Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Jak poprawnie wprowadzić numer DOI?

DOI (Digital Object Identifier) to cyfrowy identyfikator dowolnego przedmiotu własności intelektualnej, który jest przypisany na stałe do danego obiektu – numer DOI może zostać nadany każdej jednostce własności intelektualnej takiej jak: książka, artykuł, rozdział w książce, numer czasopisma itp. Funkcją identyfikatora DOI jest identyfikacja obiektu w sieciach cyfrowych w powiązaniu z aktualnymi danymi na jego temat. W odróżnieniu od identyfikatorów URL, DOI jest przypisany na stałe do dokumentu.

Raz nadany numer DOI nie może ulec zmianie, nawet jeśli prawa własności do niego zostaną przeniesione na inną instytucję. W przypadku gdy dokument zostanie kiedykolwiek usunięty, jego numer nie może być ponownie wykorzystany.

Identyfikator DOI nie jest przydzielany, a indywidualnie tworzony przez osobę rejestrującą.

Struktura numeru DOI

Numer DOI składa się z prefixu (przedrostka) i sufixu (końcówki) oddzielonych ukośnikiem, przykładowo:

10.1000.10/123456, gdzie:

  • 10.1000.10 – przedrostek, gdzie „10” informuje, że mamy do czynienia z identyfikatorem DOI (każdy numer DOI zaczyna się od „10”), a 1000.10 to numer przypisany do wydawcy (Publisher ID).
  • 123456 – sufix jest unikalny dla danego dokumentu i może być dowolnym ciągiem znaków alfanumerycznych. Jest nadawany przez samego wydawcę, który musi zagwarantować, że będzie on unikatowy dla każdego publikowanego przez niego dzieła. Jeżeli dany dokument posiada już inny identyfikator (np. ISBN, ISSN), wówczas może on być zastosowany jako przyrostek w numerze DOI, np. konstrukcja sufixu DOI z użyciem ISSN może wyglądać następująco: 10.1038/issn.1476-4687 (należy wprowadzić numer ISSN poprzedzając go małymi literami issn i kropką).

Limit długości DOI, zarówno nazwy, jak i przedrostka lub sufiksu nie jest zdefiniowany.

W systemie PBN numer DOI traktowany jest jako główny identyfikator publikacji. Musi być unikatowy w ramach poszczególnych typów publikacji, co oznacza że system nie pozwoli na wprowadzenie publikacji z numerem DOI, który istnieje już w bazie PBN w ramach jednego typu publikacji.

Ponadto, aby można było wprowadzić publikację o danym numerze DOI, podany DOI musi być zarejestrowany w bazie doi.org.