Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Opłaty za publikacje – podstawowe informacje

Podstawy prawne

Opłaty za publikacje – Zgodnie z § 2 ust. 10 pkt 4 lit. n i pkt 5 lit. n Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, zwanego dalej „rozporządzeniem”, w wykazie pracowników zamieszcza się:

  • w zakresie informacji o artykułach naukowych –  wysokość opłat za opublikowanie artykułu naukowego poniesionych przez podmiot, o którym mowa w lit. d, (wyrażoną w złotych) oraz źródło ich finansowania (środki finansowe, o których mowa w art. 365 pkt 2 ustawy, środki finansowe przyznane na realizację projektu w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych, inne),
  • natomiast w zakresie informacji o monografiach naukowych i redakcji naukowej monografii –  wysokość opłat za wydanie monografii naukowej poniesionych przez podmiot, o którym mowa w lit. i, (wyrażoną w złotych) oraz źródło ich finansowania (środki finansowe, o których mowa w art. 365 pkt 2 ustawy, środki finansowe przyznane na realizację projektu w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych, inne).

Oznacza to, że:

  • Nie wprowadzamy kosztów przy rozdziałach
  • Nie wprowadzamy informacji o kosztach własnych (wydawnictwo własne)
  • Kwoty powinny być wyrażone w złotych brutto

Obowiązujące terminy

Zgodnie z § 9 ust. 3 ww. rozporządzenia, informacje o wysokości opłat za opublikowanie artykułu naukowego oraz wydanie monografii wprowadza się w sposób ciągły w terminie do 31 grudnia roku następującego po roku wystąpienia zdarzenia

Uwaga:

§ 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on wskazuje, że dane w zakresie opłat dotyczących publikacji, uzupełnia się w odniesieniu do artykułów naukowych opublikowanych i monografii naukowych wydanych w latach 2020-2021 w terminie do dnia 31 grudnia 2022 r.

Typy publikacji objete obowiązkiem wprowadzenia opłat

  • artykuły opublikowane w roku 2020 lub latach późniejszych
  • monografie (książki i książki pod redakcją) opublikowane w roku 2020 lub latach późniejszych (z pominięciem rozdziałów)