Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

PBN

Wdrożenie wersji 22.11.2

W dniu 24.11.2022r zaktualizowano system PBN 2.0 do wersji 22.11.2.

Najważniejsze modyfikacje/funkcjonalności wprowadzone we wdrożeniu to:

 • Udostępnienie możliwości wygenerowania raportu z publikacji zgromadzonych w szczegółach podmiotu
 • Dodanie funkcjonalności bezpośredniego identyfikowania użytkownika za pomocą przycisku „TO JA” dla innych ról w publikacji niż autor
 • Wprowadzenie autouzupełniania pól słownikowych na formularzach dodawania/edycji w przypadku, gdy możliwe jest wybranie tylko jednej opcji np. przypisanie dyscypliny naukowej do roli w publikacji na formularzu dodawania/edycji oświadczenia
 • Dodanie paska przewijania do listy wersji obiektów w module Repozytorium
 • Prezentowanie listy Jednostek podległych na formularzu Instytucji w Repozytorium zgodnie z sortowaniem alfabetycznym
 • Poprawienie wyświetlania tytułów przesłanych przez API zawierających w treści znaki specjalne
 • Usunięcie komunikatu dotyczącego konieczności aktualizacji oświadczenia dla tomu pokonferencyjnego
 • Usunięcie ikony lupy przy nazwiskach osób w widoku szczegółów publikacji dla użytkowników niezalogowanych oraz nieposiadających roli systemowej Importera publikacji

Wdrożenie wersji 22.11.1

W dniu 16.11.2022 r. zaktualizowano system do wersji 22.11.1.

Najważniejsze modyfikacje/funkcjonalności wprowadzone we wdrożeniu:

 • w ankiecie dotyczącej opłat dodano wyszukiwarkę czasopism w zakładce Artykuły oraz wyszukiwarkę Wydawnictw w zakładce Monografie (szczegóły);
 • umożliwiono pobieranie raportu z ankiety dotyczącej kosztów (do pliku w formacie xlsx) (szczegóły);
 • w formularzu dodawania artykułu -dodanie linku prowadzącego do formularza dodawania Tomu pokonferencyjnego (w przypadku jego braku);
 • w formularzu dodawania publikacji – automatyczna naprawa formatu DOI, w przypadku zastosowania niepoprawnego, ale popularnego formatu (przykładowo zaczynającego się od http://dx.doi.org/*);
 • naprawa błędu związanego z wyświetlaniem publikacji w Profilu Instytucji (przejście w widok publikacji po naciśnięciu przycisku lupki);
 • naprawa błędu związanego z czyszczeniem informacji o wydawnictwie w przypadku edycji czasopisma w repozytorium.

Najważniejsze modyfikacje API:

 • naprawa błędu związanego z brakiem zwracania objectId w węźle journal przy pobieraniu danych w końcówce GET/v1/publications/id/{id}.

Wdrożenie wersji 22.10.2

W dniu 27.10.2022 r. zaktualizowano system do wersji 22.10.2

Najważniejsze modyfikacje/funkcjonalności wprowadzone we wdrożeniu:

 • prezentacja listy publikacji podmiotu w widoku Szczegóły podmiotu w repozytorium,
 • naprawa błędów związanych z edycją publikacji,
 • naprawa błędu związanego z brakiem możliwości edycji wydawnictwa.

Najważniejsze modyfikacje API :

 • umożliwienie edycji w zakresie tokenu aplikacji dla podmiotu – dla użytkowników z rolą Menadżera Aplikacji (szczegóły),
 • dodano dwie nowe końcówki w institution-profile-controller, dotyczące pobierania informacji o opłatach: POST /v1/institutionProfile/publications/search/fees oraz POST /v1/institutionProfile/publications/search/incompleted-fees (szczegóły).

Wdrożenie wersji 22.10.1

W dniu 18.10.2022 r. zaktualizowano system do wersji 22.10.1

Najważniejsze modyfikacje API :

 • umożliwiono edycję pełnych danych publikacji w repozytorium systemu przy pomocy importu API . Możliwość edycji została rozszerzona o edycję połączeń (linków) publikacji.

Najważniejsze modyfikacje/funkcjonalności wprowadzone we wdrożeniu:

 • umożliwienie generowania raportu xlsx z zakładki Pracownicy w Profilu Instytucji (szczegóły);
 • przepisanie punktacji czasopism, wydawnictw i konferencji z list ministerialnych na rok 2022,
 • umożliwienie edycji publikacji po wejściu do niej z linku, bez konieczności odświeżania strony aplikacji,
 • umożliwienie edycji danych publikacji na stronie szczegółów w repozytorium dla publikacji posiadających bardzo dużą liczbę autorów lub zawierającą bardzo dużą liczbę referencji z CrossRef.

Wdrożenie wersji 22.6.1

W dniu 09.06.2022 r. zaktualizowano system do wersji 22.6.1

Najważniejsze modyfikacje/funkcjonalności wprowadzone we wdrożeniu:

 • umożliwienie dodawanie opłat za publikacje – opis funkcjonalności
 • dodanie punktów do czasopism, wydawnictw i konferencji z list ministerialnych – rekord obiektu zawiera punkty z ostatniej opublikowanej listy oraz rok ogłoszenia listy
 • w formularzu dodawania publikacji oraz przy edycji publikacji rozdzielono wyszukiwarkę czasopism, wydawnictw i konferencji na obiekty z listy ministerialnej i spoza listy. Domyślnie ustawione jest przeszukiwanie list ministerialnych
 • poprawiono pobieranie publikacji po numerze DOI

Najważniejsze modyfikacje API :

Komunikat MEiN odnośnie weryfikacji publikacji zamieszczonych w PBN z bazą WoS

Uprzejmie wyjaśniamy, że weryfikacji podlegają jedynie artykuły naukowe ujęte w bazie WoS. Nie są natomiast weryfikowane monografie naukowe oraz wszystkie publikacje z bazy SCOPUS (status „weryfikacja nierozstrzygnięta”). Weryfikacja danych dot. artykułów naukowych z bazą WoS ma jedynie charakter pomocniczy i informacyjny, służący poprawieniu jakości danych i ułatwieniu sprawozdawczości. Negatywna lub nierozstrzygnięta weryfikacja artykułu naukowego z bazą WoS nie przesądza o uwzględnieniu lub nie tej publikacji w procesie ewaluacji jakości działalności naukowej.

Komunikat MEiN dotyczący ewaluacji

Uprzejmie przypominamy, że termin na wprowadzenie do systemu POL-on (w tym PBN i STUDNIA) danych na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej upływa, wyjątkowo, w dniu 17 stycznia 2022 r. Wynika to z faktu, że wskazany w przepisach rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w zintegrowanym systemie informacji o szkolnictwie wyższym i nauce POL-on termin 15 stycznia przypada w tym roku w sobotę. Pragniemy również przypomnieć, że zgodnie z przepisem art. 354 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, osoba kierująca podmiotem jest zobowiązana do złożenia w systemie POL-on, do dnia 31 stycznia, oświadczenia potwierdzającego, że dane wprowadzone przez nią do systemu są zgodne ze stanem faktycznym.

Jednocześnie pragniemy wskazać, że okres przypadający między 17 a 31 stycznia br. powinien zostać przeznaczony wyłącznie na weryfikację wprowadzonych danych oraz wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości z tym związanych. W okresie tym w uzasadnionych przypadkach możliwe będzie dokonanie niewielkich korekt danych lub uzupełnień brakujących informacji.W związku z powyższym podkreślamy, że nie przewiduje się możliwości przedłużenia ww. terminów na zasilanie systemu POL-on danymi na potrzeby procesu ewaluacji działalności naukowej, a także na złożenie powyższego oświadczenia przez kierownika podmiotu. Uprzejmie informujemy, że – w myśl § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej – jakiekolwiek dane wprowadzone do systemu POL-on po 31 stycznia br. nie będą uwzględnione w ramach tego procesu.

Wdrożenie sprostowania do wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych z dn. 21.12.2021 r.

W dniu dzisiejszym, środa 05.01.2022 r., w module PBN2.0 zostały wdrożone czasopisma i zmiany dla czasopism opublikowane w Komunikacie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-21-grudnia-2021-r-o-zmianie-i-sprostowaniu-komunikatu-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych).

W ramach wdrożenia dodano nowe czasopisma, poprawiono punkty, naniesiono zmiany wynikające ze sprostowania.

 

Czasowe wyłączenie PBN2.0 (produkcja) w dniu 05.01.2022 r.

UWAGA!

W związku z koniecznością wdrożenia sprostowania do wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych z dn. 21.12.2021 r. w dniu 05.01.2022 r. w godz. 9.00-12.00 PBN2.0 (produkcja) zostanie wyłączony. Za utrudnienia przepraszamy!

 

Zakończona ekspercka ocena

W dniu 22.12.2021 r. zakończono proces eksperckiej oceny monografii. Z wynikami oceny podmioty zgłaszające monografie mogą zapoznać się na Profilu Instytucji w zakładce „Zbiór zgłoszeń”. Uzasadnienie do oceny zawiera jedynie ocena negatywna.

Wdrożenie wersji 21.12.2

W dniu 28.12.2021 r. zaktualizowano system do wersji 21.12.2

Najważniejsze modyfikacje/funkcjonalności wprowadzone we wdrożeniu:

Najważniejsze modyfikacje API :

 • Umożliwienie pobierania One Time Tokenu z poziomu aplikacji (zaktualizowano strony pomocy – https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy/uzyskanie-integracji-z-api-pbn/), przy jednoczesnym wycofaniu takiej możliwość przez przeglądarkę internetową
 • API – rozszerzenie person-controller o zwracanie osób z archiwalnym zatrudnieniem w podmiocie (uzupełniono wpisy na stronie pomocy https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy/osoby/)
 • Umożliwienie edycji przez API zduplikowanych książek, książek pod redakcją, tomów pokonferencyjnych o tym samym ISBN wraz ze zmianą ISBN na nowy, niewystępujący w bazie – w celu edycji zduplikowanego rekordu należy odwołać się do obiektu, który będzie edytowany poprzez jego objectId oraz numer ISBN
 • Umożliwienie edycji przez API artykułu ze zduplikowanym numerem DOI – w celu edycji zduplikowanego rekordu należy odwołać się do rekordu, który będzie edytowany poprzez jego objectId oraz DOI. UWAGA! edycja DOI w dalszym ciągu jest niemożliwa