Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Regulamin systemu

Regulamin serwisu Polska Bibliografia Naukowa i POL-index

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników i Usługobiorców z Serwisu oraz warunki świadczenia przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników i Usługobiorców Usług za pośrednictwem Serwisu.
 2. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Usług jest akceptacja Regulaminu. Użytkownicy lub Usługobiorcy, którzy nie zaakceptują warunków Regulaminu, nie będą mogli korzystać z Usług.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do określenia szczegółowych zasad oraz zakresu świadczenia poszczególnych Usług w odrębnych regulaminach.
 4. Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na stronie internetowej Serwisu w sposób umożliwiający Usługobiorcom i Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie oraz utrwalanie jego treści.
 5. Usługobiorcy posiadający Konto mają możliwość korzystania za pośrednictwem Serwisu
  z Usług świadczonych w ramach Serwisu, Modułu Repozytoryjnego PBN, Modułu Sprawozdawczego PBN i Pol-index. Usługodawca lub Operator zastrzega sobie możliwość szczegółowego uregulowania tych usług w odrębnych regulaminach. W zakresie nieuregulowanym w odrębnych regulaminach stosuje się postanowienia Regulaminu lub odpowiednie przepisy prawa.
 6. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, w szczególności z Usług dostępnych w Serwisie, Użytkownicy lub Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z Serwisu Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania. W przypadku Usługobiorców akceptacja Regulaminu następuje w trakcie procesu zakładania Konta.
 7. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez sądy polskie właściwe dla Usługodawcy.

II. DEFINICJE

 1. Elektroniczny system zgłoszeń – system umożliwiający komunikację z Operatorem Serwisu za pomocą formularza zgłoszenia dostępny dla Usługobiorców za pośrednictwem Serwisu lub bezpośrednio poprzez System ZSUN Helpdesk.
 2. Konto w Serwisie – zbiór zasobów i ustawień utworzonych dla Usługobiorcy umożliwiający mu korzystanie z przypisanych odpowiednią rolą systemowa aktualnie dostępnych funkcjonalności świadczonych w ramach Usługi po zalogowaniu odpowiednio w celu prezentacji zamieszczanej publikacji naukowej, cytowań publikacji zamieszczonych w polskiej bazie cytowań czasopism naukowych lub realizacji obowiązków Ustawy. Usługobiorca może wykorzystywać Konto do zarządzania swoimi Usługami po zalogowaniu się przy użyciu indywidualnego loginu i hasła. Posiadanie Konta w Serwisie umożliwia Usługobiorcy składanie sprawozdania z dorobku naukowego jednostek naukowych w zakresie publikacji, monografii i rozdziałów monografii naukowych za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce o którym mowa w art. 342 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 3. Operator – Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie, przy Al. Niepodległości 188 B, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000127372, o numerze NIP 525-00-09-140, o numerze REGON 006746090, świadczący Usługi w imieniu Usługodawcy, na podstawie art. 356 Ustawy.
 4. Regulamin — niniejszy regulamin, określający warunki świadczenia Usług przez Usługodawcę oraz warunki korzystania z nich za pośrednictwem Serwisu. Regulamin stanowi regulamin w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2019, poz. 123, z późn. zm.)  
 5. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2).
 6. Serwis – prowadzony przez Usługodawcę serwis internetowy dostępy pod adresem https://www.pbn.nauka.gov.pl/ służący Usługobiorcom odpowiednio w zależności od wybranego modułu do dobrowolnego lub wynikającego z Ustawy zamieszczania i zarządzania treścią prezentowanych informacji o publikacjach naukowych (Moduł Repozytoryjny PBN), cytowaniach publikacji zamieszczonych w polskiej bazie cytowań czasopism naukowych (POL-index), czasopismach, wydawcach lub wykonywania obowiązków sprawozdawczych (Moduł Sprawozdawczy PBN) w zakresie określonym Ustawą, a Użytkownikom do zapoznania się z treścią informacji, w szczególności o publikacjach naukowych, cytowaniach, czasopismach i autorach.
 7. System – Zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce, o którym mowa w art. 342 Ustawy.
 8. Usługodawca – Minister właściwy do spraw nauki w rozumieniu Ustawy.
 9. Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, jednostki naukowe w rozumieniu Ustawy, redakcje lub wydawcy czasopism naukowych i podmioty prowadzące bazy bibliograficzne, posiadający Konto w Serwisie, zamieszczający za jego pośrednictwem dobrowolnie lub w związku z realizacja obowiązku sprawozdawczego wynikającego z Ustawy, informacje o publikacjach naukowych, cytowaniach, czasopismach i autorach.
 10. Usługa – usługi określone Regulaminem, świadczone drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu na rzecz Użytkowników lub Usługobiorców, w szczególności dotyczące możliwości założenia i utrzymywania Konta, zamieszczania i prezentacji informacji o publikacjach naukowych, czasopismach i autorach, deponowania plików tekstów publikacji, składania sprawozdania z dorobku naukowego jednostek naukowych w zakresie publikacji, monografii i rozdziałów monografii naukowych, realizacji obowiązków określonych na podstawie art. 353 i 401 Ustawy.
 11. Ustawa – ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z poźn.zm.).
 12. Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca z Serwisu za pośrednictwem Internetu wyłącznie w zakresie pozyskiwania zawartych tam informacji.

III. WARUNKI TECHNICZNE

 1. Warunkiem technicznym korzystania z Usług w ramach Serwisu jest posiadanie komputera lub urządzenia mobilnego typu tablet lub smartfon z dostępem do sieci Internet i z zainstalowaną stosowaną przeglądarką internetową, oraz dla wybranych usług konta poczty elektronicznej działającego na dowolnym serwerze. Korzystanie z Serwisu możliwe jest zasadniczo przez powszechnie stosowane w tym celu przeglądarki internetowe.
 2. W celu korzystania z Usługi za pomocą Serwisu komputer lub urządzenie mobilne musi mieć zapewnione aktywne połączenie internetowe.
 3. Do właściwego korzystania z Usługi wymagana jest przeglądarka internetowa z włączoną funkcją Cookies oraz JavaScript, w wersji co najmniej: Internet Explorer 9, Mozilla Firefox 22, Google Chrome 29, Safari 5.1, iOS Safari 5.1, Opera 15, Android Browser 3.0.
 4. W związku ze zmianami technologicznymi może dojść do zmiany powyżej wskazanych wymagań. W szczególności dotychczasowe oprogramowanie może zostać zastąpione jego nowszą wersją.

IV. ZAKRES USŁUG SERWISU

 1. Usługodawca za pośrednictwem Operatora świadczy Usługi w ramach Serwisu zgodnie
  z Regulaminem i Ustawą.
 2. Usługa świadczona na rzecz Użytkownika polega na:
  1. prezentacji w sposób określonych odpowiednimi funkcjonalnościami Serwisu  informacji o zamieszczonych przez Usługobiorców w Serwisie publikacjach naukowych, cytowaniach, czasopismach i autorach,
  2. udostępnianiu Użytkownikowi powyższych informacji w Serwisie w taki sposób, aby Użytkownik spełniając warunki techniczne określone w Regulaminie miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
 3. Usługa świadczona na rzecz Usługobiorcy realizowana jest w następującym zakresie:
  1. możliwość zamieszczania w Serwisie informacji o publikacjach naukowych, czasopismach i autorach,
  2. prezentowanie zamieszczonej informacji o publikacjach naukowych, czasopismach i autorach,
  3. możliwość realizacji obowiązku sprawozdawczego z dorobku naukowego jednostek naukowych w zakresie publikacji, monografii i rozdziałów monografii naukowych za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce o którym mowa w art. 342 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. (moduł sprawozdawczy),
  4. możliwość korzystania z funkcjonalności dedykowanym procesowi tworzenia i modyfikacji wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz wykazu wydawców o których mowa w art. 267 ust. 2 Ustawy,
  5. możliwość zamieszczania informacji o cytowaniach publikacji zamieszczonych w polskiej bazie cytowań czasopism naukowych przez redakcje, wydawców czasopism naukowych lub podmiotów prowadzących bazy bibliograficzne, numerach czasopisma i artykułach publikowanych w tych czasopismach (POL-index).
  6. zarejestrowanie i utrzymanie Konta,
  7. możliwość edytowania informacji o publikacjach naukowych
  8. możliwość deponowania plików pełnych tekstów publikacji na warunkach określonych w rozdziale XI Regulaminu.
 4. Zamieszczenie informacji w zakresie wskazanym w ust. 3 oraz możliwość jej edycji przez Usługobiorcę, a także realizacja obowiązku sprawozdawczego zgodnego z Ustawą następuje za pośrednictwem Konta w Serwisie, przez wprowadzenie wymaganych Ustawą informacji oraz w zakresie udostępnionym przez możliwości funkcjonalne odpowiednich formularzy dostępnych w ramach poszczególnych modułów w Serwisie, które wypełnia Usługobiorca.

V. REJESTRACJA KONTA

 1. Rejestracja Konta następuje za pośrednictwem formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie Serwisu.
 2. Usługobiorca lub osoby działające na jego rzecz, przez fakt wysłania formularza rejestracyjnego oświadczają, że:
  1. podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
  2. osoba która wypełnia formularz i dokonuje rejestracji posiada pełną zdolność do czynności prawnych, jest uprawniona do reprezentowania Usługobiorcy, składania oświadczeń woli w jego imieniu i wykonywania czynności niezbędnych w zakresie korzystania z Usługi,
  3. podane dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
  4. są uprawnione do zamieszczania informacji o publikacjach naukowych lub realizacji obowiązku sprawozdawczego zgodnego z Ustawą,
  5. są uprawnione do zamieszczania informacji o cytowaniach publikacji zamieszczonych w polskiej bazie cytowań czasopism naukowych (dot. redakcji, wydawców czasopism naukowych lub podmiotów prowadzących bazy bibliograficzne),
  6. są uprawnione w imieniu autora do zamieszczania plików tekstów publikacji.
 3. Operator po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego, utworzy dla Usługobiorcy unikalne Konto w Serwisie o identyfikatorze będącym podanym przez Usługobiorcę adresem poczty elektronicznej.
 4. Adres email jest powiązany z Kontem w Serwisie Usługobiorcy, stanowi konieczną formę identyfikacji wobec Usługodawcy i będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji związanej ze świadczeniem Usług
 5. Operator może odmówić utworzenia Konta w Serwisie o określonej nazwie, jeżeli jest ona już używana przez innych Usługobiorców lub jeżeli Operator poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste lub uzasadnione interesy Usługodawcy, Użytkowników lub innych Usługobiorców.
 6. Usługodawca rozpocznie świadczenie wybranych przez Usługobiorcę Usług za pośrednictwem Serwisu niezwłocznie po utworzenia Konta.
 7. Wszystkie Usługi w ramach Serwisu w imieniu Usługodawcy realizuje Operator.
 8. Usługobiorca uzyskuje dostęp do Konta za pomocą adresu email oraz hasła. Osoba fizyczna działająca w imieniu Usługobiorcy dla której utworzone zostało Konto zobowiązana jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie przyznanego loginu i hasła i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek ich ujawnienia.
 9. Osoba fizyczna działająca w imieniu danego Usługobiorcy może mieć tylko jedno Konto.

VI. ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU

 1. Usługobiorcy zobowiązani do realizacji obowiązku sprawozdawczego zgodnie z Ustawą, realizują go za pośrednictwem Modułu Sprawozdawczego. Korzystanie z pozostałych Usług Serwisu dla Użytkowników i Usługobiorców jest dobrowolne.
 2. Usługobiorcy zamieszczający informacje o cytowaniach publikacji zamieszczonych w polskiej bazie cytowań czasopism naukowych realizują sprawozdawczość za pośrednictwem POL-index.
 3. Poszczególni Usługobiorcy lub uprawnione osoby występujące w ich imieniu zobowiązują się do:
  1. podania prawdziwych i aktualnych danych dotyczących zamieszczanej publikacji naukowej, a w przypadku zmiany jakichkolwiek danych, do niezwłocznej ich aktualizacji,
  2. podania prawdziwych danych wymaganych w procesie rejestracji Konta,
  3. posiadania zgody na umieszczenie informacji o publikacjach naukowych w przypadku, gdy Usługobiorca nie jest autorem tych publikacji,
  4. w przypadku realizacji obowiązku sprawozdawczego podania danych wymaganych Ustawą i na zasadach tam określonych,
  5. w przypadku zamieszczania informacji o cytowaniach publikacji zamieszczonych w polskiej bazie cytowań czasopism naukowych podania danych wymaganych Ustawą i na zasadach tam określonych.
 4. Zabrania się podawania danych o publikacjach naukowych niepełnych, nieprawdziwych i nieaktualnych. Dane podawane przez Usługobiorców powinny być zamieszczane zgodnie z funkcjonalnościami Serwisu oraz w zakresie określonym odpowiednimi przepisami Ustawy lub wydanymi na jej podstawie, w szczególności takimi jak rozporządzenie Ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i nauce POL-on.
 5. Usługobiorca gwarantuje, że informacje dotyczące zamieszczanych publikacji naukowych nie naruszają praw osób trzecich.
 6. Usługobiorca ponosi całkowitą odpowiedzialność za nieprawdziwość złożonych oświadczeń i zapewnień oraz za niedopełnienie zobowiązań wynikających odpowiednio z Regulaminu lub Ustawy, w tym za działania i zaniechania działających w jego imieniu osób.
 7. Zamieszczając informacje o publikacji naukowej w Serwisie w Module Repozytoryjnym Usługobiorca przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na jej prezentowanie zgodnie z zamieszczoną treścią.
 8. Zamieszczając informacje w ramach realizacji obowiązku sprawozdawczego wynikającego z Ustawy w Module Sprawozdawczym Usługobiorca przyjmuje do wiadomości konsekwencje wynikające z Ustawy w związku z niedopełnieniem obowiązków w niej przewidzianych w zakresie sprawozdawczości.
 9. Użytkownik powinien być świadomy tego, że podane przez Usługobiorców w Serwisie informacje na temat publikacji naukowych mogą nie odpowiadać faktycznym danym. W takim przypadku Usługodawca lub Operator może jedynie usunąć ich treść, bez możliwości przekazania Użytkownikowi danych Usługobiorcy w celu dochodzenia przeciwko niemu roszczeń. Użytkownik powinien być świadomy faktu, że Serwis udostępnia wyłącznie informacje których redaktorem są Usługobiorcy oraz w takim zakresie w jakim upublicznienie jest możliwe na podstawie obowiązujących przepisów prawa.    
 10. Usługobiorca zobowiązany jest zapewnić, aby informacje o publikacjach naukowych lub cytowaniach publikacji prezentowane w Serwisie były aktualne i zgodne z przepisami prawa. Informacje które zamieszczane są przez Usługobiorcę muszą być kompletne, dokładne i nie mogą wprowadzać Użytkowników w błąd. Usługobiorca ponosi wszelką odpowiedzialność za treść informacji oraz wszelkie błędy i nieścisłości.
 11. W przypadku uzyskania informacji o publikacji naukowej zamieszczonej przez Usługobiorcę w Module Repozytoryjnym (dobrowolnym) w sposób naruszający postanowienia rozdziału VI Operator ma prawo natychmiast zawiesić świadczenie Usługi na rzecz Usługobiorcy, co nie wyłącza dalszych uprawnień Operatora przewidzianych w Regulaminie lub Ustawie.
 12. W przypadku realizacji obowiązku sprawozdawczego i uzyskania informacji, że wprowadzone dane i informacje są nieprawidłowe, nierzetelne lub nieterminowo wprowadzone do Systemu, Usługodawca zgodnie z przepisami Ustawy może wstrzymać finansowanie Usługobiorcy do czasu usunięcia tych nieprawidłowości.
 13. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość i rzetelność informacji oraz za jakość, bezpieczeństwo i legalność informacji o publikacjach naukowych prezentowanych w Serwisie lub składanych do Systemu.
 14. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za dobór osób, którymi posługuje się w zakresie realizacji obowiązku sprawozdawczego wynikającego z Ustawy lub dobrowolnego zamieszczania informacji w Serwisie, w szczególności za wprowadzane przez nie dane i informacje, rozporządzanie przez nie przydzielonymi przez Operatora hasłami i loginami.
 15. Usługobiorca lub osoba działająca w jego imieniu są zobowiązani wskazać w formularzu rejestracyjnym adres e–mail, na który będą przesyłane wszelkie informacje związane z Usługą lub Regulaminem.
 16. Usługobiorca lub osoba działająca w jego imieniu są zobowiązani do każdorazowego zgłaszania Operatorowi zmiany adresu mailowego, o którym mowa w ust. 15. Poinformowanie powinno nastąpić za pośrednictwem Elektronicznego systemu zgłoszeń.
 17. Niepoinformowanie Operatora o zmianie adresu e-mail, o którym mowa w ust. 15, skutkuje uznaniem, że korespondencja wysłana na ostatni podany adres e-mail jest skutecznie doręczona.

VII. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY LUB OPERATORA

 1. Usługodawca i Operator zastrzega sobie prawo do:
  1. przejściowego lub całkowitego zaprzestania świadczenia Usług w całości lub w części,
  2. okresowego zawieszenia świadczenia Usług w Serwisie w związku z przeprowadzaniem prac konserwacyjnych,
  3. wysyłania na adres email Usługobiorców komunikatów technicznych, prawnych
   i transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem Serwisu i/lub świadczeniem Usług,
  4. odmowy świadczenia Usług, jeśli Usługobiorca lub działająca w jego imieniu osoba poda błędny, fałszywy lub tymczasowy adres email lub dane w formularzu rejestracyjnym,
  5. odmowy świadczenia Usług, jeżeli Usługobiorca lub reprezentujące go osoby nie przestrzegają postanowień Regulaminu,
  6. dowolnej modyfikacji świadczonych Usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisu,
  7. dowolnego personalizowania treści informacji wysyłanych do Usługobiorców oraz dowolnego wybierania adresatów.
 2. Usługodawca lub Operator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług, usunięcia wszelkich danych Usługobiorców lub osób ich reprezentujących, przeniesienia praw do całości Serwisu lub jego części na inny podmiot oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z Serwisem lub jego częścią, z tytułu których Usługobiorcom nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Usługodawcy lub Operatora.
 3. Usługobiorca ma prawo zarządzania Usługą za pośrednictwem Konta oraz edytowania podanych przez siebie danych związanych ze świadczeniem Usługi w dowolnym momencie, chyba że odpowiednie przepisy w tym zakresie stanowią co innego.
 4. Usługobiorca za pośrednictwem Serwisu nie jest uprawniony do:
  1. publikacji treści obraźliwych, gorszących, wulgarnych, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego i dobrym obyczajem, sprzecznych z prawem lub naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich,
  2. kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub  wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek utworów i baz danych udostępnionych za pośrednictwem Serwisu, z wyjątkiem użytku własnego,
  3. podejmowania jakichkolwiek działań, mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz korzystanie z Usług w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników lub Usługobiorców,
  4. wykorzystywania Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia lub zablokowania Konta Usługobiorcy w przypadku powtarzających się rażących naruszeń Regulaminu przez Usługobiorcę.

VIII. PŁATNOŚCI ZA USŁUGI

 1. Korzystanie z Usług Serwisu przez Usługobiorcę lub Użytkownika jest nieodpłatne.
 2. Usługodawca zwraca uwagę, że korzystanie z Usług za pośrednictwem Serwisu wymagać będzie połączenia z siecią Internet i wiązać się będzie z kosztami transmisji danych, zgodnie z obowiązującym cennikiem usług planu taryfowego operatora sieci, z której dany Usługobiorca lub Użytkownik korzysta.

IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługodawca oraz Operator nie ponoszą odpowiedzialności za:
  1. jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług w całości lub części na rzecz Użytkowników lub Usługobiorców,
  2. szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług i usunięcia Konta Usługobiorcy naruszającego Regulamin lub Ustawę,
  3. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników lub Usługobiorców z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
  4. za treści udostępniane przez Usługobiorców za pośrednictwem Usług, które to treści naruszają prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich,
  5. zgodność z prawdą zamieszczonych przez Usługobiorców informacji na temat publikacji naukowych lub cytowań,
  6. utratę przez Usługobiorców danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich),
  7. szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca lub Operator nie ponoszą odpowiedzialności (siła wyższa, działania zaniechania osób trzecich, itp.),
  8. podania przez Usługobiorców nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji Konta, nieprzestrzegania przez Usługobiorców warunków Regulaminu,
  9. działania lub zaniechania dostawców usług internetowych oraz awarie i zakłócenia w działaniu sieci internetowej, za pośrednictwem której Użytkownik lub Usługobiorca korzysta z Serwisu,
  10. skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie loginów lub haseł przydzielonych Usługobiorcy lub osobom występującym w jego imieniu,
  11. następstwa działań podjętych przez Użytkowników stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu,
  12. przerwy w świadczeniu Usługi zaistniałych z przyczyn niezależnych od Usługodawcy lub Operatora.

X. PRAWA AUTORSKIE ORAZ LICENCJE

 1. Wszelkie prawa do utworów, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 z późn. zm.), stanowiących część Serwisu, w tym do całego utworu jak i jego fragmentów, a w szczególności do elementów tekstowych, graficznych, multimedialnych oraz elementów programistycznych generujących i obsługujących Serwis lub pozwalających na korzystanie z Usługi, są zastrzeżone na rzecz Usługodawcy.
 2. Użytkownik lub Usługobiorca nie ma prawa sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać Serwisu lub jego fragmentu, w szczególności przesyłać lub udostępniać ich w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.
 3. Każde naruszenie praw autorskich przez Użytkownika lub Usługobiorcę może spowodować jego odpowiedzialność cywilną lub karną z tego tytułu.

XI. PRZECHOWYWANIE I UDOSTĘPNIANIE UTWORÓW

 1. Operator zapewnia Usługobiorcom możliwość zdeponowania plików, zawierających pełne teksty zamieszczanych w Serwisie publikacji (utwory), w wybranych przez siebie miejscach Serwisu.
 2. Do deponowania utworów w Serwisie uprawniony jest jedynie Usługobiorca.
 3. Usługobiorca oświadcza, że posiada autorskie prawa majątkowe lub dysponuje prawem uprawniającym go do deponowanego utworu w Serwisie oraz wykorzystywania utworu w zakresie jego rozpowszechniania i udostępniania za pomocą sieci Internet, w taki sposób aby każdy miał do niego dostęp w dowolnym miejscu i czasie w tym możliwość utrwalania i zwielokrotniania utworu techniką cyfrową.
 4. Usługobiorca oświadcza, że deponowany przez niego plik zawierający utwór nie narusza żadnych praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich.
 5. W przypadku dalszego udzielenia na deponowany utwór licencji Creative Commons Usługobiorca oświadcza,  że posiada prawa do utworu pozwalające mu na udzielenie takiej licencji (w tym pełne prawa majątkowe do utworu).
 6. Operator Serwisu oraz Usługodawca nie ponoszą odpowiedzialności za deponowanie przez Usługobiorcę plików naruszających prawa osób trzecich lub sprzecznych z dobrymi obyczajami.
 7. Każdy Użytkownik Serwisu może przeglądać i pobierać zdeponowane przez Usługobiorców pliki zawierające utwory oraz przetwarzać je jeśli Usługobiorca udostępnił utwory na licencji Creative Commons (zgodnie z zapisami danej licencji na której udostępniono utwór).
 8. Utwory, które nie zostały oznaczone przez deponującego je Usługobiorcę jako udostępniane na licencji Creative Commnos mogą być wykorzystywane zgodnie z przepisami o dozwolonym użytku lub innymi przepisami przewidzianymi w prawie.
 9. Operator Serwisu oraz Usługodawca nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystywanie deponowanych w Serwisie plików z utworami niezgodnie z prawem oraz niezgodnie z określoną dla nich licencją.
 10. Usługobiorca ma możliwość usunięcia zdeponowanego przez siebie pliku z zasobów Serwisu w dowolnym momencie.
 11. Operator ma możliwość usunięcia zdeponowanego w Serwisie pliku z utworem co do którego zachodzi podejrzenie, że został zdeponowany z naruszeniem zasad prawa.

XII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Usługodawca i działający w jego imieniu Operator, przetwarzają za pośrednictwem Serwisu wyłącznie te dane osobowe Usługobiorców i Użytkowników, które są niezbędne do świadczenia Usług określonych Regulaminem oraz realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 2. Dane osobowe przetwarzane są z zachowaniem zasad ochrony i bezpieczeństwa danych zgodnie z wymaganiami RODO.  
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie jest Usługodawca – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa, e-mail: sekretariat.bm@nauka.gov.pl lub tel. (22) 529 27 18.
 4. W związku z realizacją Usług w Serwisie w imieniu Usługodawcy, przetwarzanie danych w Serwisie powierzono na podstawie odrębnej umowy Operatorowi – Ośrodkowi Przetwarzania Informacji – Państwowemu Instytutowi Badawczemu, który w rozumieniu zapisów RODO jest podmiotem przetwarzającym dane w Serwisie.
 5. Usługodawca jako Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). W razie pytań dotyczących przetwarzanych danych osobowych kontakt z IOD zapewniony jest za pośrednictwem adresu mailowego iod@nauka.gov.pl oraz za pośrednictwem adresu mailowego IOD Operatora: iod@opi.org.pl
 6. Usługodawca i działający w jego imieniu Operator w celu korzystania przez Użytkowników lub Usługobiorców z Usług przetwarzają odpowiednio następujące dane osobowe, których faktyczny zakres kształtuje się w zależności od rodzaju usługi, tj.: nazwisko i imiona, adres e-mail, miejsce zatrudnienia, login, adres IP, nazwę domeny, a także dane przekazywane przez Usługobiorców w ramach Usługi w zakresie wymaganym Ustawą oraz aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie Ustawy.
 7. Sposób zbierania i zakres danych dotyczących Użytkowników lub Usługobiorców przetwarzanych w ramach Serwisu przedstawia się następująco:
  1. dane zbierane automatycznie podczas odwiedzin serwisu internetowego obejmują adres IP, nazwę domeny oraz informację o urządzeniu (typ przeglądarki internetowej, systemu operacyjnego, rozdzielczości ekranu),
  2. dane zbierane podczas rejestracji w Serwisie obejmują imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, nazwę Usługobiorcy, hasło,
  3. dane zbierane przy korzystaniu z formularzy kontaktowych obejmują adres poczty  elektronicznej,
  4. inne dane określone Ustawą.
 8. Serwis przetwarza również dane osobowe udostępnione przez Usługobiorców w ramach Usługi w zakresie i na warunkach określonych Ustawą oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy. Dane osobowe, o których mowa w zdaniu poprzednim przetwarzane są w celach określonych w art. 342 ust. 4 Ustawy. Dane osobowe udostępnione przez Usługobiorców w ramach Modułu repozytoryjnego przetwarzane w celach informacyjnych.  
 9. Dane osobowe dotyczące Usługobiorców lub Użytkowników przetwarzane są w Serwisie w następujących celach:
  1. sprawnego prowadzenia oraz funkcjonowania Serwisu (dotyczy to danych zbieranych automatycznie w toku jego użytkowania),
  2. rejestracji Kont w Serwisie,
  3. realizacji Usług,
  4. tworzenia raportów i analiz dotyczących funkcjonowania Serwisu,
  5. promujących działalność Usługodawcy,
  6. obsługi procesu rejestracji i logowania do Konta Usługobiorcy,
  7. ewentualnego dochodzenia roszczeń,
  8. wyjaśniania okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną,
  9. tworzenia kopii i przechowywania danych,
  10. dokumentowania realizacji obowiązków sprawozdawczych ciążących na Usługobiorcy wynikających z Ustawy oraz innych obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 10. Podanie danych osobowych dotyczących Usługobiorców lub Użytkowników jest dobrowolne, ale niezbędne dla korzystania z określonych Usług w ramach Serwisu. W przypadku korzystania z Usług przez Usługobiorców w zakresie realizacji obowiązku sprawozdawczego lub zamieszczania cytowań publikacji podanie danych jest obowiązkowe i wynika z konieczności realizacji obowiązków Ustawy (odpowiednio art. 343 ust. 1 pkt 21 w zw. z art. 353 i aktem wykonawczym wydanym na jego podstawie oraz art. 401 ust. 6 i aktem wykonawczym wydanym na jego podstawie).
 11. Dane osobowe dotyczące Usługobiorców i Użytkowników przetwarzane są w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, a w przypadku realizacji przez Usługobiorcę  obowiązku sprawozdawczego lub zamieszczania cytowań publikacji w oparciu o przesłankę wynikającą z art.6 ust. 1 lit. c) RODO.
 12. Dostęp do danych mogą mieć następujący odbiorcy danych: upoważnieni pracownicy administratora danych oraz upoważnieni pracownicy Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego, któremu administrator w drodze umowy powierzenia przetwarzania danych przekazał dane osobowe w związku z utrzymaniem, administrowaniem i  rozwojem Systemu. Dane mogą być przekazywane kolejnym odbiorcom którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych na potrzeby świadczenia usług na rzecz administratora lub podmiotu przetwarzającego.
 13. Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia danych oraz ograniczenie ich przetwarzania.
 14. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 15. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w Regulaminie, a po tym czasie przez okres i w zakresie w jakim jest to niezbędne do wykazania rozliczalności działań Usługobiorców w Systemie.
 16. Realizacja praw, o których mowa w pkt. 13 możliwa jest za pośrednictwem adresu mailowego iod@nauka.gov.pl

XIII. ZABEZPIECZENIE DANYCH

 1. Bazy danych gromadzone przez Usługodawcę są zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem zabezpieczeniami systemowymi, fizycznymi i organizacyjnymi zgodnie z przyjętą i aktualnie obowiązującą w tym zakresie polityką bezpieczeństwa.
 2. Usługodawca oświadcza, iż dokłada należytej staranności, aby zapewnić wszystkim użytkownikom Serwisu wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z ich funkcji. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, danych, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych aniżeli pliki mechanizmów destrukcyjnych należy zgłaszać Operatorowi telefonicznie na numer 22 570 14 00, na adres email iod@opi.org.pl lub za pośrednictwem Elektronicznego systemu zgłoszeń.

XIV. WSPARCIE USŁUGOBIORCÓW i UŻYTKOWNIKÓW

 1. Usługobiorca lub Użytkownik może zgłosić zastrzeżenia w takim zakresie w jakim przewidziane Regulaminem dedykowane im Usługi nie są realizowane lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Zastrzeżenie powinno być zgłoszone w terminie najpóźniej 14 dni licząc od daty jego stwierdzenia.
 3. Zastrzeżenie można złożyć za pomocą korespondencji elektronicznej za pomocą elektronicznego systemu zgłoszeń lub w formie listu poleconego przesłanego na adres Operatora: Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy, Al. Niepodległości 188b, 00-608 Warszawa.
 4. Zgłoszenie zastrzeżenia powinno zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail,  okoliczności uzasadniające zgłoszenie, a także wskazanie i opis stwierdzonego zastrzeżenia.
 5. Jeżeli podane w zgłoszeniu dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Operator przed rozpatrzeniem zgłoszenia, zwróci się do zgłaszającego o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 6. Operator rozpoznaje zgłoszenie w terminie do 30 dni od daty otrzymania wymaganych informacji (zawierającej wymagane elementy i niewymagającej uzupełnienia). W sprawach zawiłych Operator może wydłużyć ten termin do 60 dni po uprzednim powiadomieniu składającego zgłoszenie. Użytkownik/ Usługobiorca otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia zgłoszenia drogą korespondencji elektronicznej, na podany przez siebie adres e-mail.

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.
 2. Usługobiorcy/ Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianach Regulaminu stosownym komunikatem zamieszczonym na stronie Serwisu, a w przypadku Usługobiorców dodatkowo informacją przesłaną na podany adres e-mail.
 3. Usługobiorca ponosi ryzyko nieotrzymania powiadomienia o zmianie Regulaminu z powodu nieaktualnego, nieprawdziwego lub należącego do innego podmiotu adresu e-mail.
 4. W przypadku zmiany Regulaminu na stronie Serwisu wyświetlona zostanie lista najważniejszych zmian. Usługobiorca/ Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem w nowym brzmieniu.
 5. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 6. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 7. Regulamin obowiązuje od dnia 22 lipca 2019 roku.