×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB

×

Regulamin korzystania z serwisu PBN znajduję się pod adresem: Regulamin serwisu

Szukaj wśród:
Dane publikacji

Badania pola akustycznego w przestrzeniach zamkniętych obiektów energetycznych

Książka
2014 polski
Instytut Techniki Górniczej KOMAG
Prace Naukowe - Monografie KOMAG , 42 , 80 , Gliwice
Identyfikatory
-
 • 9788360708811
Cechy publikacji
-
 • Monografia naukowa
 • Zrecenzowana naukowo
Tłumaczenie tytułu
-
Tests of acoustic field in closed areas of power plants
Dyscypliny naukowe
-
Budownictwo
Słowa kluczowe
-
Abstrakty ( polski )
-
Obiekty energetyczne zaliczane są do instalacji o znaczeniu strategicznym. Wynikające z tego cechy badanych obiektów, znacząco utrudnia prowadzenie badań i analiz akustycznych. Stąd też zrodziła się potrzeba weryfikacji i porównania dostępnych metodyk w trudnych warunkach badawczych obiektów energetycznych. Spośród dostępnych metodyk analizowano metodyki oparte na normie PN-IEC 1063:1996, normie PN-EN ISO 3744:1999, jak również pomiarze składowej normalnej natężenia dźwięku. Przedmiotem niniejszej monografii są pomiary akustyczne i badania numeryczne nad rozkładem pola akustycznego w przestrzeniach zamkniętych. Badania przeprowadzono dla typowego obiektu energetycznego. Objęły trzy serie pomiarów akustycznych: seria pierwsza dla obciążenia bloku energetycznego 100% PN, seria druga przy obciążeniu 60% PN i trzecia obejmująca pomiar tła akustycznego. Ponadto opracowano trzy modele akustyczne celem dokonania oceny metodyk: model wg PN-IEC 1063:1996, PN-EN ISO 3744:1999 i model autorski. Każdy z modeli akustycznych wykonano dla obciążenia nominalnego i minimalnego (60% PN). Ponadto przeprowadzono szereg pomiarów ciągłych, w tym pomiary podczas rozruchu gwarancyjnego bloku energetycznego. Badania weryfikacyjne potwierdziły, że do analizy obiektów energetycznych o złożonej strukturze przestrzennej, należy stosować metodykę opartą na pomiarze składowej normalnej natężenia dźwięku. Metodyka ta umożliwia uzyskanie w badaniach numerycznych rozkładu pola akustycznego, bliższego rozkładowi rzeczywistemu aniżeli ma to miejsce w przypadku klasycznych metodyk badań. Badania weryfikacyjne przeprowadzone dla drugiej serii, potwierdzają konkluzje wyciągnięte na podstawie pierwszej serii badań. Stwierdzono także, iż zmiana obciążenia bloku energetycznego, związana jest z istotnymi zmianami emisji dźwięku. Charakter tych zmian zależy od budowy poszczególnych maszyn i urządzeń, zaś dla części z nich obserwuje się zwiększenie emisji dźwięku wraz ze zmniejszeniem obciążenia.
Abstrakty ( angielski )
-
Power objects belong to strategic installations. Characteristics of tested objects make tests and acoustic analyses more difficult. Thus, it was necessary to verify and compare available methodologies in difficult testing conditions of power objects. Methodologies based on PN-IEC 1063:1996 Standard and PN-EN ISO 3744:1999 Standard, as well as on the measurement of normal component of sound intensity were analyzed. Acoustic measurements and numerical tests of acoustic field distribution in closed areas are the subject of this monograph. The tests were carried out for a typical power plant. They included three series of acoustic measurements: the first series was for power unit load equal to 100% PN, the second series was for power unit load equal to 60% PN, and the third series included the measurement of acoustic background. Moreover, three acoustic models were developed to assess the methodologies: model acc. to PN-IEC 1063:1996 Standard, model acc. to PN-EN ISO 3744:1999 Standard and author’s model. Each acoustic model was made for nominal load and minimal load (60% PN). Moreover, a series of continuous measurements, including measurements during warranty start-up of power unit, was made. Verifying tests confirmed that methodology based on the measurement of normal component of sound intensity should be used for analysis of power plants of complex spatial structure. This methodology enables obtaining in numerical tests the acoustic field distribution closer to real distribution than it is in the case of typical testing methodologies. Verifying tests carried out for the second series confirm conclusions from the first series of tests. It was also found that change in load of power unit is associated with significant change in sound emission. The character of these changes depends on design of each machine and equipment, and for part of these machines and equipment increase of sound emission is observed with decrease of load.
Bibliografia
-
 1. Andrzejewski S.: Podstawy projektowania siłowni cieplnych. Warszawa WNT, 1994.
 2. Augustyńska D., Pleban D. Mikulski W.: Hałas maszyn - znormalizowane metody wyznaczania poziomu mocy akustycznej (1). Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i praktyka, 2000 Nr 2, s. 7 ÷ 13.
 3. Boeringer D.: Phased array including a logarithmic lattice of uniformly spaced radiating and receiving elements. United States Patent US 6433754 B1. Public. 08/2002.
 4. Brooks B., Brittain F.: An overview of noise control in the power industry. Houston, Texas: Presented at the Acoustical Society of America - 122nd Meeting, 1991, p. 2242.
 5. Brüel & Kjær: Kilka pomysłów na ciche życie. Technical Review, 2006 No. 1, s. 12 ÷ 15.
 6. Brüel & Kjær: Przestrzenne mapy rozkładu dźwięku. Technical Review, 2007 No. 2, s. 25.
 7. Cempel C.: Metody badań i minimalizacji hałasu i drgań. Poznań, Wyd. Uczelniane Politechniki Poznańskiej, Poznań 1975.
 8. Cempel C.: Diagnostyka wibroakustyczna maszyn. PWN, Warszawa 1989.
 9. Cempel C.: Wibroakustyka stosowana. Wyd.2, zmień. PWN, Warszawa 1989.
 10. Cholewa W., Moczulski W.: Diagnostyka techniczna maszyn. Pomiary i analiza sygnałów. Skrypty uczelniane Pol. Śl., Nr 1758, Gliwice 1993.
 11. Christensen C., Foged H.: A room acoustical computer model for industrial environments - the model and its verification. Euro-noise 98, München, 1998, p. 671 ÷ 676.
 12. Christensen J., Hald J. Beamforming. Brüel & Kjær Technical Review, 2004 No. 1, p. 1 ÷ 48.
 13. Czyżewski K. i inni.: Baza danych o materiałach, wyrobach i ustrojach przeznaczonych do ochrony przed hałasem i drganiami. Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i praktyka, 2000 Nr 6, s. 1 ÷ 5.
 14. Dokument EA-4/02.: Wyrażanie niepewności pomiaru przy wzorcowaniu. Wydanie polskie. GUM, Warszawa, 2001.
 15. Dowling A., Ffowcs-Williams J. Sound and sources of sound. Chichester: Ellis Horwood, 1983.
 16. Engel Z.: Ochrona Środowiska przed drganiami i hałasem. PWN, Warszawa 2001 .
 17. Engel Z: Metody inwersji w akustyce. W: LIII Otwarte Seminarium z Akustyki, Kraków-Zakopane 2006, s. 21 ÷ 36.
 18. Engel Z., Sikora J. Obudowy dźwiękochłonno-izolacyjne podstawy projektowania i stosowania. AGH, Kraków 1998.
 19. Engel Z., Sikora J., Turkiewicz J.: Zintegrowane obudowy dźwiękochłonno-izolacyjne. Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i praktyka, 1999 Nr 3, s. 2 ÷ 8.
 20. Engel Z. i inni.: Ekrany akustyczne. AGH, Kraków 1990.
 21. Engel Z. i inni.: Wytyczne projektowania ochrony przeciwhałasowej stanowisk pracy w halach przemysłowych. CIOP, Warszawa 1990.
 22. Engel Z. i inni.: Katalog materiałów i urządzeń chroniących środowisko przed drganiami i hałasem. AGH, Kraków 1992.
 23. Engel Z. i inni.: Metody aktywne redukcji hałasu. CIOP, Warszawa 2001.
 24. Engel Z. i inni. Minimalizacja przemysłowych zagrożeń wibroakustycznych - Poradnik. Warszawa, Wyd. CIOP-PIB, 2005.
 25. Fugiel D.: Szacowanie niepewności pomiarów hałasu. Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna, Tarnobrzeg 2002, s. 1 ÷ 38.
 26. Fugiel D., Rolecki A.: Model matematyczno - akustyczny zjawiska hałasu w pomieszczeniach przemysłowych - opis i realizacja. W: XL Otwarte Seminarium z Akustyki, Polańczyk 1993, s. 261 ÷ 263.
 27. Gambino V., Richarz W.: GT power generation stations in noise sensitive areas. W: 18th Symposium Of The Industrial Application Of Gas Turbines Committee, Alberta, CANADA 2009, p. 1 ÷ 10.
 28. Ginter I.: Fizyka fal. Cz. 1. PWN, Warszawa 1993.
 29. Girgis R., Garner K., Bernesjö M., Anger J.: Measuring No - Load and Load noise of Power Transformers using the Sound Pressure and Sound Intensity Methods. Part I: Outdoors measurements. St. Louis, MO, USA: ABB Power Transformers ABB Power Transformers, 2009, p. 1 ÷ 8.
 30. Girón G. i inni.: Control de ruido industrial mediante un modelo computacional: estudio de caso. Mecánica Computacional, Bueons Aires, Argentina 2005 Vol. XXIV p. 1 ÷ 2.
 31. Gładyś H., Matla R.: Praca elektrowni w systemie elektroenergetycznym. WNT, Warszawa 1999.
 32. Golec M., Golec Z.: Procesy wibroakustyczne modelu przekładni zębatej, badania eksperymentalne. W: III Seminarium Wibroakustyka w Systemach Technicznych, Warszawa 1998, s. 60 ÷ 61.
 33. Gołaś A. i inni: Podstawy sterowania dźwiękiem w pomieszczeniach. AGH, Kraków 2000.
 34. Hald J. Patch near-field acoustical holography using a new statistically optimal method. W: 32th International Congress and Exposition on Noise Control Engineering INTER-NOISE, Seogwipo Korea 2003, p. 2355 ÷ 2364.
 35. Hald J. Combined NAH and beamforming using the same array. Brüel & Kjær Technical Review, 2005 No. 1, p. 11 ÷ 40.
 36. Hessler G. Controlling noise impact in the community from power plant operations - recommendations for ambient noise measurements. Noise Control Engineering Journal, 2000 No. 5, vol. 48, p. 141 ÷ 150.
 37. Hunta F. Origins of acoustics. New Haven: Yale University Press, 1978.
 38. Instrukcja ITB 293. Projektowanie pod względem akustycznym przegród w budynkach. ITB, Warszawa 1990.
 39. Jaworski J.: Podstawowe problemy metrologii. Ośrodek Doskonalenia Kadr Technicznych, Warszawa 2000.
 40. Johnson D., Dudgeon D.: Array signal processing: concepts and techniques. Prentice Hall, New Jersey, 1993.
 41. Kendig R.: Sound intensity of the Comerford HVDC converter station. W: Power Delivery, IEEE Transactions on, Pittsburgh 2002 vol. 4, p. 1876 ÷ 1881.
 42. Kinsler L., Frey A., Coppens A. Sanders J.: Fundamentals of acoustics, J. Wiley, New York 1982.
 43. Kirpluk M.: Podstawy Akustyki. Warszawa: NTL-M. Kirpluk, 2006 (http://www.ntlmk.com/M_Kirpluk%20-%20Podstawy%20akustyki%20-%202010-04.pdf).
 44. Kisku G., Bhargava S.: Assessment of noise level of a medium scale thermal power plant. Indian Journal of Occupational and Environmental Medicine, 2006 No. 10, p. 133 ÷ 139.
 45. Kollek W, Kudzma Z., Rutanski J.: Wpływ zjawisk związanych z przepływem w wysokociśnieniowej pompie zębatej na jej hałaśliwość. Problemy Maszyn Roboczych, 1999 Z. 14, s. 45 ÷ 53.
 46. Kollek W. i inni: Zastosowanie holografii akustycznej do lokalizacji źródeł hałasu w hydrostatycznych układach napędowych. Problemy Maszyn Roboczych, 2001 Z. 17, s. 93 ÷ 102.
 47. Kollek W. i inni: Poziom hałasu i drgań pompy zębatej zależne od materiału korpusu. Hydraulika i Pneumatyka, 2002 Nr 1, s. 23 ÷ 26.
 48. Kucowski J., Laudyn D., Przekwas M.: Energetyka a ochrona środowiska. WNT, Warszawa 1993.
 49. Kurpiewski A.: Szacowanie błędu pomiarów poziomu hałasu. W: XXIV Zimowa Szkoła Zwalczania Zagrożeń Wibroakustycznych, Ustroń 1996, s. 92 ÷ 105.
 50. Laudyn D., Pawlik M., Strzelczyk F.: Elektrownie. WNT Warszawa, 2000.
 51. Leemput G., Guust Stevens G.: Noise emission of powerstations. Biomass as an alternative fuel. W: The 2001 International Congress and Exhibition on Noise Control Engineering, Hague, 2001, p. 1 ÷ 4.
 52. Makarewicz G.: Materiały inteligentne-zastosowanie w systemach aktywnej redukcji hałasu i drgań. Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i praktyka, 2005 Nr 12, s. 15 ÷ 19.
 53. Meder A., Pierchała M., Kiełtyka A.: Innowacyjne rozwiązania CMG KOMAG podnoszące bezpieczeństwo pracy w górnictwie. Gór. Geol., 2008 Nr 4, s. 57 ÷ 79.
 54. Moczulski W.: Metody pozyskiwania wiedzy dla potrzeb diagnostyki maszyn. Gliwice, Zeszyty Naukowe Pol. Śl., Mechanika, 1997 Z. 130.
 55. Moczulski W.: Diagnostyka Techniczna. Metody pozyskiwania wiedzy. Gliwice, Pol. Śl., 2002.
 56. Mozer Z.: Czy polskie sieci połączą Wschód z Zachodem? Biuletyn Miesięczny PSE S.A., Katowice 2006 Nr 10, s. 1 ÷ 5.
 57. 57. Nehrebecki L.: Elektrownie cieplne. WNT, Warszawa 1974.
 58. 58. Nordborg A., Wedemann J., Willenbrink L.: Optimum array microphone configuration. W: 29th International Congress and Exposition on Noise Control Engineering INTER-NOISE, Dearborn USA 2000, p. 2474 ÷ 2478.
 59. 59. Oerlemans S., Sijtsma P.: Determination of absolute levels from phased array measurements using spatial source coherence. W: The 8th AIAA/CEAS Aeroacoustics Conference, Breckenridge, Colorado USA 2002, p. 2464 ÷ 2477.
 60. 60. Pawełczyk M.: Zbieżność i stabilność w adaptacyjnych układach aktywnej redukcji hałasu. W: LIII Otwarte Seminarium z Akustyki, Kraków-Zakopane 2006, s. 393 ÷ 398.
 61. 61. Pawlaczyk - Łuszczyńska M.: Szacowanie niepewności pomiarów hałasu i wibracji. IMP Zakład Zagrożeń Fizycznych, Łódź 2000.
 62. Pierchała M.: Analiza przyczynowo skutkowa oddziaływania zakładów przemysłowych na klimat akustyczny aglomeracji. Maszyny Górnicze 2007 Nr 1, s. 7 ÷ 15.
 63. Pierchała M.: Analiza wpływu obciążenia i stanu technicznego źródeł hałasu na rozkład pola akustycznego na terenie obiektów energetycznych. W: XIV International Conference of Noise Control, Elbląg 2007, s. 1 ÷ 14.
 64. Pierchała M.: Metody identyfikacji i ograniczania emisji hałasu podstawowych źródeł zlokalizowanych w obiektach energetycznych. ITG KOMAG, 2007 Gliwice (nie publikowana).
 65. Pierchała M.: Metodyka ograniczania emisji hałasu w obiektach energetycznych o złożonej strukturze przestrzennej. Gliwice, ITG KOMAG, 2009 (nie publikowana).
 66. Pierchała M., Augustyn A.: Methodology for reduction of noise emission in power industry objects of the complex spatial structure. W: LIII Otwarte Seminarium Akustyki, Kraków - Zakopane 2006, p. 305 ÷ 311 (Pierchała M. udział: 99 %, Augustyn A. udział 1%).
 67. Pierchała M., Augustyn A. Metoda ograniczenia emisji hałasu pomp zasilających w obiektach energetycznych badania wstępne. W: Badanie, konstrukcja, wytwarzanie i eksploatacja układów hydraulicznych CYLINDER 2006, CMG KOMAG 2006, s. 273 ÷ 280 (Pierchała M. udział: 98 %, Augustyn A. udział 2 %).
 68. PN-EN ISO 140-4:2000 Akustyka. Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Pomiary terenowe izolacyjności od dźwięków powietrznych między pomieszczeniami.
 69. PN-EN ISO 3744:1999 Akustyka. Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego. Metoda techniczna w warunkach zbliżonych do pola swobodnego nad płaszczyzną odbijającą dźwięk.
 70. PN-EN ISO 3746:1999 Akustyka. Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego. Metoda orientacyjna z zastosowaniem otaczającej powierzchni pomiarowej nad płaszczyzną odbijającą dźwięk.
 71. PN-EN ISO 9614-1:1999 Akustyka. Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów natężenia dźwięku. Metoda stałych punktów pomiarowych.
 72. PN-IEC 1063:1996/Ap1:1998 Akustyka. Pomiar hałasu powietrznego emitowanego przez turbiny i maszyny napędzane.
 73. PN-ISO 1996-1:2006 Akustyka. Opis, pomiary i ocena hałasu środowiskowego. Część 1: Wielkości podstawowe i procedury oceny.
 74. PN-ISO 2602:1994 Statystyczna interpretacja wyników badań. Estymacja wartości średniej. Przedział ufności.
 75. PN-M-35200:1992 Dopuszczalne poziomy dźwięku w pomieszczeniach obiektów energetycznych.
 76. PN-N-01307:1994 Hałas. Dopuszczalne wartości parametrów hałasu w środowisku pracy. Wymagania dotyczące wykonywania pomiarów.
 77. PN-N-01341:2000/Ap1:2001. Metody pomiaru i oceny hałasu przemysłowego.
 78. Powers Ch., Dicke A.: Power plant. Near-field noise considerations. GE Enegry, 2005 No. 2, p. 1 ÷ 6.
 79. Rindel J., Christensen C.: Room acoustic simulation and auralization - how close can we get to the real room? W: WESPAC 8, The Eighth Western Pacific Acoustics Conference, Melbourne 2003, p. 1 ÷ 8.
 80. Rindel J., Christensen C. Odeon, a design tool for noise control in Indoor environments. W: Solutions for Managing Occupational Noise Risk: Noise at work, Lille, France 2007, p. 1 ÷ 9.
 81. Rogers A., Manwell J.: Wind turbine acoustic noise. Amherst: University of Massachusetts, 2006, p. 1 ÷ 26.
 82. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy /Dz.U. 2002 r., nr 217 poz. 1833 z poźn. zm./.
 83. Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku /Dz.U. 2014 r., poz. 112/.
 84. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody /Dz.U. 2008 r., nr 206 poz. 1291/.
 85. Seeburg D.: Inżynieria wsteczna w obliczaniu hałasu pochodzącego od wielkich hal przemysłowych. Brüel & Kjær Technical Review, 2008 No. 2, p. 26 ÷ 27.
 86. Skudrzyk E.: The foundation of acoustics. Springer, New York 1971.
 87. Snow D.: Noise control in power plant. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part A: Journal of Power and Energy, 1997 No. 1, vol. 211, p.73 ÷ 93.
 88. SoundPLAN User Manual. Leutenbach Germany. Braunstein + Berndt GmbH, 2006.
 89. Staniszewski A.: Zarys elektrowni. Skrypt Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1983.
 90. Strauss K.: Kraftwerkstechnik. Springer Verlag, Berlin 1994.
 91. Szargut J., Ziębik A.: Energetyka dziś i jutro. PWN, Warszawa 1998.
 92. Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. /Dz.U. 2008 r., nr 25 poz. 150/.
 93. Vigeant M., Wang L., Rindel J.: Effects of changing the amount of absorption in a computer model of Queen’s Hall, Copenhagen, Denmark. Proceedings of the Institute of Acoustics, 2006 vol. 28, p. 247 ÷ 254.
 94. Weyna S.: Rozpływ energii akustycznych źródeł rzeczywistych. WNT, Warszawa 2005.
 95. Weyna S. Some comments about the existing theory of sound with comparison to the experimental research of vector effect in real-life acoustic near fields. W: LIII Otwarte Seminarium z Akustyki, Kraków-Zakopane 2006, p. 75 ÷ 86.
 96. Williams E.: Fourier acoustics sound radiation and nearfield acoustical holography. Academic Press Cambridge, London 1999.
 97. Wszołek T.: Pomiar poziomu dźwięku A w warunkach podwyższonych zakłóceń środowiskowych, na przykładzie hałasu ulotu. W: XXVIII Zimowa Szkoła Zwalczania Zagrożeń Wibroakustycznych, Gliwice-Wisła 2000, s. 373 ÷ 378.
 98. Zacharz T., Pyzik M., Pierchała M.: Ochrona środowiska a bezpieczeństwo pracy. Ekologia 2006 Nr 1, s. 14 ÷ 15.
 99. Zacharz T., Rakwic B., Pierchała M.: Inżynieria środowiska wykorzystanie nowoczesnych systemów informatycznych na przykładzie wybranych prac realizowanych w Zakładzie Systemów Ekologicznych. W: I Seminarium nauk. techn. ZINT, Katowice 2005, s. 1 ÷ 8.
 100. Zeng P., Solferino V., Baldwin B.: Sound Intensity Scaling for Power - Plant Noise Source Ranking. Dearborn, Michigan: Sound & Vibration, 2008 No. 9, p. 1 ÷ 3.
 101. Zerka M.: Model rynku energii elektrycznej w Polsce. Opis przedmiotowy. Biuletyn Miesięczny PSE S.A., Katowice 1999 Nr 7, s. 3 ÷ 11.
 102. Żmijewski K.: Raport z minionego roku. Energetyka Cieplna i Zawodowa, 2007 Nr 1, s. 5 ÷ 7.
 103. Żuchowicz-Wodnikowska I.: Instrukcja nr 338/96. Metody określania emisji i imisji hałasu przemysłowego w środowisku.: ITB. Warszawa, 1996.
 104. Żuchowicz-Wodnikowska I. Sadowski J., Mikulski W.: Metoda określania uciążliwości i zasięgu hałasów przemysłowych wraz z programem komputerowym. Instrukcja ITB 308.: ITB, Warszawa 1991.
 105. Engel Z., i inni.: Podstawy akustyki obiektów sakralnych. Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, Radom 2007.
 106. Crocker M. J.: Encyclopedia of Acoustic. Vol. 1, 2, 3, 4. Now York: J. Wiley Publ., 1997.
 107. Crocker M. J. Reduction of Machinery Noise. West Lafayette, Purdue University, 1975.
 108. Puzyna C.: Zwalczanie hałasu w przemyśle. Zagadnienia wybrane. WNT, Warszawa 1974.
 109. Puzyna C.: Zwalczanie hałasu w przemyśle. Zasady ogólne. WNT, Warszawa 1974.
 110. Gołaś A.: Metody komputerowe w akustyce wnętrz i środowisku. Wyd. AGH, Kraków 1995.
 111. Sadowski J.: Akustyka w urbanistyce, budownictwie i architekturze. Arkady, Warszawa 1971.
 112. Sadowski J.: Kształtowanie klimatu akustycznego w budynkach za pomocą rozwiązań urbanistycznych. Wyd. ITB, Warszaw 1982.
Zacytuj dokument
-