×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


 • Tytuł artykułu:
  Systemy certyfikacji łańcuchów dostaw w aspekcie regulacji prawnych i standardów ekologicznych
 • Tytuły w innych językach:
  Certification systems supply chains in terms of regulatory and environmental standards
 • Opublikowany w czasopiśmie:
 • Rocznik 2016,  tom 4
 • 175-188
 • Oryginalny artykuł naukowy
 • polski
 • article-e0c1ba6b-995d-44f3-b24b-0646fe7052c6
 • 26.05.2016 21:27:34
 • Józef Frąś autor [1]
 • Ilona Olsztyńska współautor [2]
 • Sebastian Scholz współautor [3]
 • Tomasz Frąś współautor [4]
 • [1] Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania, Katedra Nauk Ekonomicznych
 • [2] SGS Polska Sp. z o.o.,
 • [3] ASA Eko Polska Sp. z o.o.,
 • [4] Attrax SA, Luksemburg,
 • Brak afiliacji
Nie znaleziono publikacji cytujących ten artykuł
 1. Czarniecka-Skubina E., Nowak D.: Systemy śledzenia ruchu i pochodzenia żywności jako, narzędzie zapewnienia bezpieczeństwa konsumentów. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2012.
 2. ECR Europe (Efficient Consumer Response): Using Traceability in the Supply Chain to meet Consumer Safety Expectations. ECR Europe, 2004.
 3. Forest Stewardship Council®: The Forest Stewardship Council at 20 Years, 2014.
 4. Forest Stewardship Council®: MarketInfoPack An overview of recent trends and current status of Forest Stewardship Council®certification, July 2014.
 5. Forest Stewardship Council®: Krajowy Standard Gospodarki Leśnej w Polsce FSC-STD-POL-01-01-2013 PL, 2013.
 6. Forest Stewardship Council®: Standard FSC dotyczący kontroli pochodzenia produktu (FSC CoC), FSC-STD-40-004 v 2-1, 2011.
 7. Forest Stewardship Council®: Wymogi stosowania znaków handlowych FSC przez posiadacza certyfikatów FSC, FSC-STD-50-001-V1-2.
 8. Frąś J.: Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce. Poznań: Wyd. Naukowe Politechniki Poznańskiej, 2015.
 9. Informacja Nr 13/2013 Prezesa Urzędu Regulacji energetyki z dn. 20 maja 2013 r., w sprawie kwalifikacji drewna oraz materiału drzewnego, w kontekście regulacji dotyczących systemu wsparcia OZE.
 10. Krajowy System Uwierzytelniania Biomasy, Urząd Regulacji Energetyki, Warszawa 2013.
 11. Łańcuch dostaw PEFC, PEFC/32-01-01, PEFC Polska, 2011.
 12. Moe T.: Perspectives on traceability in food manufacture. Trends in Food Science and Tech-nology, 1998.
 13. PEFC Council: Międzynarodowa Norma PEFC - PEFC ST 2002:2013, Łańcuch dostaw wyrobów zawierających surowce leśne – Wymagania, 2013.
 14. PN-ISO 8402:1996; Zarządzanie jakością i zapewnienie jakości. Terminologia.
 15. PN-EN ISO 14020:2003; Etykiety i deklaracje środowiskowe - zasady ogólne.
 16. PN-EN ISO 14021:2002; Etykiety i deklaracje środowiskowe. Własne stwierdzenia środowiskowe.
 17. PN-EN ISO 22005:2007; Identyfikowalność w łańcuchu pasz i żywności. Ogólne zasady i podstawowe wymagania przy projektowaniu i wdrażaniu systemu.
 18. Rada PEFC Polska, Polskie Kryteria i Wskaźniki Trwałego i Zrównoważonego Zagospodarowania Lasów dla Potrzeb Certyfikacji Lasów, 02.2005 (popr. 07.2007).
 19. Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 z dnia 28.01.2002 roku ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żyw-ności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. UE L 31, z 1.02.2002 z późniejszymi zmianami).
 20. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 października 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii.
 21. Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 621 z późniejszymi zmianami).
 22. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 2007 r., Nr 89, poz. 590).
 23. Wiśniewska M.: GlobalGAP – standard jakości i bezpieczeństwa dla producentów żywności. Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, 2010, 54, 9, 3-4.
Artykuł nie posiada rozwiązanych cytowań