×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


 • Tytuł artykułu:
  Oczyszczanie wód opadowych w separatorach i osadnikach w kontekście wymagań określonych w przepisach prawnych
 • Tytuły w innych językach:
  Storm-water treatment in oil-separators and sedimentation tanks in the context of the legal acts and regulations
 • Opublikowany w czasopiśmie:
 • Rocznik 2011,  tom 2,  numer 20
 • 140-152
 • Oryginalny artykuł naukowy
 • polski
 • article-b491820e-2070-47c7-80c0-f027e429ec57
 • 10.09.2015 16:10:44
 • Halina SAWICKA-SIARKIEWICZ author [1]
 • [1] Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
 • Brak afiliacji
Nie znaleziono publikacji cytujących ten artykuł
 1. BŁASZCZYK P. 2005: Aprobaty techniczne dla separatorów. Przegląd Komunalny. Wodociągi – Kanalizacja 3 (12): 23–23.
 2. BŁASZCZYK W., BŁASZCZYK P., STAMATELLO H. 1983: Kanalizacja. Sieci i przepompownie. T. 1. Arkady, Warszawa.
 3. Dyrektywa 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. w sprawie oczyszczania ścieków miejskich.
 4. GEIGER W., DREISEITL H. 1999: Nowe sposoby odprowadzania wód deszczowych. Poradnik. Oficyna Wydawnicza Proj-przem-EKO, Bydgoszcz.
 5. IMHOFF K., IMHOFF K.D., 1996: Kanalizacja miast i oczyszczanie ścieków. Poradnik. Oficyna Wydawnicza Proj-przem-EKO, Bydgoszcz.
 6. OSMULSKA-MRÓZ B., BŁASZCZYK P. 1980: Zasady ograniczania ujemnych skutków odprowadzania ścieków opadowych z terenów zurbanizowanych. Biuletyn Techniczny Centrum Techniki Komunalnej, Warszawa.
 7. PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg.
 8. PN-EN 752-4:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddziaływanie na środowisko zastąpiono PN-EN 752:2008 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne.
 9. PN-EN 858-1:2005+A1:2007 Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna). Część 1: Zasady projektowania, właściwości użytkowe i badania, znakowanie i stertowanie jakością.
 10. PN-EN 858-2:2005 Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna). Część 2: Dobór wielkości nominalnych, instalowanie, użytkowanie i eksploatacja.
 11. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach. Dz.U. nr 230, poz. 1960.
 12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Dz.U. nr 137, poz. 984 z póź. zm.).
 13. SAWICKA-SIARKIEWICZ H. 2004: Ograniczanie zanieczyszczeń w spływach powierzchniowych z dróg. Ocena technologii i zasady wyboru. Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa.
 14. SAWICKA-SIARKIEWICZ H. 2005: Separatory – charakterystyka, dobór, warunki stosowania. Przegląd Komunalny. Wodociągi – Kanalizacja 3 (12): 24–27.
 15. SAWICKA-SIARKIEWICZ H., BŁASZCZYK P. 2007: Urządzenia kanalizacyjne na terenach zurbanizowanych. Wymagania techniczne i ekologiczne. Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa.
 16. SAWICKA-SIARKIEWICZ H. i in. 1997–1999: Jakość ścieków opadowych z terenów miast i zakładów przemysłowych. Maszynopis. Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa.
 17. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. Dz.U. z 2006 r., nr 156, poz. 1118 z późn. zm.
 18. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska. Dz.U. z 2008 r., nr 25, poz. 150 z późn. zm.
 19. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne. Dz.U. z 2008 r., nr 111, poz. 150 z póź. zm.
 20. Zasady planowania i projektowania systemów kanalizacyjnych w aglomeracjach miejsko-przemysłowych i dużych miastach 1983. Red. P. Błaszczyk. Instytut Kształtowania Środowiska, Warszawa.
Artykuł nie posiada rozwiązanych cytowań