Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Automatyczne zliczanie kosztów w ankiecie

W formularzu ankiety wyświetlane są dane dotyczące kosztów według publikacji, które zostały wprowadzone w Profilu Instytucji:

  • Koszt wg publikacji w zł 2020 (1),
  • Koszt wg publikacji w zł 2021 (2),

prezentujące kwoty obliczone automatycznie przez system PBN na podstawie danych o opłatach za publikacje wprowadzonych przez Importerów publikacji na poziomie Profilu Instytucji w sekcji Opłaty za publikacje (instrukcja wprowadzania opłat za publikacje)

Dane zaprezentowane w kolumnach Koszty wg publikacji mają charakter WYŁĄCZNIE informacyjny i służą weryfikacji poprawności danych wprowadzonych przez podmioty ręcznie do ankiety

Suma kosztów liczona jest zgodnie z konstrukcją ankiety – dla poszczególnych czasopism i wydawnictw, w których opublikowano oświadczone do podmiotu publikacje z podziałem na lata 2020 oraz 2021.

Odświeżanie kosztów publikacji

Prezentacja aktualnych danych możliwa jest po odświeżeniu kosztów publikacji. Zmiany wprowadzone w Profilu instytucji nie powodują automatycznego odświeżenia danych w Ankiecie dotyczącej kosztów. Odświeżenie dostępne jest poprzez naciśnięcie przycisku Odśwież koszty publikacji (3), po którym następuje sumowanie aktualnych opłat wprowadzonych do publikacji, powiązanych z danym czasopismem lub wydawnictwem. Aby wyświetlić aktualny widok kosztów publikacji w ankiecie, po dokonaniu edycji w zakresie opłat w Profilu Instytucji należy za każdym razem odświeżyć koszty publikacji.

W czasie trwania procesu odświeżania kosztów publikacji (trwający od kilku do kilkunastu sekund) edycja formularza ankiety zostaje zablokowana dla wszystkich użytkowników pracujących w ramach jednego podmiotu.
Ponadto, operacja odświeżenia kosztów publikacji może spowodować utratę niezapisanych danych wprowadzonych do ankiety przez wszystkie osoby pracujące jednocześnie w ramach danego podmiotu. Przed wykonaniem operacji odświeżenia kosztów publikacji należy upewnić się, że wszystkie dane wprowadzone do ankiety systemie zostały zapisane.
Aktualizacja danych w ankiecie po usunięciu oświadczenia publikacji dotyczącej danego wydawnictwa lub czasopisma ujętego w ankiecie

W przypadku gdy w podmiocie znajdowało się jedno oświadczenie artykułu w czasopiśmie lub monografii w wydawnictwie i zostało usunięte, liczba monografii z danego wydawnictwa lub liczba artykułów dotyczących danego czasopisma zostaje wyzerowana, ale w kolumnie Koszty wg ankiety wprowadzony koszt pozostaje bez zmian. Wówczas nad listą wydawnictw/czasopism wyświetlany jest komunikat w formie belki informujący o tym, że liczba oświadczonych publikacji uległa zmianie. Dla ułatwienia czasopismo/wydawnictwo, którego powyższa zmiana dotyczy wyświetlane jest na początku formularza ankiety.

W takiej sytuacji należy zaktualizować wartość Kosztów wg ankiety, które dotyczą czasopisma/wydawnictwa, której dotyczy powyższy komunikat oraz zapisać zmiany.