Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Słownik pojęć

A

Administrator POL-on – Użytkownik, który w systemie POL-on posiada jedną z ról: INST_ADM, INST_NAUK_ADM. Taki użytkownik nie musi się rejestrować do systemu, jego uwierzytelnianie przeprowadzone jest na podstawie weryfikacji uprawnień polonowych przy logowaniu MCL.

I

Instytucja – zob. Podmiot

P

Podmiot (zamiennie Instytucja) – Jednostka lub grupa jednostek (Federacja) poddająca się ewaluacji w co najmniej jednej dyscyplinie.

Publikacja – Publikacją naukową w rozumieniu ewaluacji jest:

 • artykuł naukowy,
 • monografia naukowa,
 • rozdział w monografii naukowej.

Rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej określa definicje publikacji naukowych.  Zgodnie z tym rozporządzeniem:

 1. Artykuł naukowy jest to recenzowany artykuł opublikowany w czasopiśmie naukowym albo w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej:
 • przedstawiający określone zagadnienie naukowe w sposób oryginalny i twórczy, problemowy albo przekrojowy;
 • opatrzony przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym.

Artykułem naukowym jest również artykuł recenzyjny opublikowany w czasopiśmie naukowym zamieszczonym w wykazie czasopism.

Artykułem naukowym nie jest: edytorial, abstrakt, rozszerzony abstrakt, list, errata i nota redakcyjna.

 1. Monografia naukowa jest to recenzowana publikacja książkowa:
 • przedstawiająca określone zagadnienie naukowe w sposób oryginalny i twórczy;
 • opatrzona przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym.

Monografią naukową jest również:

 • recenzowany i opatrzony przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym przekład na język polski dzieła istotnego dla nauki lub kultury albo na inny język nowożytny dzieła istotnego dla nauki lub kultury, wydanego w języku polskim;
 • edycja naukowa tekstów źródłowych.

R

Rola osoby w publikacji – Określa, czym zajmowała się dana osoba w ramach danego typu publikacji. Np. autorstwo, redakcja. Osoby z tą samą rolą w ramach publikacji tworzą osiągniecie, np. trzech autorów monografii tworzy osiągniecie „autorstwo monografii”.

T

Typ publikacji – Określa naturalny typ publikacji. W ramach typów, możliwe jest posiadanie określonych osiągnięć.

Typy publikacji w PBN to:

 1. artykuł,
 2. tom pokonferencyjny,
 3. książka,
 4. książka pod redakcją,
 5. rozdział.