×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB

×

Regulamin korzystania z serwisu PBN znajduję się pod adresem: Regulamin serwisu

Szukaj wśród:
Dane publikacji

Struktura zadania sportowego a predyspozycje psychiczne zawodniczek uprawiających koszykówkę, siatkówkę i judo

Artykuł
Czasopismo : Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu   Zeszyt: 60, Strony: 26-31
2018 polski
Liczba arkuszy: 0,5
Cechy publikacji
-
  • Oryginalny artykuł naukowy
  • Zrecenzowana naukowo
Tłumaczenie tytułu
-
The structure of the sports task vs. psychological predispositions of female basketball players, volleyball players, and judo athletes
Dyscypliny naukowe
-
Nauki o kulturze fizycznej
Słowa kluczowe
-
Abstrakty ( polski )
-
cel badań. Celem badań jest wyjaśnienie, czy i w jakim zakresie występują zależności między strukturą zadania sportowego a predyspozycjami psychicznymi wykonawców tych zadań. Materiał i metody. Zastosowano standardowe techniki badawcze: kwestionariusz badający poziom lęku Spielbergera, osobowości Eysencka i kwestionariusz temperamentu Strelaua oraz kwestionariusz agresywności Buss-Durkee. Osoby badane to zawodniczki trenujące siatkówkę (n = 24), koszykówkę (n = 26) i judo (n = 21). Do porównania różnic pomiędzy zawodniczkami zastosowano test Kruskala-Walisa. wyniki. Stwierdzono statystycznie istotne różnice w profilach cech osobowości zawodniczek realizujących zadania sportowe o odmiennej strukturze, które to profile określają poziom pożądanych i korzystnych cech u wykonawców owych zadań. wnioski. Różnice w zakresie dwóch kontrolowanych obszarów wydolności psycho fizycznej tj. emocjonalnej i energetycznej, ujawniają, że spośród trzech badanych zadań sportowych mniejsze koszty psychiczne ponoszą siatkarki w porównaniu z zawodniczkami trenującymi koszykówkę i judo.
Abstrakty ( angielski )
-
Background. The aim of the study was to explain if, and to what degree, there are any relationships between the structure of the sports task and the psychological predispositions of the performers. Material and methods. Standard research techniques were applied: the questionnaire investigating the level of anxiety by Spielberger, the Eysenck Personality Questionnaire, and the Buss-Durkee Hostility Inventory. Female volleyball players (n = 24), female basketball players (n = 26), and female judo athletes (n = 21) were studied. To compare the differences between the participants, Kruskal–Wallis test was used. Results. Statistically significant differences were found in the personality profiles of players performing sports tasks of a different structure, which determine the level of desirable and favourable traits in the performers. Conclusions. The differences regarding two controlled areas of psychophysical capability, i.e. the emotional and energetic one, reveal that out of the three investigated spots tasks, volleyball players bear lower psychological costs than basketball players and judo athletes.
Bibliografia
-
  1. 17 poz.
Zacytuj dokument
-