Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Artykuł: Dane podstawowe

Należy wprowadzić wymagane dane:

Identyfikator DOI – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego, a w przypadku jego braku – adres strony internetowej zawierającej pełny tekst monografii naukowej, jeżeli znajduje się w otwartym dostępie, albo adres strony internetowej zawierającej informacje o monografii; pole wymagane, jeśli nie zostanie wprowadzony link do publikacji poniżej – można zaraportować obydwa pola.

System sprawdza fakt istnienia podanego numeru w bazie DOI: https://www.doi.org/, a także unikatowość DOI w ramach jednego typu publikacji w PBN. Jeśli podany przez użytkownika nr DOI istnieje w bazie w ramach tego samego typu, system nie pozwala zapisać publikacji z takim numerem i wyświetla stosowny komunikat. O tym jak poprawnie wprowadzić numer DOI można przeczytać tutaj: Jak poprawnie wprowadzić numer DOI?

POBIERZ DANE Z SYSTEMU CROSSREF – za pomocą identyfikatora DOI system PBN umożliwia uzupełnienie danych w formularzu dodawania publikacji w oparciu o dane znajdujące się w systemie Crossref. Aby skorzystać z tej funkcjonalności należy wprowadzić poprawny numer DOI, a następnie wybrać przycisk „Pobierz dane z systemu Crossref”. Na podstawie wprowadzonego numeru DOI, system PBN pobierając dane z systemu Crossref, uzupełni w formularzu maksymalną możliwą liczbę pól (także nazwiska autorów w przypadku publikacji wieloautorskich).

Tytuł – pole obowiązkowe;

Główny język – pole obowiązkowe, lista języków jest zgodna ze standardem ISO 639-2; język publikacji należy wybierać z listy podpowiedzi generowanej w oparciu o wprowadzany ciąg znaków;

Rok publikacji – pole obowiązkowe; nie może być większy niż rok aktualny;

Link do pełnego tekstu lub do strony z informacjami o publikacji – pole jest wymagane, jeśli nie został wprowadzony identyfikator DOI (można zaraportować oba pola) – należy wprowadzić adres www poprzedzony protokołem (http, https). Jeśli podany przez użytkownika link ma niewłaściwy format, system nie pozwala zapisać publikacji i wyświetla stosowny komunikat.

W przypadku nie uzupełnienia lub w przypadku nieprawidłowego uzupełnienia któregoś z wymaganych pól system wyświetli stosowny komunikat.

Pozostałe pola są fakultatywne, jednak na potrzeby ewaluacji zalecamy dokładne wypełnienie wszystkich pól.

Pod formularzem znajduje się dodatkowe pole typu checkbox Materiał konferencyjny, który należy zaznaczyć wówczas, gdy publikacja jest materiałem z konferencji. Zaznaczenie tego pola spowoduje uaktywnienie dodatkowej sekcji KONFERENCJA, której uzupełnienie staje się obowiązkowe w dalszych etapach. Jeśli artykuł jest materiałem konferencyjnym musi mieć zaraportowane informacje o konferencji, ale może mieć jednocześnie podane (choć nie musi) informacje o czasopiśmie.

Po zaznaczeniu, że artykuł jest materiałem konferencyjnym, do oceny będą brane punkty z konferencji, niezależnie od tego jak „cenne” jest czasopismo.

Zaznaczenie pola Materiał konferencyjny, spowoduje również uaktywnienie checkboxa Tom pokonferencyjny, który należy zaznaczyć jeżeli artykuł został opublikowany jako rozdział w publikacji, będącej materiałem pokonferenyjnym. 

Jeśli artykuł został udostępniony w otwartym dostępnie (Open Access) należy zaznaczyć odpowiedni checkbox. Zaznaczenie go uaktywni sekcję OTWARTY DOSTĘP, której uzupełnienie stanie się obowiązkowe.

Przejdź do następnej sekcji