzym-Siedlce: Kuria Diecezjalna Siedlecka czyli Podlaska.
 7. Kołbuk Witold. 1991. „Trzy kasaty unii kościelnej: 1795. 1839 i 1875 – różnice i podobieństwa”. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 34 : 3–12.
 8. Kołbuk Witold. 1997. „Prawosławie w Rzeczypospolitej w przededniu rozbiorów (poł. XVIII w.)”. W Katolicyzm w Rosji i prawosławie w Polsce (XI–XX w.), 168-175. Red. Juliusz Bardach i in. Warszawa: Upowszechnianie Nauki - Oświata "UN-O".
 9. Kołbuk Witold. 1998. „Kontrowersje wokół ocen działalności Michała Kuziemskiego jako chełmskiego biskupa unickiego (1868–1871)”. W Christianitas et cultura Europae, cz. 1, 214–219. Red. Henryk Gapski. Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej.
 10. Kołbuk Witold. 2004. „Propaganda prawosławia i wielkoruskiego nacjonalizmu na łamach chełmskich czasopism cerkiewnych na przełomie XIX i XX wieku” W Kościół. Społeczeństwo. Kultura. Prace ofiarowane Profesorowi Wiesławowi Müllerowi z okazji pięćdziesięciolecia pracy naukowej i dydaktycznej, 201–209. Red. Janusz Drob i in. Lublin: „Werset”.
 11. Kołbuk Witold. 2009. „Lenkijos Karalystes unitų dvasininkija Sausio sukilime”. W Dvasininkija ir 1863 m. sukilimas buvusios abiejų tautų Respublikos žemėse, 155–167. Red. Aldona Prašmantaitė. Vilnius: LII leidykla.
 12. Kozik Jan. 1973. Ukraiński ruch narodowy w Galicji w latach 1830–1848. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 13. Krawczak Tadeusz. (red.). 1994. Zanim wróciła Polska. Martyrologium ludności unickiej na Podlasiu w latach 1866–1905 w świetle wspomnień. Warszawa: Neriton.
 14. Krawczak Tadeusz. 1982. Kształtowanie świadomości narodowej wśród ludności wiejskiej Podlasia w latach 1863–1918. Biała Podlaska: Podlaskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne.
 15. Łesiów Michał. 2001. Rola kulturotwórcza ukraińskiej Cerkwi greckokatolickiej. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 16. Lewandowski Jan. 1996. Na pograniczu. Polityka władz państwowych wobec unitów Podlasia i Chełmszczyzny 1772–1875. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 17. Likowski Edward. 1875. Historia unii Kościoła ruskiego z Kościołem rzymskim. Poznań.
 18. Likowski Edward. 1880. Dzieje Kościoła unickiego na Litwie i Rusi w XVIII i XIX wieku. Poznań.
 19. Młocki A. 1868. O prześladowaniu Kościoła rzymsko- i grecko-katolickiego i jego wyznawców przez szyzmę. Lwów.
 20. Ołdakowska-Kuflowa Mirosława. 2007. „Rzeczy stare i nowe”. Opowieść Tadeusza Żychiewicza o św. Józafacie Kuncewiczu. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 21. Olszewski Daniel. 2003. „Kościoły a tożsamość narodowa na ziemiach Rzeczypospolitej w XIX wieku”. W Chrześcijaństwo w dialogu kultur na ziemiach Rzeczypospolitej, 284–291. Red. Stanisław Wilk. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 22. Pruszkowski Józef. 1905–1917. Martyrologium czyli męczeństwo unii na Podlasiu. cz. 1–2. Lublin.
 23. Serczyk Władysław Andrzej. 1979. Historia Ukrainy. Wrocław: Ossolineum.
 24. Stopniak Franciszek. 1981. Franciszek Jaczewski biskup lubelski. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.
 25. Tyszkiewicz Jan. 1982. „Podlasie. Kształtowanie się nazwy i terytorium do końca XIX stulecia”. Prace Archiwalno-Konserwatorskie na Terenie Województwa Siedleckiego 3.
 26. Urban Jan. 1923. Makryna Mieczysławska w świetle prawdy. Kraków: Przegląd Powszechny.
 27. Wernicki Aleksander. 1869. O prześladowaniu Kościoła unickiego według źródeł moskiewskich. Lwów.
 28. Wierzchowski Mirosław. 1966. „Sprawa Chełmszczyzny w rosyjskiej Dumie Państwowej”. Przegląd Historyczny 57 : 97–125.
 29. Zbiorowa. 1889. Празднование в Могилеве пятидесятилетия воссоединения униятов с Православною церковью 1839–1899. Могилев-на-Днепр.
 30. Zbrożek Piotr. 1874. Historia o ucisku Kościoła greckokatolickiego przez Moskali w diecezji chełmskiej. Lwów: Drukarnia J. Dobrzańskiego i K. Gromana.
 31. Żychiewicz Tadeusz. 1986. Józafat Kuncewicz. Kalwaria Zebrzydowska: Wydawnictwo Bernardynów "Calvarianum".
 32. Бантыш-Каменский Никола́й. 1805. Историческое извeстіе о возникшей въ Польшe уніи. Москва: Синодальная тип.
 33. Иванов A. 1889. История унии в юго-западной России. В память пятидесятилетия пo воссоединении белорусских униятов (1839–1889). Тула.
 34. Кобрин Н. 1894. Прaвославно-руская миссия в Холмской Руси. О так называемом упорстве и o средствах борьбы с ним. Санкт-Петербург.
 35. Коялович Михаил. 1859–1861. Литовскaя церковная уния, т. 1–2. Санкт-Петербург: тип. Н. Тихменева.
 36. Коялович Михаил. 1873. История вос¬соединения западнорусских униатов старых времен (до 1800 г.). Санкт-Петербург.
 37. Лютницький Антiн. 1909. Русини-Українцi на Холмщині й Підляшші. Львів.
 38. Наумович Иоанн. 1889. Пятидесятилетиe (1839–1889) воссоединения с Православною церковью западно-русских униятов. Исторический очерк. Санкт-Петербург: Микроформа.
 39. Ольховский Г. 1901. Борьба правослaвия с латинством в Польше. От начала его существования до настоящего времени. Санкт-Петербург.
 40. Орловский Е. 1903. Судьбы православия в связи с историею латинства и унии в Гродненской губернии в XIX столетии (1794–1900 гг.). Гродно: Губернская типография.
 41. Попов Н. 1874. Судьбы унiи въ русской холмской епархiи. Москва.
 42. Стрельбицкий И. 1889. Пятидесятилетиe воссоединения белорусских униятов (1839–1889). Исторический очерк. Вильна: Губернская типография.
 43. Чистович И. 1889. Пятидесятилетиe (1839–1889) воссоединения с Православною церковью западнорусских униятов. Санкт-Петербург.
 • Brzozowski Roman. 1987. „Świadectwo martyrologii unitów w literaturze polskiej końca XIX i początku XX wieku”. Roczniki Humanistyczne 35 : 177–203. - Roczniki Humanistyczne
 • Wierzchowski Mirosław. 1966. „Sprawa Chełmszczyzny w rosyjskiej Dumie Państwowej”. Przegląd Historyczny 57 : 97–125. - Przegląd Historyczny