×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB

×

Regulamin korzystania z serwisu PBN znajduję się pod adresem: Regulamin serwisu

Szukaj wśród:
Dane publikacji

Размышления о современной культуре на полях cтихотворения Синай архиепископа Сан-Францисского Иоанна (Шаховского)

Rozdział
2016-12 rosyjski
Liczba arkuszy: 0,5
Cechy publikacji
-
  • Rozdział w książce
  • Zrecenzowana naukowo
Tłumaczenie tytułu
-
Rozmyślania o współczesnej kulturze na bazie wiersza "Synaj" autorstwa arcybiskupa San Francisco Jana (Szachowskiego)
Reflection on Contemporary Culture Based on the Poem "Sinai" by Archbishop John (Shahovskoy) of San Francisco
Dyscypliny naukowe
-
Nauki teologiczne
Słowa kluczowe
-
Abstrakty ( angielski )
-
The concept of “culture” is ambiguous. According to Johann G v. Herder, no other word is more obscure than the word culture (Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit, Riga-Leipzig, 1784; English trans. London, 1800). This is because there is a vast range of philosophical foundations for the concept of culture, that is theoretical approaches in the interpretation of that which is usually embraced by the word “culture.” There is also an approach that contrasts culture with nature, in which it is treated as an instrument of adapting man to the world of nature in his fight to survive. Another approach known as the selective approach suggests connecting only certain areas of human activity, mainly spiritual and intellectual, with culture. Another concept of culture known as anthropological associates the idea of culture with the study of man in his creativity and attitudes. Edward B. Taylor’s theory in which he described culture as “a complex whole, which includes knowledge, beliefs, art, morality, law, customs and abilities and habits obtained by people as members of society” (Primitive Culture, Cambridge 1871) can be considered as classical. Finally, we have an integral concept of culture making reference to ancient Greek and Roman philosophical reflection. The phenomenon of culture is also the subject of interest for Christian theologians and philosophers, whose thought is directed to God, who became man. In this scope of reflection on culture, they refer to man understood as a person created in “the image and likeness of God” (Gen. 1:26). The mystery of the transcendent incarnation into our reality appears in every human person. Culture in Christian understanding is therefore a means of interpreting truth about man, his vocation and mission, the specific nature of his life situation and character of his activity in the world. From the point of view of Christian anthropology, we understand culture as the human person’s field of activity, development and creativity. The abovementioned elements can be also be seen in religious poetry, of which Archbishop John (Shahovskoy) of San Francisco’s poem Sinai is an example.
Abstrakty ( polski )
-
Cechą pojęcia «kultura» jest jego wieloznaczność. Według Johanna G. v. Herdera nie ma nic bardziej nieokreślonego, niż słowa kultura (Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit, Riga-Leipzig 1784; English trans. 1800). Dzieje się tak dlatego, że występuje ogromna różnorodność filozoficznych podstaw ujęcia kultury, to znaczy teoretycznych podejść w interpretacji tego, co zwykło się obejmować słowem «kultura». I tak mamy podejście, które przeciwstawia kulturę naturze, w którym jest ona traktowana jako narzędzie przystosowania człowieka do świata przyrody w jego walce o byt. Inne podejście, zwane selektywnym, proponuje włączyć do kultury tylko wybrane dziedziny ludzkiej aktywności, głównie o charakterze duchowym, intelektualnym. Inne ujęcie kultury, zwane antropologicznym, wiąże pojęcie kultury ze studiami nad człowiekiem w jego wytworach i postawach. Klasyczna jest tutaj teoria Edwarda B. Tylora, który w określił kulturę jako „złożoną całość, która obejmuje wiedzę, wierzenia, sztukę, moralność, prawa, obyczaje oraz zdolności i nawyki nabyte przez ludzi jako członków społeczeństwa” (Primitive Culture, Cambridge 1871). Mamy wreszcie integralne ujęcie kultury nawiązujące do starożytnej greko-rzymskiej refleksji filozoficznej. Fenomen kultury stanowi również przedmiotem zainteresowania teologów i filozofów chrześcijańskich, których myśl biegnie ku Bogu, który stał się człowiekiem i ku osobie ludzkiej, w której, w Osobie Bogoczłowieka Jezusa Chrystusa, dokonała się owa tajemnica inkarnacja tajemnicy transcendencji w naszą rzeczywistość. Kultura w ujęciu chrześcijańskim jest zatem sposobem odczytywania prawdy o człowieku, jego powołaniu i misji, specyfice jego życiowej sytuacji i charakterze działalności w świecie. Wychodząc z pozycji chrystocentrycznej antropologii docieramy do sfery kultury rozumianej jako pole aktywności osoby ludzkiej, jej rozwoju i twórczości. Powyższe elementy można dostrzec także w poezji religijnej, której przykładem jest wiersz Synaj autorstwa Jana (Szachowskiego), arcybiskupa San Francisco.
Zacytuj dokument
-