×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB

×

Regulamin korzystania z serwisu PBN znajduję się pod adresem: Regulamin serwisu

Szukaj wśród:
Dane publikacji

Raz jeszcze o edycji tekstu Ewangeliarza Archangielskiego (1092 r.) z 1997 roku

Artykuł
Czasopismo : Rocznik Teologiczny   Tom: 56, Zeszyt: 1, Strony: 41-48
Jerzy Ostapczuk [1]
2014 polski
Cechy publikacji
-
 • Artykuł monograficzny
 • Zrecenzowana naukowo
Tłumaczenie tytułu
-
Once again on the text’s edition and errata of the Arkhangelsk Gospel (from the year 1092) from the year 1997
Dyscypliny naukowe
-
Językoznawstwo , Nauki teologiczne
Słowa kluczowe
-
Abstrakty ( polski )
-
Ewangeliarz archangielski z 1092 roku jest jednym z najważniejszych źródeł w badaniach wschodniosłowiańskiej tradycji rękopiśmiennej. Był publikowany dwukrotnie: w 1912 (faksymile) i 1997 roku. Drugie wydanie (edycja tekstu) nie było wierne oryginałowi. Jej pierwsza trudno dostępna errata została opublikowana w roku 1998 (po japońsku), druga w 2012 (i 2013) roku. Niestety, w tych dwóch publikacjach nie zostały wymienione wszystkie niedokładności między edycją tekstu Ewangeliarza archangielskiego i jego oryginałem. Niniejszy artykuł zawiera tylko nieścisłości opuszczone w drugiej erracie z 2012 (i 2013) roku.
Abstrakty ( angielski )
-
The Archangelsk Gospel from the year 1092 is one of the most important sources for research of the east Slavonic manuscript tradition. It was published twice: in the year 1912 (facsimile) and 1997. The second edition (with edited text) wasn’t faithful to its original. Its first errata, hardly accessible, was published in 1998 (in Japanese) and second in 2012 (and 2013).Unfortunately these two publications didn’t enumerate all discrepancies between the edition of Archangelsk Gospel in 1997 and its original. This article mentions only the inaccuracies that weren’t published at errata form 2012 (and 2013).
Bibliografia
-
 1. IWAI N., L.P. Zukovskaja – T.L. Mironova kan “Aruhangerisuku Fukuinsho, 1092 nen” shosai tekusuto ni tsuite, [w:] Kodai kyōkai surabugo no chihōteki henshu kara kodai roshia bungo no hōga ni kakawaru kenkyū: ‘Aruhangerisuku Fukuinsho’ o chūshin to shite, Heisei 7 nendo – Heisei 9 nendo Kagakukenkyū hi hojokin kenkyū seika shokoku sho, Red. Noriyuki Iwai, Tōkyō 1998
 2. Ostapczuk J., Edycje Ewangeliarza archangielskiego (1092 r.) na tle wydań innych zabytków piśmiennictwa słowiańskiego, [w:] Rocznik Slawistyczny, LXI, 2012
 3. Ostapczuk J., Sobotnie i niedzielne perykopy liturgiczne z Ewangelii Mateusza w cerkiewnosłowiańskich lekcjonarzach krótkich, Warszawa 2013
 4. Архангельское Евангелие 1092 года. Исследования. Древнерусский текст. Cловоуказатели, ред. Л.П. Жуковская, Т.Л. Миронова, Москва 1997
 5. Вознякъ М., Карскій Е., Архангельское Евангеліе 1092 г. (По поводу изданія Румянцовскаго музея (Москва 1912), Русскiй Филологическiй Вeстникъ, 1913, кн. 2, стор. 467-477, [w:] Записки Наукового Товариства Імени Шевченка, CXIV, кн. 4, 1913
 6. Жуковская Л.П., Архангельское Евангелие 1092 года – уникальный памятник древнерусской славянской письменности, [w:] Архангельское Евангелие 1092 года. Исследования. Древнерусский текст. Cловоуказатели, ред. Л.П. Жуковская, Т.Л. Миронова, Москва 1997
 7. Карскiй Е.Ф., Архангельское Евангелiе 1092 г., По поводу изданiя Румянцевскaго музея (Москва 1912), [w:] Русскiй Филологическiй Вeстникъ, LXIX, 1913
 8. Неборский М.Ю., Факсимильное издание 1912 г. Архангельского Евангелия 1092 г. (1912 г., техника и процесс), [w:] Архангельскому Евангелию 1092 года 900 лет, Материалы научной конференции, Москва 1995
 9. Сперанскiй М., Разборъ сочиненiй Г.А. Воскресенскaго, [w:] Записки Императорской Академiи Наукъ по историко–филологическому отдeлннiю, Cерiя VIII, T. III, № 5, С.-Петербургъ 1899
Zacytuj dokument
-