Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Aktualności

Wdrożenie wersji 21.7.6.

W dniu 23.07.2021 r.  zaktualizowano system do wersji 21.7.6.

Najważniejsze modyfikacje/funkcjonalności wprowadzone we wdrożeniu: 

 • rozszerzenie Sugestii dorobku do dodania na Profilu Autora – w Sugestiach pojawiają się publikacje z inną rolą niż autor (redaktor naukowy, autor przekładu, redaktor naukowy przekładu)
 • naprawa błędu zdublowanych wpisów na liście autorów
 • naprawa błędu braku aktualizacji publikacji na Profilu Autora w przypadku usunięcia lub dodania DOI publikacji
 • naprawa błędu masowego dodawania publikacji z ORCID

Najważniejsze modyfikacje API :

 • umożliwienie usuwania oświadczenia  – w celu usunięcia oświadczenia należy w węźle „statements” w „disciplineId” wpisać null lub pozostawić pusty string („”)
  1. usuwanie poprzez null – „statements”: [
   {
   „disciplineId”: null,
   „type”: „AUTHOR”,
   „personObjectId”: „5e7092ac878c28a04739a675”
   }
   ],
  2. usuwanie z pustym stringiem –
   „statements”: [
   {
   „disciplineId”: „”,
   „type”: „AUTHOR”,
   „personObjectId”: „5e7092ac878c28a04739a675”
   }
   ],
 • umożliwiono dodawanie numeru DOI dla publikacji bez DOI – w pliku koniecznym jest podanie ObjectId publikacji, dla której chcemy dodać DOI; żądanie będzie realizowane wyłączenie dla ObjectId bez DOI w PBN i przy podaniu DOI niewystępującego już w PBN

Na stronach pomocy PBN zaktualizowano plik z opisem zachodzących walidacji na nadsyłanych publikacjach – https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy/publikacje/

 

Planowane wyłączenie PBN2.0 na środowisku produkcyjnym i testowym (PBN Alpha)

W dniu 23.07. 2021 r. (piątek) planowane jest całodniowe wyłączenie PBN2.0 na środowisku produkcyjnym (https://pbn.nauka.gov.pl/core/#/home)

W dniu 26.07.2021 r. (poniedziałek) planowane jest całodniowe wyłączenie PBN2.0 na środowisku testowym (https://pbn-micro-alpha.opi.org.pl/core/#/home)

Wyłączenie modułów związane jest z wdrażaniem nowych funkcjonalności i poprawą błędów.

Za utrudnienia przepraszamy.

Wdrożenie wersji 21.7.1

W dniu 12.07.2021 r.  zaktualizowano system do wersji 21.7.1.

Najważniejsze modyfikacje/funkcjonalności wprowadzone we wdrożeniu: 

 • uruchomienie funkcjonalności umożliwiającej zgłaszanie monografii do eksperckiej oceny – pełen opis funkcjonalności znajduje się na stronach pomocy PBN https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/ekspercka-ocena-monografii-naukowych/
 • zaimplementowanie wykazu czasopism naukowych i materiałów konferencyjnych z dnia 18 lutego 2021 r.
 • rozszerzenie punktacji za rok 2021 dla wydawnictw z Wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe i czasopism z Wykazu czasopism naukowych i materiałów konferencyjnych
 • dodanie brakującego wydawnictwa z Wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe i korekta nazw w ramach tego wykazu
 • umożliwienie pobierania osób z Crossref dla publikacji już wprowadzonych do modułu PBN
 • zaimportowanie do PBN Repozytorium prac sprzed 2017 pochodzących z Modułu Sprawozdawczego
 • dodanie w Historii edycji na Core informacji o usunięciu oświadczenia poprzez API

Najważniejsze modyfikacje API :

 • modyfikacja wyświetlania wartości w Profilach Instytucji dla obiektów powiązanych zgodnie z danymi przesłanymi w pliku .json (dla rozdziałów z monografii pod redakcją wydawnictwo, w której została opublikowana monografia zapisywane jest zgodnie z wydawnictwem z pliku. json)
 • dodanie nowych parametrów – areaCode i publicationId –  w końcówce GET ​/v1​/institutionProfile​/publications​/page​/statements
 • naprawa błędu wyszukiwania po orcidId dla końcówki GET ​/v1​/institutionProfile​/publications​/page​/statements
 • naprawa błędu komunikatu  „doi”: „Nie możesz edytować DOI publikacji!” dla publikacji bez DOI

Ekspercka ocena monografii naukowych

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Edukacji i Nauki opublikowanym w dniu 09.07.2021 r. na stronie www.gov.pl (Komunikat w sprawie zgłaszania do oceny eksperckiej monografii naukowych wydanych przez wydawnictwa nieujęte w sporządzonym przez Ministra Edukacji i Nauki wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe – Ministerstwo Edukacji i Nauki – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

informujemy, że od dnia 12.07.2021 r. do dnia 30.09.2021 r.  na stronach modułu PBN podmioty mogą zgłaszać monografie do eksperckiej oceny monografii. 

Zgodnie z zapisem Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej ze zmianami z dnia 31.07.2020 r. § 3. 1. Kierownik ewaluowanego podmiotu prowadzącego działalność naukową w ramach dyscypliny naukowej należącej do dziedziny nauk humanistycznych, dziedziny nauk społecznych albo dziedziny nauk teologicznych może złożyć wniosek o przeprowadzenie eksperckiej oceny nie więcej niż pięciu monografii naukowych, o których mowa w § 8 pkt 4, posiadających ISBN – Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki (International Standard Book Number), które zostały opublikowane:

1) w ostatecznej formie w pierwszym, drugim albo trzecim roku okresu objętego ewaluacją;

2) w jakiejkolwiek formie w ostatnim roku okresu objętego ewaluacją

oraz § 34b. W ewaluacji przeprowadzanej w 2022 r. wniosek, o którym mowa w § 3 ust. 1, może dotyczyć również monografii naukowych, o których mowa w § 8 pkt 4, posiadających ISBN – Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki (International Standard Book Number), które zostały opublikowane w ostatecznej formie w czwartym roku okresu objętego ewaluacją.

W celu zgłoszenia monografii do oceny eksperckiej zgodnie z §5 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej ze zmianami z dnia 31.07.2020  należy do dnia 30 września 2021 roku złożyć na skrzynkę podawczą (ePUAP) wniosek, o którym mowa powyżej. Wniosek składa się w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym. Wniosek generowany jest w module PBN.

Pełny opis funkcjonalności znajduje się na stronach pomocy PBN pod linkiem – https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy/ekspercka-ocena-monografii-naukowych/

Instrukcja do pobrania w pdf – instrukcja_użytkownika_ocena_monografii

 

Uczelnie zintegrowane z API na wersji produkcyjnej systemu PBN 2.0

 

 

 

Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza Politechnika Wrocławska
 Szkoła Główna Handlowa Uniwersytet w Białymstoku Uniwersytet Jagielloński
Uniwersytet Szczeciński Uniwersytet Wrocławski Warszawski Uniwersytet Medyczny
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Politechnika Gdańska Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Politechnika Poznańska Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
i inne.

Wdrożenie rozszerzenia API o Wyszukiwarkę (search-controller)

W dniu dzisiejszym na środowisko produkcyjne PBN oraz na środowisko testowe PBN-Alpha wdrożone zostało rozszerzenie API o końcówki umożliwiające wyszukiwanie według kryteriów.

Dostępne jest sześć endpointów pozwalających na wyszukiwanie:

 1. Konferencji
 2. Instytucji
 3. Czasopism
 4. Osób
 5. Publikacji
 6. Wydawnictw

Opis poszczególnych końcówek zostanie udostępniony na stronach pomocy systemu PBN.

Wdrożenie wersji 21.6.0.

W dniu 01.06.2021 r.  zaktualizowano system do wersji 21.6.0.

Najważniejsze modyfikacje/funkcjonalności wprowadzone we wdrożeniu: 

 • dodano dane o doktorantach
 • naprawiono błąd podczas wejścia w numery czasopisma

Najważniejsze modyfikacje API :

 • poprawa wyszukiwania końcówki GET​/v1​/person​/polon​/{uid}
 • dodanie w komunikatach API ObjectId obiektu występującego już w bazie (komunikaty, dla których wprowadzono ObjectId: „Publikacja o identycznym ISBN lub ISMN już istnieje!”, „Czasopismo posiadające identyczny numer ISSN lub eISSN już istnieje!”, „Wydawnictwo o identycznej nazwie już istnieje!”, „Edycja konferencji o identycznych danych już istnieje!”, „Seria konferencji o identycznych danych już istnieje!”)

Wdrożenie wersji 21.5.0

W dniu 17.05.2021 r.  zaktualizowano system do wersji 21.5.0

Najważniejsze modyfikacje/funkcjonalności wprowadzone we wdrożeniu: 

 • zaimplementowanie listy wydawnictw z dnia 29.09.2020 r.
 • dodanie w widoku szczegółów publikacji i w formularzu dodawania publikacji w wyszukiwarce czasopism możliwości wyszukiwania czasopisma po numerze ISSN/eISSN i po części tytułu
 • naprawa błędu niepoprawnych numerów DOI
 • naprawa błędu raportu generowanego z Profilu Instytucji
 • naprawa błędu wysyłania publikacji na konta ORCID
 • naprawa błędu dostępu do starszych wiadomości
 • naprawa błędu wyświetlania w Sugestiach oświadczeń publikacji umieszczonych na Profilu Instytucji danej jednostki

Najważniejsze modyfikacje API :

 • naprawa błędu dodawania książki z wydawnictwem z listy MEiN
 • naprawa problemu z indeksowaniem pola insPersonOrcidId w kolekcji insPublications
 • naprawa błędu usuwania oświadczeń poprzez API
 • rozdzielenie kluczy GET od kluczy POST umożliwiające podmiotom wejście tylko pobieranie danych za pomocą API lub też pobieranie i dodawanie danych

Czasowa niedostępność funkcjonalności na styku PBN – POL-on

Ze względu na konieczne prace serwisowe w systemie POL-on, funkcjonalności na styku PBN – POLon będą niedostępne w następujących terminach:

 • 27 kwietnia / początek prac godz. 8.00 / czas niedostępności ok 8-10 godzin
 • 6 maja / początek prac godz. 14.00 / czas niedostępności 3-5 godzin

 

Wdrożenie wersji 21.04.0

W dniu 15.04.2021 r.  zaktualizowano system do wersji 21.4.0

Najważniejsze modyfikacje API :

Najważniejsze modyfikacje wprowadzone we wdrożeniu: 

 • naprawienie błędu polegającego na wyświetlaniu w Profilu Instytucji w Sugestiach oświadczeń publikacji występujących już na Profilu Instytucji
 • naprawienie błędu dotyczącego scalania publikacji

Wdrożenie wersji 21.3.0

W dniu 25.03.2021 r.  zaktualizowano system do wersji 21.3.0

Najważniejsze modyfikacje/funkcjonalności wprowadzone we wdrożeniu: 

 • Repozytorium – wprowadzenie możliwości dodawania rozdziału w widoku szczegółów książki pod redakcją (https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy/ksiazka-pod-redakcja-dodawanie-rozdzialu/)
 • Repozytorium – wprowadzenie edycji zduplikowanych publikacji posiadających ten sam numer ISBN/ISMN/DOI. System umożliwia zarówno korektę danych w istniejącym już rekordzie, jak i możliwość wprowadzenia publikacji innego typu z takim samym numerem ISBN/ISMN/DOI jak już istniejący w systemie.
 • Repozytorium; Profil Instytucji – dodanie nowych pól w formularzu dodawania książki oraz książki pod redakcją będącej edycją naukową tekstu źródłowego w zakresie danych do ewaluacji w związku z nowelizacją rozporządzenia o ewaluacji (https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy/dane-do-ewaluacji-w-profilu-instytucji/)
 • Profil Instytucji – checkbox dla Importera Publikacji umożliwiający zaznaczenie, że publikacja znajduje się na koncie ORCID danej osoby (https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy/publikacja-wyslana-do-orcid-oswiadczenie-dla-importera-publikacji/)
 • Profil Instytucji – możliwość wprowadzenia daty oświadczenia (https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy/data-oswiadczenia-w-profilu-instytucji/)
 • Profil Instytucji – możliwość pobrania raportu w formacie xlsx (https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy/raport-danych-w-profilu-instytucji/)
 • przywrócenie funkcjonalności „informacja zwrotna w Profilu Instytucji na temat wysłania przez autora publikacji do ORCID”
 • dodanie w PBN wykazu Wydawców Monografii Naukowych (zakładka Wykazy)
 • dodanie nowego pola w formularzu dodawania publikacji przyjmującego identyfikator publikacji z Wirtualnej Biblioteki Nauki
 • naprawa błędu uniemożliwiającego wejście w Profil Autora
 • naprawa błędu w przypadku dodawania autora z użyciem nie ma na liście i wskazaniem numeru ORCID
 • naprawa błędu braku języka czarnogórskiego
 • naprawienie błędu umożliwiającego wprowadzenie dwa razy tego samego numeru DOI z zależności od wielkości liter
 • naprawa błędu przy wysyłaniu publikacji do ORCID
 • naprawa błędu polegającego na dublowaniu dyscyplin przy dodawaniu oświadczenia
 • naprawa błędu polegającego na niepobieraniu danych z systemu Crossref (umożliwienie pobierania publikacji typu „monograph” w przypadku książki, książki pod redakcją oraz tomu pokonferencyjnego. )
 • naprawa błędu uniemożliwiającego dodanie oświadczenia
 • poprawa wyszukiwania obiektów zawierających znaki specjalne
 • wprowadzenie walidacji uniemożliwiającej wprowadzenia dwukrotnie tego samego autora z POL-on w publikacji

Najważniejsze modyfikacje API :

 • zmiana walidacji umożliwiająca przesyłanie książek po redakcją bez wprowadzania oświadczenia dla redaktora naukowego (kolekcja editors)
 • zmiana walidacji umożliwiająca wprowadzenie monografii bez wprowadzania redaktora monografii
 • naprawa błędu walidacji  umożliwiająca zmianę dyscypliny oraz znacznika ORCID
 • naprawa błędu dla publikacji wieloautorskich polegająca na braku możliwości dodania oświadczenia przy pomocy API dla wszystkich autorów publikacji w sytuacji, gdy jeden z nich oświadczył już pracę na Profilu Instytucji

Aktualizacja wykazów

Aktualnie system PBN nie dysponuje najnowszymi wersjami Wykazu Czasopism i Wykazu Wydawnictw. Zostaną one zaimplementowane w możliwie najszybszym terminie.