Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Nowe dyscypliny i zmiana nazw dyscyplin w PBN

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 października 2022 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych nastąpiła zmiana klasyfikacji dziedzin i dyscyplin.

Dyscypliny w oświadczeniach dla pracowników

System PBN „sumuje” dyscypliny reprezentowane przez pracownika w danym okresie ewaluacyjnym. Oznacza to, że podmiot w oświadczeniu upoważniającym (dodawanie oświadczeń do publikacji w PBN) ma możliwość wskazania zarówno:

  1. aktualnie reprezentowane dyscypliny przez pracownika, jak i
  2. dyscypliny, które ten pracownik reprezentował wcześniej – w tym przypadku w systemie nie są prezentowane wszystkie dyscypliny pracownika, lecz jedynie te, w których pracownik prowadził działalność naukową choć przez jeden dzień okresu objętego ewaluacją.

Przykład: w przypadku aktualnego okresu ewaluacji (01.01.2022-31.12.2025) system nie pozwala na złożenie oświadczenia w dyscyplinie, której pracownik nie reprezentował dnia 01.01.2022 lub w dniach kolejnych.

Na formatce dodawania/aktualizacji oświadczeń oraz w Profilu Instytucji system prezentuje dyscypliny nie tylko z aktualnej, ale też ze starej klasyfikacji dyscyplin, które pracownik reprezentował.

Oświadczenie można dodać wtedy, gdy pracownik w okresie ewaluacyjnym przynajmniej przez jeden dzień reprezentował daną dyscyplinę w zatrudniającym go podmiocie.

Przykład: pracownik reprezentował dyscyplinę X w latach 2022-2023; publikacja ukazuje się w roku 2024; podmiot może ją zgłosić do ewaluacji (za okres 2022-2025) za pomocą PBN w dyscyplinie X.

Dyscypliny w oświadczeniach dla doktorantów

W przypadku doktorantów ze szkoły doktorskiej ekwiwalentem reprezentowanej dyscypliny jest dyscyplina, w której doktorant przygotowuje rozprawę doktorską. Zasady dotyczące prezentowania informacji o dyscyplinach są analogiczne do zasad przyjętych w przypadku pracowników: „sumowanie” dyscyplin, także tych ze starej klasyfikacji; walidowanie dyscyplin względem okresu ewaluacyjnego.

Za daty graniczne, w których doktorant przygotowywał rozprawę w danej dyscyplinie (albo dyscyplinach), uznaje się datę rozpoczęcia i zakończenia kształcenia.

Jeśli doktorant zmienia dyscypliny, system uwzględnia również dyscypliny, w których doktorant w jakimś okresie kształcenia przygotowywał rozprawę, ale już tego nie robi. System weźmie pod uwagę takie dyscypliny pod warunkiem, że zmiana dyscyplin zostanie odpowiednio zaraportowana w POL-on: nie należy modyfikować informacji o dyscyplinie, ale dodać kolejną dyscyplinę oraz wskazać, w której dyscyplinie doktorant nie przygotowuje już rozprawy. Szczegóły dotyczące wprowadzania informacji o rozprawie doktorskiej, w tym informacji o dyscyplinie/dyscyplinach rozprawy doktorskiej, zostały opisane na stronach pomocy systemu POL-on – kliknij tutaj.

Dyscypliny w oświadczeniach osób będących zarówno pracownikami, jak i doktorantami w danym okresie ewaluacyjnym

W przypadku osoby, która w okresie objętym ewaluacją była pracownikiem oraz doktorantem, system „sumuje” dla tej osoby zarówno reprezentowane dyscypliny, jak i dyscypliny, w których jako doktorant przygotowywała rozprawę doktorską w tym okresie.

Komunikaty w Profilu Instytucji i w formatkach dodawania/aktualizacji oświadczeń związane z dyscyplinami osób

Do publikacji dołączono oświadczenie osoby, która nie złożyła oświadczenia o dyscyplinie w okresie ewaluacyjnym. Edycja oświadczeń jest zablokowana do momentu usunięcia niewłaściwego oświadczenia osoby.

W publikacji znajdującej się w Profilu Instytucji znajduje się oświadczenie osoby w dyscyplinie, która nie istnieje dla tej osoby w systemie POL-on (osoba nie złożyła oświadczenia o dyscyplinie w danym okresie ewaluacyjnym). W takim przypadku należy usunąć niewłaściwe oświadczenie osoby przy pomocy przycisku oznaczonego ikoną kosza.

Do publikacji dołączono oświadczenie osoby, w którym zadeklarowano dyscyplinę nie obowiązującą dla tej osoby w okresie ewaluacyjnym. Edycja oświadczeń jest zablokowana do momentu poprawienia lub usunięcia nieprawidłowego oświadczenia osoby.

W publikacji znajdującej się w Profilu Instytucji istnieje oświadczenie osoby w dyscyplinie, która nie została zadeklarowana dla tej osoby w systemie POL-on w danym okresie ewaluacyjnym. Osoba ta posiada w systemie POL-on inne zadeklarowane dyscypliny, dlatego w takim przypadku należy poprawić lub usunąć to oświadczenie. Edycji można dokonać bezpośrednio w Profilu Instytucji lub klikając przycisk DODAJ INNE OŚWIADCZENIA.

Oświadczenia publikacji sprzed roku 2018 zostały zablokowane do edycji.

Ze względu na to, że dane w sprawozdanym kształcie zostały przekazane do systemu SEDN założono, że dla publikacji z roku 2017, znajdujących się w Profilach Instytucji (przekazane do ewaluacji 2017-2021) nie będą zmieniane dyscypliny. W porozumieniu z Ministerstwem ustalono, że oświadczenia publikacji sprzed 2018 roku zostały zablokowane do edycji.