×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


 • Tytuł artykułu:
  Hydrologiczne uwarunkowania morfogenezy wybranych erozyjnych form rzeźby równi zalewowej na przykładzie doliny Bugu
 • Tytuły w innych językach:
  The hydrological conditions of the morphogenesis in relation to the selected erosional landforms on the floodplain of the Bug river valley
 • Opublikowany w czasopiśmie:
 • Rocznik 2018,  tom 1,  numer 27
 • 57-70
 • Oryginalny artykuł naukowy
 • polski
 • article-fc808403-8693-45d8-bca9-935fc778dae8
 • 04.04.2018 11:13:03
 • Piotr OSTROWSKI author [1]
 • Marta UTRATNA author [1]
 • [1] Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW w Warszawie [1143]
 • Brak afiliacji
Nie znaleziono publikacji cytujących ten artykuł
 1. Bujakowski, F. i Falkowski, T. (2017). Wykorzystanie lotniczego skaningu laserowego do oceny warunków przepływu wód w osadach równi zalewowej. Przegląd Geologiczny, 65(7), 443-449.
 2. Byczkowski, A. (1996). Hydrologia. T. 2. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 3. Falkowski, E. (1971). Historia i prognoza rozwoju koryta wybranych odcinków rzek nizinnych Polski. Biuletyn Geologiczny, 12, 5-122.
 4. Falkowski, T. (2006). Naturalne czynniki stabilizujące wybrane odcinki strefy korytowej Wisły środkowej. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 5. Kondracki, J. (2009). Geografia regionalna Polski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 6. Kucharska, M. i Pochocka-Szwarc, K. (2012a). Objaśnienia do szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000, arkusz Wyszków (451). Warszawa: Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy.
 7. Kucharska, M., Pochocka-Szwarc K. (2012b). Szczegółowa mapa geologiczna Polski w skali 1:50000, arkusz Wyszków (451). Warszawa: Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy.
 8. Makaruk, P. (2016). Wykorzystanie danych geoprzestrzennych w badaniu morfologii starorzeczy w Dolinie Dolnego Bugu. (niepublikowana praca magisterska). Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa.
 9. Michalczyk, Z. i Sobolewski, W. (2002). Charakterystyka hydrologiczna dorzecza Bugu. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sec B, 57(7), 111-126.
 10. Mierkiewicz, M. i Sasim, M. (2003). Warunki formowania się odpływu – powodzie i susze. W: J. Dojlido, W. Kowalczewski, R. Miłaszewski i J. Ostrowski (red.), Rzeka Bug zasoby wodne i przyrodnicze. Część IV – Środowisko przyrodnicze. Warszawa: Wydawnictwo IMGW.
 11. Mojski, J.E. (2005). Ziemie polskie w czwartorzędzie. Zarys morfogenezy. Warszawa: Państwowy Instytut Geologiczny.
 12. Ostrowski, P. (2006). Wykorzystanie GIS i GPS w badaniach hydrograficznych prowadzonych dla celów dokumentowania warunków geologiczno-inżynierskich (na przykładzie koryta rzeki i sztucznego zbiornika. Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej – Budownictwo, 28, t. 1. 239-247.
 13. Ostrowski, P. (2015). Zróżnicowanie erozyjnych form rzeźby dna doliny w strefie podlaskiego przełomu Bugu. Przegląd Naukowy – Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 24(4), 350-360.
 14. Ostrowski, P. i Kaszyński, K. (2014). Ocena tendencji współczesnej ewolucji wybranego fragmentu koryta dolnego Bugu na podstawie materiałów kartograficznych i teledetekcyjnych. Landform Analysis, 26, 11-20.
 15. Wojciechowski, K. (2003). Europejski korytarz ekologiczny doliny Bugu. W: J. Dojlido, W. Kowalczewski, R. Miłaszewski i J. Ostrowski (red.), Rzeka Bug zasoby wodne i przyrodnicze. Część IV – Środowisko przyrodnicze. Warszawa: Wydawnictwo IMGW.
 16. Zieliński, J. i Narowski, S. (2003). Zabudowa regulacyjna. W: J. Dojlido, W. Kowalczewski, R. Miłaszewski i J. Ostrowski (red.), Rzeka Bug zasoby wodne i przyrodnicze. Część III – Zagospodarowanie zlewni. IMGW. Warszawa: Wydawnictwo IMGW.
Artykuł nie posiada rozwiązanych cytowań