×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB

  • 2012
  • LVIII
  • Tom
  • 04.08.2015 13:26:09
  • Artykuły: 33
Strony od–do Tytuł artykułu Liczba poz. cytowanych
5-13 Niektóre właściwości polskiej gwary wyspowej na Syberii
Natalia Ananiewa
11
15-25 Асаблівасці польскага моўнага ўплыву на фанетыку і граматыку традыцыйных мясцовых гаворак паўночнага заха ...
Vera Astreika
22
27-40 Kielecczyzna w badaniach dialektologicznych Profesora Karola Dejny
Stanisław Cygan
44
41-54 Wspólne dziedzictwo języków romańskich i słowiańskich
Ignacy Ryszard Danka, Magdalena Olejnik
26
55-71 Miesto goralských nárečí v stratifikácii poľského a slovenského národného jazyka
Júlia Dudášová-Kriššáková
19
73-84 O nieostrości granic słowotwórczych kategorii werbalnych w gwarach
Izabela Ejsmunt-Wieczorek
30
85-102 Kwestie językowe w „Tygodniku Ilustrowanym”
Monika Gabryś-Sławińska
15
103-109 Znaczenie leksykalne jako współwyznacznik kategorialnej funkcji derywatu
Beata Gala-Milczarek
17
111-122 Zakres wpływów obcych we współczesnej polszczyźnie północnokresowej. Wpływy litewskie
Iryda Grek-Pabisowa, Małgorzata Ostrówka
32
123-133 Žánrové a štýlové členenie polonizmov v predspisovnej Slovenčine
Martina Kopecká
23
135-149 Osobliwości polszczyzny uczniów szkół polskich we Lwowie (na tle normy ogólnopolskiej)
Karol Łesia
14
151-167 Gramatyczna kategoria rodzaju w języku polskim i ukraińskim: paralele i kontrasty a glottodydaktyka
Ałła Krawczuk
39
169-180 O tzw. apodyktycznych figurach konceptualnych w dyskursie politycznym na przykładzie języka kampanii wybo ...
Barbara Kudra, Andrzej Kudra
47
181-188 Jaka jesteś, gwaro dyneburska?
Kristine Kunicka
16
189-199 Kilka uwag o kategoryzacji słowotwórczej w języku współczesnej wsi na tle polszczyzny ogólnej
Tomasz Kurdyła
23
201-208 Odzwierciedlenie ukraińsko-polskich kontaktów językowych w owruckiej księdze grodzkiej z 1678 r.
Olga Makarowa
8
209-222 Wariantywność gwarowych formacji słowotwórczych na przykładzie nazw osobowych wykonawców czynności
Renata Marciniak-Firadza
49
223-234 Антоний Pадивиловський і розвиток українських казань хvіі ст
Oksana Nika
10
235-246 Słownictwo gwarowe a słownictwo ludowe – sposób prezentacji i interpretacji materiału
Halina Pelcowa
15
247-260 Obecność dawnej leksyki w polskiej frazeologii
Agnieszka Piela
17
261-277 Некаторыя фанетычныя асаблівасці беларускага гутарковага маўлення (ненаціскны вакалізм)
Tatsiana Ramza
45
279-290 Czy możemy mówić o homonimii antroponimicznej?
Agnieszka Raszewska-Klimas
37
291-299 Odczasownikowe derywaty z formantem -ęga w funkcji subiektów czynności, procesów i stanów w gwarach polskich
Jerzy Reichan
0
301-316 Realizacja spółgłosek tylnojęzykowych w polszczyźnie południowokresowej XVII–XVIII w. (na materiale epist ...
Katarzyna Sicińska
66
317-329 Słownictwo gwarowe dotyczące małżeństwa w centralnej Polsce
Zdzisława Staszewska
11
331-341 Frazeologizmy biblijne w reportażach Ryszarda Kapuścińskiego
Agnieszka Sygidus
32
343-352 Językowe wyróżniki emocjonalności w etnolekcie śląskim
Jolanta Tambor
10
353-362 Ukrainizmy, białorutenizmy i lituanizmy w Małym słowniku wyrazów obcych Michała Arcta z 1911 roku
Katarzyna Węgorowska
35
363-372 Magia, wierzenia a gwarowe określenia roślin
Agnieszka Wierzbicka
28
373-378 Uwagi o języku matematyki
Władysław Wilczyński
4
379-388 Przydatność kryterium morfologicznego w klasyfikowaniu mikrotoponimów
Edyta Winiarska
20
389-396 Śląskoznawcze prace Karola Dejny
Bogusław Wyderka
20
397-409 Sposoby badania wartości stylistycznej afiksów obcych w perspektywie diachronicznej
Rafał Zarębski
19