×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB

×

Regulamin korzystania z serwisu PBN znajduję się pod adresem: Regulamin serwisu

Szukaj wśród:
Dane publikacji

Perception of a mother by young people from Youth Educational Centre in Kielce

Artykuł
Czasopismo : Społeczeństwo i Rodzina   Tom: 53, Zeszyt: 4, Strony: 147-160
2017-12-31 angielski
Liczba arkuszy: 0,7
Cechy publikacji
-
 • Oryginalny artykuł naukowy
 • Zrecenzowana naukowo
Tłumaczenie tytułu
-
Obraz matki w oczach wychowanków młodzieżowego ośrodka wychowawczego
Dyscypliny naukowe
-
Pedagogika , Socjologia
Słowa kluczowe
-
Abstrakty ( angielski )
-
Social maladjustment is a phenomenon of non-uniform etiology, in case of which family environment plays a major role. In spite of responsibilities referred to a family, quite often it is the source of functional disorders and its inefficiency is reflected in children’s behavior. Due to the fact that mother plays a particular role in a family, this paper is an attempt to provide an answer to a question how this role is perceived by young people from the Youth Educational Center. In the course of the research, the respondents created the list of features of character which described a mother and then they divided them into two groups: “my mother” and “an ideal mother”. The obtained results allowed to create the picture, how they perceive their mothers and what character traits should characterize an ideal mother. Still, there is a question to what extent these features reflect the youth’s family environment and to what extent they result from the feeling of some deficiencies in this regard.
Abstrakty ( polski )
-
Niedostosowanie społeczne jest zjawiskiem o niejednolitej etiologii, w powstaniu którego ogromną rolę odgrywa na ogół środowisko rodzinne. Niestety, mimo przypisanych jej zadań, niejednokrotnie rodzina jest źródłem zaburzeń, a jej niewydolność odbija się w sposób szczególnie dotkliwy na funkcjonowaniu dzieci. Z uwagi na to, że szczególną rolę w rodzinie przypisuje się matce, artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie, jak tę rolę postrzegają wychowankowie młodzieżowego ośrodka wychowawczego. W trakcie badań respondenci stworzyli listę cech odpowiadających matce, a następnie grupowali je w dwóch wariantach „moja matka” i „matka idealna”. Otrzymane wyniki pozwoliły na stworzenie obrazu tego, jak postrzegają własne matki i jakie według nich przymioty powinny charakteryzować matkę idealną. Otwarte pozostaje pytanie, na ile owe cechy odzwierciedlają środowisko rodzinne wychowanków, a na ile są wynikiem odczuwania pewnych braków w tym zakresie.
Pełny tekst
-
 1. Rodzaj tekstu: Ostateczna wersja wydawcy
 2. Licencja: Creative Commons BY 3.0 PL
 3. Pliki
  1. SiR_53_10.pdf, 195 kB Pobierz plik
Bibliografia
-
 1. Adamski F., Rodzina – wymiar społeczno-kulturowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002.
 2. Błendowska M., Przemiany w rodzinie: próba odczytania współczesnej debaty na temat małżeństwa i rodziny, “Społeczeństwo i Rodzina” 2015, no. 45 (4), p. 130–144.
 3. Cudak S., Znaczenie kobiety-matki w rodzinie tradycyjnej, in: D. Ruszkiewicz, S. Cudak (eds.), Kobieta i jej wielopostaciowość we współczesnym świecie, Karad, Kielce 2008, p. 22–34.
 4. Gołembowska M., Rodzina jako podstawowe środowisko socjalizacyjno-wychowawcze a niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży, in: A. Jaworska (ed.), Resocjalizacja. Zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne, Oficyna Wydawnicza “Impuls”, Kraków 2009, p. 287–296.
 5. Hołyst B., Kryminologia, Wydawnictwo Prawnicze “LexisNexis”, Warszawa 2004.
 6. Kiliszek E., Czynniki ryzyka sprzyjające niedostosowaniu społecznemu i przestępczości nieletnich, “Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” 2013, vol. 21, p. 165–222.
 7. Kulesza M., Rodzinne zasoby w pedagogice społecznej i praktyce psychopedagogicznej, Difin, Warszawa 2017.
 8. Kwak A., Rozwojowy charakter rodzicielstwa – podstawowe zakresy zmian, in: J. Brągiel, B. Górnicka (eds.), Rodzicielstwo w różnych fazach rozwoju rodziny, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2017, p. 37–49.
 9. Molenda J., Środowisko rodzinne a aspiracje młodzieży niedostosowanej społecznie, in: K. Marzec-Holka, T. Głowik, E. Bilska, H. Iwanicki (eds.), Profilaktyka i resocjalizacja. Od dysfunkcji do funkcjonalności, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2012, p. 62–80.
 10. Nowakowski P.T., Rozważania o rodzinie funkcjonalnej i dysfunkcjonalnej, “Cywilizacja” 2005, no. 13, p. 41–51.
 11. Nowakowski P.T., The problem of overprotectiveness, “Journal of Educational Review” 2013, vol. 6, no. 4, p. 559–563.
 12. Sawicka K., Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej, in: idem (red.), Socjoterapia, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, Warszawa 1999, p. 9–29.
 13. Siemionow J., Możliwości pracy z rodzinami nieletnich niedostosowanych społecznie przebywających w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych, “Probacja” 2012, no. 1, p. 126–132.
 14. Sigda K., Matusiak R., Dysfunkcjonalność współczesnej rodziny skutkiem różnego rodzaju uzależnień, “Społeczeństwo i Rodzina” 2016, no. 46 (1), p. 143–154.
 15. The Act of 26th October 1982 on Juvenile Delinquency Proceedings (consolidated text of the Journal of Laws of 2010, no. 33, item 178).
 16. Więckiewicz B., Eurosieroty – cena emigracji, in: idem (ed.), Problem eurosieroctwa. Wybrane aspekty, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL, Stalowa Wola 2011, p. 11–32.
 17. Zajecka B., Kamiński A., Resocjalizacja nieletnich w warunkach młodzieżowego ośrodka wychowawczego – teraźniejszość i przyszłość, in: A. Jaworska (ed.), Resocjalizacja. Zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne, Oficyna Wydawnicza “Impuls”, Kraków 2009, p. 345–367.
Zacytuj dokument
-