×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB

×

Regulamin korzystania z serwisu PBN znajduję się pod adresem: Regulamin serwisu

Szukaj wśród:
Dane publikacji

THE EFFECT OF AEROBIC FITNESS ON ACUTE CHANGES IN COGNITIVE FUNCTIONS AND BLOOD HORMONES LEVELS AFTER AN EXHAUSTIVE EFFORT

Artykuł
Czasopismo : Medycyna Sportowa   Tom: 33, Zeszyt: 2, Strony: 97-106
Zbigniew Obmiński [1] , Jan Supiński [2] , Helena Mroczkowska [1] , Lech Borkowski [1] , Ryszard Zdanowicz [1]
2017 angielski
Liczba arkuszy: 0,5
Link do publicznie dostępnego pełnego tekstu
Identyfikatory
-
Cechy publikacji
-
  • Oryginalny artykuł naukowy
  • Zrecenzowana naukowo
Tłumaczenie tytułu
-
WPŁYW WYDOLNOŚCI AEROBOWEJ NA OSTRE ZMIANY FUNKCJI POZNAWCZYCH I STĘŻEŃ HORMONÓW WE KRWI PO WYCZERPUJĄCYM WYSIŁKU
Dyscypliny naukowe
-
Medycyna , Nauki o kulturze fizycznej
Słowa kluczowe
-
Abstrakty ( polski )
-
Wstęp. Zakładamy, że różne struktury zadań sporów walki i bez kontaktowych sportów wymagających wytrzymałościmogą odpowiadać za różnice w poziomie funkcjonowania poznawczego w spoczynku i po ciężkim wysiłku. Aby to po twierdzić, porównaliśmy zdolności wzrokowo -motoryczne przed i po wy czerpującym wysiłku u sportowców trenujących wytrzymałość (triathlon) oraz trenujących szybkość (karate). Materiał i metody. Karatecy (n=14) i zawodnicy triathlonu (n=17) wykonali laboratoryjny wysiłek o stopniowanej in ten syw no ści do od mo wy. Krew ka pi lar ną po bra no ra no (7: 30), przed i po wy sił ku. Obie gru py wy ko na ły na er go me trze noż nym wy si łek o wzra sta ją cej in ten syw no ści do wo li cjo nal ne go wy czer - pa nia. Uży to dwóch te stów wzro ko wo -psy cho mo to rycz nych do te sto wa nia wie lo krot ne go cza su re ak cji (MTR) i pró by GO/NOGO okre śla ją cych po zio my na stę pu ją cych funk cji po znaw czych i wy ko naw czych: spo strze gaw czość, czuj ność, czas i traf ność po dej mo wa nia de cy zji oraz ko or dy na cję oko -rę ka. Te sty te wy ko na no w trzech punk tach cza so wych, przed wy sił kiem (-15 min), w +4 i +30 mi nu cie po wy sił ku. Wy ni ki. Zna czą co wyż szą war tość VO2max wy ka za li za wod ni cy tria th lo nu (68.32±7.0 l/min/kg) niż ka ra te cy (52.1±7.2 l/min/kg), ale ich zdol no ści psy cho mo to rycz ne by ły niż sze. U ka ra te ków spo czyn - ko we stę że nie te sto ste ro nu (25.0±4.1 nM) by ło wyż sze niż u za wod ni ków tria th lo nu (19.8±3.7nM). Dla da nych po łą czo nych obu grup od no to wa no zna czą cą po pra wę pod czas wy ko ny wa nia trzech ko - lej nych prób dla MTR, ale nie dla te stu GO/NOGO. Wnio ski. Róż na struk tu ra spor tów wpły wa na wy dol ność fi zycz ną i zdol no ści psy cho mo to rycz ne. Po pra wa po wta rza nych prób MTR mo że wy ni kać z efek tu ucze nia i/lub wy wo ła ne go wy sił kiem po bu - dze nia cen tral ne go ukła du ner wo we go.
Bibliografia
-
  1. 85 poz.
Zacytuj dokument
-