Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Aktualności

Wdrożenie wersji 23.5.1

W dniu 16.05.2023 r. zaktualizowano system PBN 2.0 do wersji 23.5.1.

Najważniejsze modyfikacje/funkcjonalności wprowadzone we wdrożeniu to:

 • dodawanie publikacji do profilu Autora w trakcie jej zapisywania (przycisk „Zapisz i dodaj do profilu autora”);
 • wyświetlanie informacji o zmianach w API – rejestr zmian API dostępny pod linkiem: https://pbn.nauka.gov.pl/api/changelog;
 • zmiana dotycząca prezentacji danych jakie są zwracane przez API przy zapytaniu o dane osoby w końcówce /v1/person/orcid/{orcidId} – wyświetlanie wyłącznie osoby pochodzącej z POL-on;
 • zmiana kodu i komunikatu odpowiedzi w przypadku importowania publikacji o tym samym typie i numerze ISBN.

Wdrożenie wersji 23.4.1

Dnia 06.04.2023 r. zaktualizowano moduł PBN do wersji 23.4.1. Najważniejsze modyfikacje obejmują:

 • Wyłączono trwale funkcjonalność Sugestii oświadczeń. Wyłączenie nastąpiło w porozumieniu z MEiN.
 • Wprowadzono alfabetyczne sortowanie list dyscyplin na listach wyboru w komponentach filtrów.

Zmiany w API obejmują:

 • W dokumentacji API (Swagger) dodano nową końcówkę do pobierania słownika dyscyplin: GET​/v2​/dictionary​/disciplines. Jednocześnie stara końcówka została wykreślona. Używanie wykreślonej z dokumentacji końcówki jest nadal możliwe, ale za jej pomocą pobierane są nieaktualne dane.
 • Rozbudowano model danych słownika dyscyplin. Obecnie zwracane są następujące dane:
[
 {
  "disciplines": [
   {
    "code": "string",
    "name": "string",
    "polonCode": "string",
    "scientificFieldName": "string",
    "uuid": "string"
   }
  ],
  "uuid": "string",
  "validityDateFrom": "2023-04-11",
  "validityDateTo": "2023-04-11"
 }
]
 • code – kody dyscypliny w module PBN
 • name – nazwa dyscypliny
 • polonCode – odpowiedni kod dyscypliny w systemie POL-on
 • scientificFieldName – nazwa dziedziny, z której pochodzi dyscyplina
 • uuid – alfanumeryczny kod dyscypliny (uuid)
 • validityDateFrom – data początkowa obowiązywania słownika
 • validityDateTo – data końcowa obowiązywania słownika

Aktualizacja Regulaminu serwisu PBN od 14.04.2023 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że z dniem 14.04.2023 r. nastąpi aktualizacja treści Regulaminu serwisu Polska Bibliografia Naukowa.

Aktualizacja wynika z potrzeby dostosowania zapisów Regulaminu do aktualnie funkcjonującej wersji systemu PBN 2.0

Zmiany treści regulaminu dotyczą przede wszystkim następujących informacji:

 • dotychczasowe zapisy dotyczące nazewnictwa i funkcjonowania modułów nieistniejącego już systemu w wersji 1.0 zostały dostosowane do aktualnej architektury systemu. Zapisy dotyczące Modułu Sprawozdawczego, Modułu Repozytoryjnego zostały usunięte, w ich miejsce zdefiniowane zostały aktualnie funkcjonujące moduły, m.in.: ogólnodostępne repozytorium, Profil Instytucji, Profil Autora;
 • zapisy regulaminu dotyczące zamkniętego systemu POL-index zostały wykreślone;
 • rozróżnione zostały typy użytkowników (Użytkownik, Użytkownik Specjalny, Użytkownik wewnętrzny) mające na celu usystematyzowanie informacji na temat ich uprawnień w systemie.

Nowy Regulamin w brzmieniu obowiązującym od dnia 14.04.2023 r. dostępny jest pod adresem: https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/wp-content/uploads/2023/04/Regulamin-PBN-2.0.pdf

Wdrożenie wersji 23.2.1

W dniu 16.02.2023 r. zaktualizowano moduł PBN2.0 do wersji 23.2.1.

Najważniejsze modyfikacje obejmują:

 • dodanie informacji o sposobie aktualizacji danych w Historii edycji obiektu – API, GUI bądź Proces systemowy
 • zmiany umożliwiające wprowadzenie nazwy konferencji zawierającej cudzysłowie
 • przywrócenie możliwości edycji publikacji zawierających informacje o Połączeniu uszkodzonym
 • zachowanie trybu dostępu w API po zamianie tokenu aplikacji

Wdrożenie wersji 23.1.1

W dniu 05.01.2023 r. zaktualizowano system PBN 2.0 do wersji 23.01.1.

Najważniejsze modyfikacje/funkcjonalności wprowadzone we wdrożeniu to:

 • wprowadzenie Daty oświadczenia na formularzu dodawania/aktualizacji oświadczenia
 • naprawa błędu związanego z zapisem Daty oświadczenia
 • zmiana logotypu Ministra Edukacji i Nauki w stopce aplikacji
 • ujednolicenie nazwy zakładki „Konto użytkownika” w nawigacji aplikacji
 • poprawa literówki w słownie „Zarejestruj” na formatce logowania do aplikacji
 • ukrycie przycisku Dyskusja w widoku użytkownika niezalogowanego

Wdrożenie wersji 22.12.1

W dniu 21.12.2022 r. zaktualizowano system PBN 2.0 do wersji 22.12.1.

Najważniejsze modyfikacje/funkcjonalności wprowadzone we wdrożeniu to:

 • naprawa błędu związanego z rozbieżnościami pomiędzy danymi o autorach w szczegółach publikacji i w połączeniach, skutkującego brakiem możliwości odpięcia autora w publikacji,
 • naprawa błędu powodującego brak możliwości zapisania kosztów publikacji w Profilu Instytucji,
 • zablokowanie możliwości zmiany serii i edycji konferencji w tomie pokonferencyjnym prowadzącej do sytuacji, w której seria lub edycja konferencji połączona z tomem pokonferencyjnym będzie inna, niż w artykułach połączonych z tym samym tomem,
 • przeprowadzenie procesu przywracającego zerwane połączenia: książka pod redakcją – rozdział oraz tom pokonferencyjny – artykuł.

Wdrożenie nowych funkcjonalności w Ankiecie dotyczącej opłat

W dniu 09.12.2022 r. w Ankiecie dotyczącej opłat w Profilu Instytucji została wdrożona funkcjonalność automatycznego zliczania kosztów w ankiecie na podstawie danych o opłatach zaraportowanych w Profilu Instytucji.

Szczegóły dotyczące tej funkcjonalności znajdują się pod tym linkiem.

Należy pamiętać, że dane prezentowane w kolumnach Koszty wg publikacji mają charakter wyłącznie informacyjny i służą weryfikacji poprawności danych wprowadzonych przez podmioty ręcznie do ankiety.

Wdrożenie wersji 22.11.2

W dniu 24.11.2022r zaktualizowano system PBN 2.0 do wersji 22.11.2.

Najważniejsze modyfikacje/funkcjonalności wprowadzone we wdrożeniu to:

 • Udostępnienie możliwości wygenerowania raportu z publikacji zgromadzonych w szczegółach podmiotu
 • Dodanie funkcjonalności bezpośredniego identyfikowania użytkownika za pomocą przycisku „TO JA” dla innych ról w publikacji niż autor
 • Wprowadzenie autouzupełniania pól słownikowych na formularzach dodawania/edycji w przypadku, gdy możliwe jest wybranie tylko jednej opcji np. przypisanie dyscypliny naukowej do roli w publikacji na formularzu dodawania/edycji oświadczenia
 • Dodanie paska przewijania do listy wersji obiektów w module Repozytorium
 • Prezentowanie listy Jednostek podległych na formularzu Instytucji w Repozytorium zgodnie z sortowaniem alfabetycznym
 • Poprawienie wyświetlania tytułów przesłanych przez API zawierających w treści znaki specjalne
 • Usunięcie komunikatu dotyczącego konieczności aktualizacji oświadczenia dla tomu pokonferencyjnego
 • Usunięcie ikony lupy przy nazwiskach osób w widoku szczegółów publikacji dla użytkowników niezalogowanych oraz nieposiadających roli systemowej Importera publikacji

Wdrożenie wersji 22.11.1

W dniu 16.11.2022 r. zaktualizowano system do wersji 22.11.1.

Najważniejsze modyfikacje/funkcjonalności wprowadzone we wdrożeniu:

 • w ankiecie dotyczącej opłat dodano wyszukiwarkę czasopism w zakładce Artykuły oraz wyszukiwarkę Wydawnictw w zakładce Monografie (szczegóły);
 • umożliwiono pobieranie raportu z ankiety dotyczącej kosztów (do pliku w formacie xlsx) (szczegóły);
 • w formularzu dodawania artykułu -dodanie linku prowadzącego do formularza dodawania Tomu pokonferencyjnego (w przypadku jego braku);
 • w formularzu dodawania publikacji – automatyczna naprawa formatu DOI, w przypadku zastosowania niepoprawnego, ale popularnego formatu (przykładowo zaczynającego się od http://dx.doi.org/*);
 • naprawa błędu związanego z wyświetlaniem publikacji w Profilu Instytucji (przejście w widok publikacji po naciśnięciu przycisku lupki);
 • naprawa błędu związanego z czyszczeniem informacji o wydawnictwie w przypadku edycji czasopisma w repozytorium.

Najważniejsze modyfikacje API:

 • naprawa błędu związanego z brakiem zwracania objectId w węźle journal przy pobieraniu danych w końcówce GET/v1/publications/id/{id}.

Wdrożenie wersji 22.10.2

W dniu 27.10.2022 r. zaktualizowano system do wersji 22.10.2

Najważniejsze modyfikacje/funkcjonalności wprowadzone we wdrożeniu:

 • prezentacja listy publikacji podmiotu w widoku Szczegóły podmiotu w repozytorium,
 • naprawa błędów związanych z edycją publikacji,
 • naprawa błędu związanego z brakiem możliwości edycji wydawnictwa.

Najważniejsze modyfikacje API :

 • umożliwienie edycji w zakresie tokenu aplikacji dla podmiotu – dla użytkowników z rolą Menadżera Aplikacji (szczegóły),
 • dodano dwie nowe końcówki w institution-profile-controller, dotyczące pobierania informacji o opłatach: POST /v1/institutionProfile/publications/search/fees oraz POST /v1/institutionProfile/publications/search/incompleted-fees (szczegóły).

Wdrożenie wersji 22.10.1

W dniu 18.10.2022 r. zaktualizowano system do wersji 22.10.1

Najważniejsze modyfikacje API :

 • umożliwiono edycję pełnych danych publikacji w repozytorium systemu przy pomocy importu API . Możliwość edycji została rozszerzona o edycję połączeń (linków) publikacji.

Najważniejsze modyfikacje/funkcjonalności wprowadzone we wdrożeniu:

 • umożliwienie generowania raportu xlsx z zakładki Pracownicy w Profilu Instytucji (szczegóły);
 • przepisanie punktacji czasopism, wydawnictw i konferencji z list ministerialnych na rok 2022,
 • umożliwienie edycji publikacji po wejściu do niej z linku, bez konieczności odświeżania strony aplikacji,
 • umożliwienie edycji danych publikacji na stronie szczegółów w repozytorium dla publikacji posiadających bardzo dużą liczbę autorów lub zawierającą bardzo dużą liczbę referencji z CrossRef.

Wdrożenie wersji 22.6.1

W dniu 09.06.2022 r. zaktualizowano system do wersji 22.6.1

Najważniejsze modyfikacje/funkcjonalności wprowadzone we wdrożeniu:

 • umożliwienie dodawanie opłat za publikacje – opis funkcjonalności
 • dodanie punktów do czasopism, wydawnictw i konferencji z list ministerialnych – rekord obiektu zawiera punkty z ostatniej opublikowanej listy oraz rok ogłoszenia listy
 • w formularzu dodawania publikacji oraz przy edycji publikacji rozdzielono wyszukiwarkę czasopism, wydawnictw i konferencji na obiekty z listy ministerialnej i spoza listy. Domyślnie ustawione jest przeszukiwanie list ministerialnych
 • poprawiono pobieranie publikacji po numerze DOI

Najważniejsze modyfikacje API :