×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB

×

Regulamin korzystania z serwisu PBN znajduję się pod adresem: Regulamin serwisu

Szukaj wśród:
Dane publikacji

STABILNOŚĆ FINANSOWA I INTEGRACJA PRAWNA RYNKU FINANSOWEGO UE JAKO PRZEDMIOT ROZSTRZYGNIĘĆ TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział
2015-04-01 polski
Liczba arkuszy: 1
Cechy publikacji
-
 • Rozdział w książce
 • Zrecenzowana naukowo
Tłumaczenie tytułu
-
Financial Stability and Legal Integration of the EU Financial Market in the European Court of Justice Judgements
Dyscypliny naukowe
-
Prawo
Słowa kluczowe
-
Abstrakty ( polski )
-
W tym rozdziale Autorka skupia się na kwestiach europejskiego prawa rynku finansowego stanowiących przedmiot rozstrzygnięć Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawach: C-270/12 (Wielka Brytania przeciwko Parlamentowi i Radzie), Pringle (sprawa C-370/12 Pringle ) i Gauweiler (sprawa C-62/14 Gauweiler i inni przeciwko niemieckiemu Bundestag), gdzie Trybunał badał legalność ‘regulacji kryzysowych’ tworzonych na poziomie europejskim w następstwie kryzysu finansowego i mających wpływ na krajowe prawo rynku finansowego. W sprawach C-270/12 i Pringle Trybunał uznał ważność nowych regulacji, co przy przeciwnym rozstrzygnięciu osłabiłoby stabilność finansową. Wszystkie analizowane sprawy są jednak niezwykle istotne, i to nie tylko dlatego że dotyczą prawa UE. Mają one kapitalne i bardziej ogólne znaczenie dla natury prawnej regulacji i nadzoru europejskiego rynku finansowego po ostatnim kryzysie globalnym. Praca ma dwa cele: po pierwsze, podkreślenie "systemowego" znaczenia rozstrzygnięć Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczących architektury regulacyjnej i nadzorczej jednolitego rynku finansowego UE; a po drugie, aby podkreślić istotny związek między stabilnością finansową i integracją prawną.
Abstrakty ( angielski )
-
In this chapter the Author focuses on the European Financial Market Law issues raised by the judgements of the Court of Justice in the cases: Case C-270/12 (UK v Parliament and Council), Pringle case (Case C-370/12 Pringle) and Gauweiler Case (Case C-62/14 Gauweiler and Others v Deutscher Bundestag). In those cases the Court of Justice examine, ‘crisis-related’ european regulations which had strong impact to national financial market law in the wake of the financial crisis. In C-270/12 Case and Pringle Case Court saved the european ‘crisis-regulations’ from invalidity. The results were unsurprising, given that the contrary conclusion would have weaken financial stability. The all analyzed cases are nonetheless highly interesting and not merely for those concerned with this aspect of EU law. This is because it contains much that is of more general relevance for the very nature of legal regulation and supervision of european financial market after the last global crisis. This chapter has two aims: first, to underline the ‘systemic’ importance of the CJEU's judgments for the system of EU Single Financial Market regulation and supervision; and second, to emphasise the importance relationship between financial stability and legal integration.
Bibliografia
-
 1. Adamski D., Dialog konstytucyjny buntem podszyty: komentarz do postanowienia Bundesverfassungsgericht z 14.01.2014 r. w sprawie Gauweiler, Europejski Przegląd Sądowy 2014, nr 8.
 2. Babis V., The Power to Ban Short-Selling: The Beginning of a New Era for EU Agencies?, University of Cambridge Faculty of Law Research Paper 2014, No. 27; http://ssrn.com/abstract=2420011.
 3. Barcz J., Środki międzyrządowe konsolidujące strefę euro (w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w Sprawie C-370/12 Pringle), Państwo i Prawo 2013, nr 8.
 4. Beck G., The Legal Reasoning of the Court of Justice and the Euro Crisis - The Flexibility of the Court's Cumulative Approach and the Pringle Case, Maastricht Journal of European and Comparative Law 2013, No. 3.
 5. Buiter W., Rahbari E., The European Central Bank as Lender of Last Resort for Sovereigns in the Eurozone, Journal of Common Market Studies 2012, Vol. 50.
 6. Case C 62/14, Opinion of Advocate General Cruz Villalón, 14 January 2015.
 7. Craig P. P., Pringle: Legal Reasoning, Text, Purpose and Teleology, Oxford Legal Studies Research Paper 2013 No. 53; http://ssrn.com/abstract=2264018.
 8. Fahey E., Does the Emperor Have Financial Crisis Clothes? Reflections on the Legal Basis of the European Banking Authority, The Modern Law Review 2011 vol 74.
 9. Fedorowicz M., Stabilnościowe elementy Europejskiej Unii Bankowej jako podstawa reformy zadań i funkcji Europejskiego Banku Centralnego oraz Europejskiego Organu Nadzoru Bankowego, [w:] XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym i prawie podatkowym-ocena dokonań i wnioski na przyszłość, red. Z. Ofiarski, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2014.
 10. Ferran E.et al., The regulatory aftermath of the global financial crisis, Cambridge : Cambridge University Press, 2012.
 11. Financial Regulation and Supervision: A post-crisis analysis, eds E. Wymeersch, K. J. Hopt, G. Ferrarini, New York, Oxford University Press 2012.
 12. Jurkowska-Zeidler A., Europejska Unia Bankowa. Architektura instytucjonalna, [w:] Instytucje prawnofinansowe w warunkach kryzysu gospodarczego, red. W. Miemiec , K. Sawicka, Warszawa 2014.
 13. Jurkowska-Zeidler A., Nowe organy i instytucje bezpieczeństwa rynku finansowego Unii Europejskiej, [w:] Przyszłość Unii Europejskiej w świetle jej ustroju walutowego i finansowego, red. i wstęp C. Kosikowski, Białystok 2013,
 14. Kohtamäki N., Uprawnienia interwencyjne Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych. Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 22 stycznia 2014 roku w sprawie C-270/12 Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej przeciwko Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Unii Europejskie, Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2014, nr 5; http://ikar.wz.uw.edu.pl/numery/19/pdf/110.pdf.
 15. Lastra R., Accountability and Governance — Banking Union Proposals, Duisenberg School of Finance, Policy Paper No. 30, November 2012.; http://www.dsf.nl/wp-content/uploads/2014/10/DSF-Policy-Paper-No-30-Accountability-and-Governance-Banking-Union-Proposals.pdf.
 16. Lastra R. M., Louis J-V., European Economic and Monetary Union: History, Trends, and Prospects, Queen Mary School of Law Legal Studies Research Paper 2013, No. 136, s. 88; http://ssrn.com/abstract=2244764
 17. Marjosola H., Case C-270/12 – Stress Testing Constitutional Resilience of the Power of EU Financial Supervisory Authorities – A Critical Assessment of the Advocate General’s Opinion, EUI Working Papers LAW 2014, no. 2;
 18. http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/29219/LAW_2014_02_%20ERPL.pdf?sequence=1.
 19. Michór A, Bezpieczeństwo rynku finansowego Unii Europejskiej a ryzyko jego przeregulowania [w:] XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym i prawie podatkowym-ocena dokonań i wnioski na przyszłość, red. Z. Ofiarski, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2014.
 20. Moloney N., EU Financial Market Regulation after the Global Financial Crisis: “More Europe” Or More Risks?, Common Market Law Review 2010, No.4.
 21. Nadolska A., Nowy wymiar orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii europejskiej w sferze prawa rynku finansowego (rozważania na przykładzie podstaw prawnych decyzji Europejskich Urzędów Nadzoru), [w:] XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym i prawie podatkowym-ocena dokonań i wnioski na przyszłość, red. Z. Ofiarski, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2014.
 22. Opinia Rzecznika Generalnego Niila Jääskinena przedstawiona w dniu 12 września 2013 r. w Sprawie C 270/12; http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=pl&jur=C,T,F&num=C-270/12&td=ALL.
 23. Oxford Handbook of Financial Regulation, eds E. Ferran, N. Moloney, J. Payne, Oxford University Press 2014.
 24. Quaglia L., Financial regulation and supervision in the European Union after the crisis, Journal of Economic Policy Reform 2013, Vol. 16, No. 1; http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/17487870.2012.755790.
 25. Padoa-Schioppa T., Central Banks and Financial Stability, [w:] Regulating Finance, Oxford University Press, 2004.
 26. Pawłowski Sz., Kontrola decyzji Rady Europejskiej zmieniającej TFUE przez TS (w trybie art. 48 ust. 6 TUE) – glosa do wyroku TS z 27.11.2012 r. w sprawie C-370/12 Thomas Pringle przeciwko Irlandii, Europejski Przegląd Sądowy 2013. Nr 6.
 27. Pronobis M., Czy Europejski Bank Centralny uratuje strefę euro?, Centrum Europejskie Natolin, Analiza natolińska 2013.
 28. Sobczyński D., Ramy prawne tzw. mechanizmu greckiego oraz Europejskiego Mechanizmu Stabilności, Europejski Przegląd Sądowy 2012, nr 2.
 29. Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez niemiecki Federalny Trybunał Konstytucyjny (Bundesverfassungsgericht) w dniu 10 lutego 2014 r., Peter Gauweiler i in., Dz. U. C 129 z 28.04.2014.
 30. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 22 stycznia 2014 r. w Sprawie C-270/12, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej przeciwko Parlamentowi Europejskiemu, Radzie Unii Europejskiej, Dz. U. C 273 z 8.9.2012.
 31. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 27 listopada 2012 r. w sprawie C-370/12 (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez irlandzki Sąd Konstytucyjny (Supreme Court of Ireland), Thomas Pringle przeciwko Irlandii, Dz. U. C 26 z 26.01.2013.
Zacytuj dokument
-