×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB

×

Regulamin korzystania z serwisu PBN znajduję się pod adresem: Regulamin serwisu

Szukaj wśród:
Dane publikacji

Zapłodnienie in vitro z perspektywy bioetyki żydowskiej

Rozdział
2016 polski
Liczba arkuszy: 1,3
Cechy publikacji
-
  • Rozdział w książce
  • Zrecenzowana naukowo
  • Konferencyjna
Tłumaczenie tytułu
-
In vitro fertilization from the perspective of the Jewish bioethics
Dyscypliny naukowe
-
Nauki teologiczne , Religioznawstwo
Słowa kluczowe
-
Dane konferencji
-
  1. New trends in the ecological and biological research International scientific conference "New trends in the ecological and biological research"
  2. 2015-09-09 - 2015-10-11
  3. Prešov, Słowacja
Abstrakty ( angielski )
-
This paper is an attempt to present the attitude of Jewish bioethics broadly understood with regards to in vitro fertilisation. The general attitude of the majority of Rabbis of the main denominations of Judaism towards artificial methods of procreation should be viewed as positive. Many of them consider in vitro fertilization as a means of fulfilling the most important commandment of Judaism: the obligation (mitzvah) to procreate (peru u-revu) and populate the earth (lashevet yetsara). In Judaism, procreation is one of the main tasks of marriage and the ability to bear children is seen as an integral part of the covenant of God with His people and a sign of God’s blessing for those who observe the Law (Deut. 7, 12-14). It is obvious that married couples that are not able to have children for various reasons are placed in a difficult situation. Their difficulties in this respect can be interpreter as a sign of being cursed and rejected by God. However, many Rabbis emphasize that there are situations in which infertility should not be regarded as God’s punishment for disobeying the Law, but as the result of the faultless human physical and psychophysical inability to have children. As such, infertility should be treated as an illness that should be treated. The problem of infertility therefore enters the realm of the practice of a doctor, who is the servant and co-worker of God. When taking into consideration the above mentioned arguments, the majority of contemporary Rabbis and Halakhic authorities permit the use of medically assisted procreation, particularly in vitro fertilization, when all other methods have failed. The vast majority of Rabbis, who belong mainly to progressive and conservative denominations, support the use of artificial methods of procreation. It is worth noting that there is strong opposition to using these methods among Rabbis, particularly those of orthodox movements. The objective of the article is to demonstrate the attitude of the main Jewish denominations to in vitro fertilization and the ethical problems associated with this procedure, including the attitude to surplus embryos.
Abstrakty ( polski )
-
Artykuł jest próbą przedstawienia stanowiska szeroko pojętej bioetyki żydowskiej do kwestii związanych z zapłodnieniem in vitro. Generalnie stosunek znakomitej większości rabinów należących do głównych denominacji judaizmu do sztucznych metod prokreacji należy uznać za pozytywny. Wielu z nich uważa, że zapłodnienie pozaustrojowe stanowi szansę wypełnienia najważniejszych przykazań judaizmu: obowiązku (hebr. mitzvah) prokreacji (hebr. peru u-revu) i zaludniania świata (hebr. lashevet yetsara). W judaizmie prokreacja jest jednym z głównych zadań małżeństwa, a zdolność do płodzenia dzieci jest postrzegane jako integralna część przymierza Boga z Jego ludem i znak Bożego błogosławieństwa dla tych, którzy przestrzegają Prawa (Pwt 7, 12-14). W oczywisty sposób brak potomstwa stawia w trudnej sytuacji pary małżeńskie, które z różnych przyczyn nie mogą mieć dzieci. Ich trudności w tym względzie mogą być interpretowane jako znak przekleństwa i odrzucenia przez Boga. Wielu rabinów podkreśla jednak, że są sytuacje, w których niepłodność nie jest karą Bożą za świadome naruszenie Prawa, lecz jest skutkiem niezawinionych niedomagań fizycznych lub psychofizycznych człowieka. Wówczas niepłodność może być traktowana jako choroba, którą należy leczyć. Problem niepłodności wchodzi zatem w sferę działania lekarza, który jest sługą i współpracownikiem Boga. Uwzględniając powyższe przesłanki większość współczesnych rabinów i autorytetów halachicznych zezwala na korzystanie z metod medycznie wspomaganej prokreacji, zwłaszcza z zapłodnienia pozaustrojowego, gdy wszystkie inne sposoby osiągnięcia brzemienności zawiodą. Znakomita większość rabinów, należących przede wszystkim do denominacji postępowych oraz konserwatywnych, popiera więc sztuczne metody prokreacji. Warto jednak zauważyć, że wśród rabinów, zwłaszcza nurtów ortodoksyjnych, istnieje silna opozycja wobec stosowania tych metod. Celem artykułu jest więc pokazanie stosunku głównych denominacji judaizmu do zapłodnienia in vitro oraz związanych z tą procedurą problemów etycznych, w tym także stosunku do tzw. zarodków nadliczbowych.
Zacytuj dokument
-