×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB

  • 2013
  • 02[28]
  • Numer
  • 11.10.2015 20:15:09
  • Artykuły: 31
Strony od–do Tytuł artykułu Liczba poz. cytowanych
Prawne aspekty rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w Polsce
D.G. Zak
15
Unijne wyłączenia sektorowe a konkurencja w sektorze ubezpieczeń
W. Lewicki, B. Stankiewicz
15
Europejskie organizacje rolnicze i ich oddziaływanie na społeczno-ekonomiczne przemiany w rolnictwie
M. Greta, E. Tomczak-Wozniak
9
Empiryczna weryfikacja czynników warunkujących rozwój gospodarstw rolnych
A. Kurdys-Kujawska
15
Gospodarka wodno-ściekowa w powiatach wiejskich województwa zachodniopomorskiego
L. Klos
14
Społeczna odpowiedzialność biznesu - wyzwania dla małych i średnich przedsiębiorstw w odniesieniu do ich ...
D.K. Zuzek
6
Lokalne Grupy Działania wobec wspierania przedsiębiorczości wiejskiej
M. Greta, E. Tomczak-Wozniak
14
Atrakcyjność turystyczna gmin wiejskich o cennych walorach przyrodniczych województwa warmińsko-mazurskie ...
M. Bera
6
Ekologiczne odniesienia społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw
D.K. Zuzek, B. Mickiewicz
10
Dochody i wydatki w budżetach rolnych Polski w mijającej perspektywie finansowej 2007-2013
A. Czyzewski, A. Matuszczak
3
Zmiany w społeczno-ekonomicznych uwarunkowaniach rozwojowych rolnictwa
B. Karwat-Wozniak
23
Wpływ reform Wspólnej Polityki Rolnej na sytuację dochodową producentów ziemniaków skrobiowych
A. Ginter, H. Kaluza, I. Soczewka
15
Opinie polskich rolników i mieszkańców wsi dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej przed i po 2004 roku
M. Greta, E. Tomczak-Wozniak, J. Kowalski
2
Planistyczne aspekty polityki przestrzennej a podstawy ochrony środowiska w kontekście zrównoważonego roz ...
A. Zaremba
15
Handel międzynarodowy artkułami rolno-spożywczymi w Polsce w latach 2007-2011
I. Soczewka, A. Ginter
11
Agroturystyka jako działalność gospodarcza - dylematy i rekomendacje
A. Brelik
12
Rolnictwo województwa podlaskiego po integracji z Unią Europejską
Z. Tomczonek
18
Zmiany wysokości czynszu dzierżawnego a ryzyko w działalności gospodarstw rolnych w Polsce
A. Kurdys-Kujawska, A. Olenczuk-Paszel
11
Wybrane aspekty szkolnictwa wyższego (w kierunku jakości kształcenia)
T. Ziejewski
16
Uwarunkowania zmian liczby ludności wiejskiej w Unii Europejskiej w latach 2007-2010
M. Dudek
14
Zmiany poziomu i struktury wydatków gospodarstw domowych jako wyraz przemian społecznych na wsi
A. Chmielewska
15
Postawy pracodawców wobec absolwentów kierunków ekonomicznych (na przykładzie województwa zachodniopomors ...
S. Golab
5
Rodzaje i znaczenie kredytów preferencyjnych dla rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich
A. Mickiewicz, B. Mickiewicz
14
Długoterminowe cele strategiczne a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w obliczu Strategii Europa 2020
M. Greta, E. Tomczak-Wozniak
10
Strategia rozwoju gminy Topólka w aspekcie realizacji zadań - case study
M. Zajdel, M. Michalcewicz-Kaniowska
11
Ocena procesów inwestycyjnych w rolnictwie w Polsce w latach 2000-2011
A. Grzelak
20
Działalność szkoleniowa Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie, w regionie siedleckim
M. Nieweglowski
6
Budżet gminy Topólka w kontekście wykorzystania środków z UE - studium przypadku
M. Michalcewicz-Kaniowska, M. Zajdel
12
Oczekiwania turystów dotyczące oferty gospodarstw agroturystycznych
I. Wilk, M. Keck-Wilk
6
Funkcjonowanie gospodarstw ekologicznych w województwie zachodniopomorskim w latach 2006-2011
M. Pradziadowicz
12
Ekonomiczno-społeczne aspekty rozwoju obszarów wiejskich
B. Skubiak
11