×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB

×

Regulamin korzystania z serwisu PBN znajduję się pod adresem: Regulamin serwisu

Szukaj wśród:
Dane publikacji

Na początku był ogród... Wirydarze w polskiej poezji barokowej na tle kultury dawnej Europy

Książka
2017-10 polski
Akademia Pomorska w Słupsku, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie
Liczba arkuszy: 29,1
wydanie 1 , 518 , Słupsk - Wejherowo
Identyfikatory
-
  • 9788374672818
Cechy publikacji
-
  • Monografia naukowa
  • Zrecenzowana naukowo
Dyscypliny naukowe
-
Architektura i urbanistyka , Historia , Historia sztuki , Kulturoznawstwo , Literaturoznawstwo
Słowa kluczowe
-
Abstrakty ( polski )
-
Książka jest mentalną pielgrzymką do biblijnego raju i peregrynacją po dawnych ogrodach. Zawarte w niej zostały rozważania na temat rozkoszy ziemskich i pragnień metafizycznych. Przez pryzmat ogrodów ukazane są ludzkie słabości i heroiczne zmagania ze światem. Ów świat z jednej strony pogrąża się w zapomnieniu, a z drugiej wciąż jest żywy w mentalności Polaków, dla których tradycja i kultura narodu jest ważna. Jesteśmy bowiem spadkobiercami dawnych idei, obrazów i motywów obecnych w europejskiej kulturze. Europa swoją tożsamość budowała na dziedzictwie grecko-rzymskiego antyku i Biblii. Na ich fundamencie konstruowano wizję świata afirmującego rzeczywistość i jednocześnie ewokującego metafizyczne tęsknoty i lęki. Te dwa główne źródła – w połączeniu z innymi tradycjami, na przykład kulturą Orientu – tworzyły strumienie różnorodnych inspiracji. Dzięki filiacjom oraz korespondencji idei spuścizna po naszych przodkach jest tak różnorodna. To niezwykle bogate dziedzictwo stanowi otwartą księgę historii, do której warto zaglądać. Należy też się o nią troszczyć, by mieć świadomość własnej tożsamości i przynależności do określonego kręgu kulturowego. Znaczące miejsce w historii kultury zawsze odgrywała sztuka ogrodowa. Obejmuje ona projektowanie, zakładanie i pielęgnację wydzielonych obszarów zieleni. Równie ważna jest poezja tą sztuką inspirowana. Dotyka ona zróżnicowanych problemów natury egzystencjalnej i emocjonalnej. Wirydarze postrzegano jako miejsca szczególne w oparciu o tradycję biblijnego Edenu i tęsknoty za utraconym rajem. Na szczególne „traktowanie” tych miejsc wpłynęła również ich „natura”. Tereny „odgrodzone” były wydzielone z ziemskiego universum. Ogród jako obszar wyodrębniony ręką boską albo ludzką od otaczających go sfer innych, które zagrażały szczęściu człowieka, zyskiwał status otium. Był miejscem szczęśliwym, bezpiecznym i do tego pięknym, pełnym uroku, a czasami tajemniczym. Estetyczne walory ziemskich wirydarzy implikowały wyobrażenia ludzi o miejscach doskonałych i przyjemnych. Z tego powodu ogród przez tysiąclecia był postrzegany jako locus amoenus i budził w człowieku zachwyt oraz dobre myśli. Idea ta zachwiała się pod wpływem barokowej Vanitas, ale nie została zdeprecjonowana. Konwencjonalny obraz wirydarza jako miejsca cudownego i rajskiego nadal był eksploatowany w barokowej poezji religijnej i mistycznej. Wykorzystywano go także w poezji tak zwanych „światowych rozkoszy”. Przestrzeń ogrodu umożliwiała bowiem ukazanie ludzkich dylematów i rozterek emocjonalnych. Pozwalała również przedstawić ulotny charakter życia, jego nietrwałość i zmienność. Barokowe ogrody utrwalone w poezji epoki, której charakter najlepiej oddaje definicja paradoksu – concors discordia vel discors concordia – stworzona przez Macieja Kazimierza Sarbiewskiego, ukazują świat niejednorodny i skomplikowany. Z jednej strony jest on zorientowany na niebiańskie rejestry i wymaga od człowieka heroizmu, a z drugiej jest zdeterminowany ludzką zmysłowością, cielesnymi żądzami i słabościami. W kolejnych rozdziałach monografii czytelnik pozna różne „ogrodowe motywy” w ujęciu historycznoliterackim i w perspektywie kultury europejskiej. W rozdziale I są przywołane najstarsze informacje o ogrodach starożytnego Egiptu, Dwurzecza i Persji. W kontekście najdawniejszej sztuki ogrodowej przedstawiono tu relacje zachodzące między kulturą chrześcijańską a islamem. Rozdział II jest poświęcony tradycji biblijnej. Ogrody rajskie zostały w nim przedstawione jako Eden (ogród utracony) i Niebieska Jerozolima (wirydarz zbawionych). W „biblijnej” części książki zawarto również informacje o ogrodzie nad Cedronem, który jest nierozerwalnie związany z Pasją Jezusa. W rozdziale III omówione zostały ogrody mistyczne. Wypracowano konstatację, że przestrzeń ogrodu ułatwiała poetom baroku deskrypcję trudnych do wyrażenia, subtelnych stanów mistycznej ekstazy i metafizycznego uniesienia. Refleksję skupiono na idei hortus charitatis, jej źródłach i inspiracjach oraz na Miłości Świętej (implikowanej przez Oblubienicę i Oblubieńca). Omówiono w tym rozdziale również motyw walki o duszę ludzką, jaką podejmuje Amor Divinus z jego przeciwnikiem – miłością profaniczną. Zbadana została także idea hortus conclusus, która w baroku na nowo rozkwitła i inspirowała twórców tej epoki. Rozdział IV poświęcony został ogrodom usytuowanym w przestrzeni mitu i mitologii. Oglądowi została poddana Arkadia jako najpiękniejszy wirydarz doczesnego świata oraz ogrody mitologiczne Greków i Rzymian. Miały one znaczenie archetypiczne, tworzyły bowiem fundamenty wyobrażeń o otaczającym świecie, prawach naturalnych i miejscu człowieka w ziemskim continuum. W rozdziale tym zwrócono uwagę na motywy mitologiczne i mityczne związane ze sztuką ogrodową, które barok zmodyfikował i wykorzystał do kreowania zmitologizowanej rzeczywistości. Była to rzeczywistość pełna napięć i drgnień, zachwytów i zniechęceń, a w baroku stanowiła „płaszcz” dla propagowania religijnych, potrydenckich postulatów. W rozdziale V podjęto rozważania na temat „ogrodów światowych rozkoszy”. Badania oscylowały wokół sensualnej natury człowieka, która w poznawaniu świata często jest zawodna. Skonwencjonalizowane – budowane na wzorcach poezji konceptualnej i włoskiego marinizmu – kreacje „ogrodów pięciu zmysłów” umożliwiły weryfikację złudnych przyjemności życia. Ustalono, że hortus cupiditatis i hortus ludi to barokowe sztuczne raje, które nie gwarantują ani szczęścia wiecznego, ani doczesnego. Rozdział VI zawiera podsumowujące konstatacje na temat toposów, topiki i geopoetyki ogrodów w poezji barokowej. W części o topice prześledzono (opierając się na wybranych przykładach literackich) sposób prezentowania i deskrypcji barokowych ogrodów (mając na uwadze ich różne „warianty”). W części o florariach omówiono (wykorzystując wybrane utwory wybranych twórców) zasoby leksykalne i metaforykę wykorzystywaną w opisywaniu świata za pomocą florystycznych skojarzeń, czerpanych z bogatego katalogu „księgi natury”. Na końcu podjęto próbę zweryfikowania, jak przestrzeń oddziałuje na autora i poezję, którą tworzy, oraz jaki wpływ ma poezja na wyobrażenia o miejscach poddawanych deskrypcji w percepcji odbiorcy. W zakończeniu sformułowano wnioski końcowe, omówiono metodę pracy przyjętą w badawczej eksploracji analizowanych dzieł oraz kompozycję rozprawy o ogrodach w polskiej poezji barokowej na tle kultury dawnej Europy.
Abstrakty ( francuski )
-
Ce livre est un voyage mental au paradis biblique et un pèlerinage aux anciens jardins. On y trouvera des réflexions sur les délices terrestres et les désirs métaphysiques. A travers le prisme des jardins, des faiblesses humaines et le combat heroïque avec le monde sont présentés. Ce monde qui d'une part se plonge dans l’oubli, et qui d’autre part, est toujours vivant dans la mentalité des Polonais, pour qui la tradition et la culture de la nation sont importantes. Nous sommes alors les héritiers d’anciennes idées, d’anciennes images et d’anciens motifs présents dans la culture européenne. L'Europe a construit son identité avec le patrimoine de l'Antiquité grecque et romaine et avec la Bible. C’est sur ce fondement que la vision du monde, qui affirme la réalité et en même temps évoque la nostalgie et les craintes métaphysiques s’est construite. Ces deux sources – en liaison avec d’autres traditions comme par exemple la culture venant de l'Orient– ont suscité différentes flux d'inspiration. Grâce aux filiations et à la correspondance des idées, le patrimoine de nos ancêtres est si varié. Ce remarquable patrimoine culturel demeure un livre d’histoire ouvert, qui vaut d’être consulté. Nous devons en prendre soin afin d’être conscient de notre propre identité et de notre appartenance à un cercle culturel bien déterminé. L’art des jardins a tojours joué un rôle important dans l’histoire. Il inclut l’aménagement paysager, la mise en place et l’entretien des espaces verts distincts. La poésie inspirée par cet art est également importante. Elle touche divers problèmes de nature existentielle et emotionnelle. Les viridariums sont considérés comme des endroits particuliers basés sur la tradition de l’Eden biblique et de la nostalgie du paradis perdu. Une attention particulière "accordée" à ces endroits a été affectée par leur "nature". Des espaces "séparés" étaient distincts de l'universum terrestre. Le jardin en tant qu’espace séparé par la main de Dieu ou de l’homme des autres espaces qui pourraient porter atteinte au bonheur de l’homme, acquérait le statut d'otium. L’endroit était plein de bonheur, de sécurité, de charme et parfois de mystère. Les valeurs esthétiques des viridariums terrestres impliquaient les conceptions des hommes sur les endroits parfaits et agréables. C’est pour cette raison qu’au cours des millénaires, le jardin était considéré en tant que locus amoenus et réveillait le sentiment d’admiration et de bonnes idées chez les hommes. Cette idée a été ébranlée sous l’influence du Vanitas baroque, mais elle n’a jamais été dévaluée. L’image conventionnelle du viridarium, présenté comme l’endroit merveilleux et édénique, a continué à être exploitée dans la poésie religieuse et mystique du baroque. Elle a été également utilisée dans la poésie dite "de l'amour sensuel et du plaisir charnel". L’espace du jardin rendait possible la démonstration des dilemmes et des préoccupations humains. Il a permis également de présenter la nature fugitive de la vie, sa faiblesse et sa variabilité. Les jardins baroques établis dans la poésie de l’époque, caractérisée au mieux par la définition de paradoxe - concors discordia vel discors concordia – introduite par Maciej Kazimierz Sarbiewski, montrent un monde compliqué et hétérogène. D’une part, ce monde est orienté vers les qualités divines et exige l’héroïsme de l’homme et d’autre part, il est déterminé par la sensualité humaine, les désirs charnels et ses faiblesses. Dans les chapitres successifs de la monographie, le lecteur va connaître les différents "motifs des jardins" dans l’aspect historique et littéraire et dans une perspective de culture européenne. Le chapitre I évoque les premières informations sur les jardins dans l’ancienne Égypte, le Pays entre les deux fleuves et en Perse. Concernant l’art des jardins le plus ancien, on y a montré les relations entre la culture chrétienne et l’islam. Le chapitre II est consacré à la tradition biblique. Les jardins célestes sont présentés comme l’Edén (jardin perdu) et la Jérusalem Bleue (viridarium des sauvés). Dans cette partie "biblique" du roman, on a indiqué les informations du jardin sur le Cédron, qui est indissociable de la Passion de Jésus. Les jardins mystiques sont évoqués au chapitre III. On a constaté que l’espace du jardin facilitait aux poètes baroques la description des états difficiles à exprimer, des états subtils de l'extase mystique et de l'exultation métaphysique. La reflexion est concentrée sur l’idée de hortus charitatis, ses sources et inspirations et sur l’Amour Saint (invoqué par les Époux). Ce chapitre décrit également le motif du combat de l’âme humaine, entrepris par Amor Divinus contre son adversaire – l’amour profane. L’idée d’hortus conclusus y est étudiée, une idée qui a fleuri de nouveau au baroque et qui a inspiré des créateurs à cette époque. Le chapitre IV est dédié aux jardins situés dans l’espace du mythe et de la mythologie. Arcadia comme viridarium le plus beau du monde terrestre et les jardins mythologiques des Grecques et Romains y sont présentés. Ils ont servi d’archétypes, ils ont été cependant le socle des imaginations sur le monde qui nous entoure, sur les droits naturels et la place de l’homme dans le continuum terrestre. Ce chapitre attire notre attention sur les motifs mythologiques et mythiques liés à l’art des jardins, que le baroque a modifié et a utilisé pour la création d’une realité mythologisée. C’est une réalité pleine de tensions et tremblements, d’admirations et de découragements, qui a servi dans le baroque d’un "manteau" pour promouvoir les postulats religieux et post-tridentins. Le chapitre V présente différentes pistes de réflexion sur les "jardins de l'amour sensuel et du plaisir charnel". Les recherches s’orientent vers la nature sensuelle de l’homme, qui au cours de la découverte du monde, s’avère peu fiable. Conventionnalisées – construites sur la base des pratiques de la poésie conceptuelle et du marinisme italien – les créations des "jardins des cinq senses" ont permis la vérification des plaisirs illusoires de la vie. On a constaté que hortus cupiditatis et hortus ludi sont les paradis artificiels du baroque, qui ne donnent pas la garantie du bonheur céleste ou terrestre. Le chapitre VI contient les constatations résumées sur les topos, la topique et la géopoétique des jardins dans la poésie baroque. Dans la partie consacrée à la topique, à l'appui d'exemples littéraires, on a étudié la façon de présenter et de décrire des jardins baroques (compte tenu de leurs différentes "variantes"). Dans la partie sur les floralies, on a examiné (en utilisant des oeuvres sélectionnées des auteurs choisis) les ressources lexicales et la métaphorique utilisée pour la description du monde à l’aide des associations florales, prélevées du riche catalogue du "livre de la nature". Pour finir, on a tenté de vérifier comment l’espace a influé l’auteur et la poésie qu’il a crée, et quelle est l’influence de la poésie dans l’imagination des endroits soumis à la description et dans la perception du destinataire. Enfin, on a formulé des conclusions finales, on a présenté la méthode du travail adoptée pour cette exploration des oeuvres analisés et pour la composition de la dissertation sur les jardins dans la poésie polonaise du baroque dans le contexte de la culture de l’Europe ancienne.
Abstrakty ( angielski )
-
The book is a mental pilgrimage to biblical paradise and a peregrination in ancient gardens. It contains considerations about earthly joys and metaphysical desires. In the light of gardens there are shown human weaknesses and heroical struggles with the world. The world itself on the one hand sinks into oblivion, on the other hand it is still alive in Poles’ mentality, for whom the nation’s tradition and culture is important, since we are inheritors of foregone ideas, paintings and motives present in European culture. The Europe built its identity on the heritage of the Greek-Romanian Antique and Bible. On their basis, there were constructed a vision of the world affirming reality and at the same time, evoking metaphysical longing and fears. Those two main sources – in conjuction with other traditions, for example Oriental culture – created streams of various inspirations. Thanks to filiations and ideas’ corespondence the legacy we inherited from our ancestors is so diversified. This unusually rich heritage makes an open history book, which is worth to look at. We should also care about it, so that we realize our own identity and affiliation to certain culture. A garden art always had a significant place in the history of culture. It includes projecting, creating and caring of dedicated greenery area. Equally important is a poetry inspired by this art. It pertains to various problems of existential and emotional nature. The garths were perceived as distinctive places, based on biblical Eden’s tradition and longing for Paradise Lost. Also the „nature” of those places impacted on their special „treating”. The „separated” territories were sealed off the earthly universum. The Garden, as an area extracted with God’s or human hand from other areas which threatened man’s happiness, gained an otium status. It was a happy, safe and, on top of that, beautiful place, full of enchantment and sometimes mysterious. Estetical aspects of earthly garths implicated people’s concept about perfect and pleasant places. It was the reason that for millenia, the garden was understood as locus amoenus, delighted people and made people’s thoughts cheerful. This idea took a second place in Baroque, under the influence of Vanitas, but it was not belittled. A conventional picture of the garth as a wonderful and heavenly place was still worked out in Baroque religious and mystical poetry. It was also used in so-called „global delight” poesy, since the space of garden allowed presenting human quandaries and emotional dilemmas. It also let show a transitory nature of life, its’ instability and changeability. Baroque gardens present in this period’s poetry (which character is shown in the best way in a definition of paradox – concors discordia vel discors concordia, created by Maciej Kazimierz Sarbiewski) picture a multiperspective and complex world. On the one hand, it is oriented toward supernal register and it requires heroism from a man. On the other hand, it is determined with man’s sensuality, carnal desires and weaknesses. In next chapters of the monograph, the reader will come to know various „garden motives” in the historical-literary context and in European culture’s perspective. In first chapter there are exerpted the oldest details about ancient Egypt, Mesopotamia and Persia’s gardens. In the context of the eldest garden art., there are depicted relations between Christian culture and Islam. The second chapter is dedicated to biblical tradition. There the heavenly gardens were pictured as Eden (the Lost Garden) and Jerusalem (the garth of redeemed). The „biblical” part of a book also containes informations about the garden by the river Cedron, which is inseparably connected with the passion of Christ. The third chapter pertains to mystical gardens. There was elaborated an ascertainment, that garden’s space simplified the description of hard to express, subtle state of mystical extasy and metaphysical trance for Baroque poets. This reflection was focused on an idea hortus charitatis, its sources and inspirations, as well as on occurance of Saint Love (implificated by Bride and Bridegroom). In this chapter there was also talked through a motive of fight for a human soul, which is undertaken by Amor Divinus and his oponent – profanum love. There was also surveyed and idea hurtus conclusus, which again blossomed and inspired creators in Baroque. Fourth chapter was dedicated to gardens set up in the space of myth and mythology. There was described an Arcadia as the most beautiful garth of evanescent world, as well as mythological Greek and Romanian gardens. They had an archetypical meaning, since they created a foundation of concept about ambient world, natural laws and man’s place in earthly continuum. In this chapter I paid attention on mythological and mythical motives related to garden art., which was modified and used to create a mythologised reality by Baroque. It was a reality full of tensions and vibrations, astonishments and despodency, and in Baroque it made up a „mantle” for popularizing religious, post-Tridentine postulates. In fifth chapter I centre on „global delights’ gardens”. Researches hover around sensual nature of a man, which is often fallible in exploring the world. Conventionalized creations of „five senses’ gardens” (built on patterns of conceptual poetry and Italian marinism) allowed the verification of delusive pleasures of life. There was determined, that hortus cupiditatis and hortus ludi are baroque artificial paradises, which do not guarantee neither eternal nor temporal happiness. The sixth chapter contains summative constatations concerning topos’, topic and gardens’ geopoetry in Baroque poetry. In the part about the topic (on the basis of selected literary examples) I followed through the manner of presenting and description of Baroque gardens (with a view to their various „variants”). In the part about florariums there were described (using chosen works of selected creators) lexical resources and imagery used in picturing the world with floristic connotations, dredged from a rich catalogue of „nature’s book”. At the end I tried to verify, how the space affects the author and the poetry which he creates, and what influence the poetry has on the image of places described in receiver’s perception. In the conclusion deductions were phrased, I also circumscribed the method of work used in a scientific exploration of analysed works, as well as a composition of tract about gardens in a Polish Baroque poetry against a background of a former Europe’s culture.
Abstrakty ( niemiecki )
-
Das Buch ist eine mentale Pilgerreise zum biblischen Paradies und eine Wallfahrt durch die Gärten früherer Zeiten. Es enthält Betrachtungen zum Thema irdischer Genüsse und metaphysischer Bedürfnisse. Durch das Prisma der Gärten wurden die menschlichen Schwächen und die heroischen Kämpfe mit der Welt dargestellt. Jene Welt geriet einerseits in Vergessenheit, aber andererseits ist sie in der Mentalität der Polen, für die die Tradition und die Volkskultur wichtig ist, immer noch lebendig. Denn wir sind die Erben der damaligen Ideen, Bilder und Motive, die in der europäischen Kultur noch heute existieren. Europa hat seine Identität auf das Erbe der griechisch-römischen Antike und der Bibel gebaut. Auf seinen Fundamenten wurde die Weltvision konstruiert, die die Wirklichkeit bejaht und gleichzeitig metaphysische Sehnsüchte und Ängste erzeugt hat. Diese zwei Hauptquellen – in Verbindung mit anderen Traditionen, zum Beispiel mit der Kultur des Orients – bildeten Ströme verschiedener Inspirationen. Dank der Filiationen und des Durchdringens der Ideen ist das Erbe unserer Vorfahren so mannigfaltig. Dieses äußerst reiche Erbe ist wie ein offenes Geschichtsbuch, in das es sich lohnt hineinzuschauen. Man muss sich auch um dieses historische Erbe kümmern, um sich der eigenen Identität und der Zugehörigkeit zu einem bestimmten Kulturkreis bewusst zu werden. Eine besondere Rolle in der Kulturgeschichte hat immer die Gartenkunst gespielt. Die Gartenkunst umfasst die Planung, die Gestaltung und die Pflege der öffentlichen Grünanlagen. Ebenso wichtig ist die diese Kunst inspirierende Poesie. Sie berührt unterschiedliche Probleme existenzieller und emotionaler Natur. Die Viridarien (lateinisch für „Lustgärten“) betrachtete man als besondere Plätze nach der Tradition des biblischen Edens und der Sehnsucht nach dem verlorenen Paradies. Den besonderen „Umgang” dieser Plätze beeinflusste auch ihre „Natur“. Die „abgegrenzten“ Gebiete waren vom irdischen universum abgetrennt. Der Garten, als ein mit göttlicher oder menschlicher Hand von den es umgebenden, das Glück des Menschen bedrohenden, anderen Sphären abgetrenntes Gebiet, hatte den Status otium (lateinisch für „freie Zeit, Muße“) gewonnen. Der Garten war ein Ort des Glücks, sicher und dadurch schön, reizvoll und manchmal geheimnisvoll. Ästhetische Werte der irdischen Viridarien implizierten die Vorstellungen der Menschen über besondere und angenehme Orte. Auf dieser Grundlage wurde der Garten durch Jahrtausende als locus amoenus (lateinisch für „lieblicher Ort“) betrachtet und weckte in den Menschen Begeisterung und gute Gedanken. Diese Idee geriet unter dem Einfluss des barocken Vanitas (lateinisch für „Vergeblichkeit, Nichtigkeit, leeres Gerede“) ins Wanken, ging jedoch nicht verloren. Das konventionelle Viridarium-Bild (Bild des Lustgartens) als Wunder- und Paradies-Ort wurde in der barocken religiösen und mystischen Poesie weiter verwendet. Dieses Bild wurde auch in der Poesie der so genannten weltlichen Genüsse benutzt, denn der Gartenraum ermöglichte das Sichtbarwerden der menschlichen Dilemmas und emotionalen Zwiespälte sowie die Darstellung des vergänglichen Charakters des Lebens und seine Wechselhaftigkeit. Die in der Poesie jener Epoche gegründeten Barockgärten, deren Charakter am besten die Definition des Paradoxes von Maciej Kazimierz Sarbiewski – concors discordia vel discors concordia (deutsch: konsequente Inkonsequenz) – widerspiegelt, zeigen die Heterogenität und Komplexität der Welt. Einerseits ist sie am Himmelsverzeichnis orientiert und fordert vom Menschen Heldenmut, andererseits ist sie durch menschliche Sinnlichkeit, körperliche Begierde und Schwächen determiniert. In den folgenden Kapiteln der Monographie erfährt der Leser etwas über verschiedene „Garten-Motive“ in literaturgeschichtlicher Auffassung und in der Perspektive der europäischen Kultur. Kapitel I enthält Einzelheiten zu den ältesten Informationen über die Gärten des alten Ägypten, des Zweistromlandes und Persiens. Im Kontext der ältesten Gartenkunst wird hier die veränderte Beziehung zwischen der christlichen Kultur und dem Islam dargestellt. Das zweite Kapitel ist der biblischen Tradition gewidmet. Die Paradies-Gärten werden als Eden (verlorenes Paradies) und Himmlisches Jerusalem (Viridarium der Heiligen) vorgestellt. Der „biblische“ Teil des Buches enthält die Informationen über den Garten am Kidron, der untrennbar mit der Passion Jesu Christi verbunden ist. Im dritten Kapitel werden die mystischen Gärten besprochen. Es wird die These erarbeitet, dass der Gartenraum es den barocken Dichtern erleichtert hat, die schwierig zu beschreibenden feinen Zustände der mystischen Ekstase und der metaphysischen Erregung auszudrücken. Die Reflexion konzentriert sich auf die Idee hortus charitatis, ihre Inspirationsquellen und die Gegenwart der Heiligen Liebe (Braut und Bräutigam implizierend). Dieses Kapitel behandelt auch das Motiv des menschlichen Seelenkampfes, den Amor Divinus mit seinem Gegner aufnimmt – die profane Liebe. Es wird ebenfalls die Idee hortus conclusus erforscht, die im Barock wiederaufblühte und die Künstler dieser Epochen inspirierte. Das vierte Kapitel widmet sich den im Mythos- und Mythologie-Raum gelegenen Gärten. Arkadien, wie auch die mythologischen Gärten der alten Griechen und Römer, wurde immer als das schönste Viridarium der irdischen, vergänglichen Welt betrachtet. Sie hatten archetypische Bedeutung, bildeten die Grundlage für Ideen über die Welt, natürliche Rechte und die Stellung des Menschen im irdischen Kontinuum. In diesem Kapitel wird die Aufmerksamkeit auf die mit der Gartenkunst verbundenen mythologischen und mythischen Motive gelenkt, die der Barock modifizierte und für das Kreieren der mythologisierten Wirklichkeit nutzte. Es war eine Realität voller Spannung und Zittern, Begeisterung und Entmutigung, und in der Barock bildete sie „den Mantel“ für das Propagieren der religiösen, nachtridentinischen Postulate. Im fünften Kapitel werden Betrachtungen zum Thema der „Lustgärten der Welt“ angestellt. Die Forschungen kreisen um die sinnliche Natur des Menschen, die in der Erkenntnis der Welt oft trügerisch und unzuverlässig ist. Die konventionellen – nach dem konzeptionellen Vorbild der Poesie und des italienischen Marinismus errichteten – Kreationen der „Gärten der fünf Sinne“ ermöglichten die Überprüfung illusorischer Freuden des Lebens. Es zeigte sich, dass hortus cupiditatis und hortus ludi die barocken, künstlichen Paradiese sind, die weder ewiges noch irdisches Glück garantieren. Das sechste Kapitel enthält die zusammenfassenden Konstatierungen zum Thema Topos, Topik und Geopoetik der Gärten in der barocken Poesie. Im Teil über die Topik wurden (basierend auf den ausgewählten literarischen Beispielen) die Darstellungs- und Deskriptionsweise der barocken Gärten (auch ihre unterschiedliche „Varianten“ berücksichtigend) verfolgt. Im Teil über die Florarien wird der lexikalische Bestand besprochen (die ausgewählten literarischen Werke der ausgewählten Autoren verwendend) und die in der Weltbeschreibung verwendete Metaphorik, die mithilfe der Flora-Assoziationen aus dem reichhaltigen Repertoire „des Naturbuches“ geschöpft werden konnten. Am Ende wurde versucht zu verifizieren, wie der Raum auf den Autor und die von ihm geschaffene Poesie einwirkt und welchen Einfluss die Poesie auf das Bild von Orten hat, die der Deskription in der Perzeption des Rezipienten unterliegen. Zuletzt wurden die Schlussfolgerungen formuliert, die Arbeitsweise, welche in die wissenschaftliche Exploration analysierter Werke aufgenommen wurde, und die Komposition der Abhandlung über Gärten in der polnischen barocken Poesie im Vergleich mit der Kultur des alten Europa besprochen.
Zacytuj dokument
-