×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB

  • 2018
  • 66
  • Tom
  • 19.02.2019 06:27:11
  • Artykuły: 33
Strony od–do Tytuł artykułu Liczba poz. cytowanych
7-20 Некоторые названия внебрачного ребенка в русском языке
Наталия Ананьева
10
21-37 Bałtycko-słowiańska geneza języka białoruskiego
Nina Barszczewska
33
39-59 Лексіка ранніх перакладаў апокрыфаў і яе роля ва ўзбагачэнні слоўнікавага складу старабеларускай мовы
Ірына Будзько
6
61-77 Świecka literatura przekładowa XVI wieku – źródło do badań historii języka białoruskiego (na podstawie pr ...
Lilia Citko
17
79-98 Pavlo Żytec’kyj and Aleksej A. Šachmatov on language ideology and the status of the Ukrainian language
Thomas Daiber
42
99-110 Про внесок наддніпрянських православних священиків у розбудову української літературної мови в хіх столітті
Андрій Даниленко
24
111-123 Ze studiów nad historią słownictwa ukraińskiego
Adam Fałowski
14
125-139 Słownictwo ukraińskie ze zbiorów Iwana Wahylewycza (2)
Adam Fałowski, Anna Budziak
26
141-161 Zakres wpływów wschodniosłowiańskich w polszczyźnie północnokresowej – wpływy białoruskie
Iryda Grek-Pabisowa, Małgorzata Ostrówka
33
163-170 Архаические явления в говоре старообрядцев в Польше
Stefan Grzybowski
13
171-183 Oб особенностях латинской транслитерации кириллического текста плачевной речи по карлу xi Юхана спарвенфельда
Magdalena Janas
11
185-218 Wpływy języka rosyjskiego na polszczyznę – stan i problemy badań
Halina Karaś
113
219-226 O развитии системы названий населенных пунктов смоленского края в XVII –XVIII веках
Вера Картавенко
3
227-242 Некоторые особенности орфографической адаптации заимствований в XVIII –XIX веках: употребление буквы Ѣ
Валерия Каверина
30
243-254 Etniczne i językowe zróżnicowanie osadnictwa na zachodnich obrzeżach Wielkiego Księstwa Litewskiego na po ...
Michał Kondriatuk, Alina Filinowicz
14
255-283 Канкарданс беларускай мовы ХІХ стагоддзя як крыніца даследавання лексікі. Ужыванне слоў дом і хата ў ХІХ ст.
Jadwiga Kozłowska-Doda
38
285-295 К истории восточнославянских библейских переводов c древнееврейских оригиналов конца XV века
Алла Кожинова, Елена Суркова
21
297-317 Лѣкарство… від приспаного розуму людського або перекладацька майстерність Дем’яна Наливайка
Віктор Мойсієнко
25
319-332 Cупин в древнерусских списках евангелия XI –XIII веков
Георгий Мольков
26
333-350 Фонетико-фонологічна й графіко-правописна системи української мови ІІ половини XVI століття (на матеріалі ...
Галина Наєнко
25
351-369 Церковнослов’янізми, пов’язані з церковними таїнствами в українському письменстві ХVІ –ХVІII століть
Юрій Осінчук
15
371-384 Rola imiesłowów przysłówkowych uprzednich w wyrażaniu stosunków temporalnych w rosyjskiej gwarze staroobr ...
Dorota Paśko-Koneczniak
49
385-407 З гісторыі развіцця лексікі старабеларускай дзелавой пісьменнасці XIV – сярэдзіны XVI ст.
Наталля Паляшчук
17
409-432 Тарашкевіца і наркамаўка: ці ёсць граматычнае процістаянне?
Таццяна Рамза
45
433-444 Белорусские каузативы понимания и знания на разных этапах развития языка
Елена Руденко
8
445-460 Если бы да (к)абы: особенности форм условного наклонения в Пересопницком Евангелии 1556–1561 гг.
Екатерина Смирнова
9
461-496 Древние восточнославянские двучленные имена
Jan Sosnowski
24
497-507 Из наблюдений над лексикой древнеболгарского перевода Хроники Георгия Амартола: мнимые русизмы (5)
Ростислав Станков
17
509-522 Ляхи и поляки в языковой истории новгородской земли
Валерий Васильев
13
523-529 Белорусское в Гиперсловаре польского языка
Jan Wawrzyńczyk
3
531-552 O polonizmach w języku rosyjskim raz jeszcze
Wiesław Witkowski
0
553-564 O zapożyczeniach polskich w słownictwie gwar okolic Moskwy
Marian Wójtowicz
14
565-580 Вариативность числовых форм в древнерусской письменности: singularis vs pluralis
Олег Жолобов
20