Przejdź do treści Przejdź do głównej nawigacji Przejdź do stopki

Dodawanie nowego czasopisma i widok szczegółów

Czasopisma punktowane, pochodzące z oficjalnego wykazu ministerialnego znajdują się już w bazie systemu PBN. Aby zaraportować czasopismo z wykazu MNiSW, należy wybrać je z listy dostępnej w sekcji ŹRÓDŁO w trakcie wprowadzania danych o artykule. Czasopisma z wykazu są oznaczone ikoną MNiSW. Tylko przy wyborze czasopisma z listy (co jest równoznaczne z dowiązaniem do publikacji rekordu z ministerialnego wykazu) do publikacji będą mogły być przypisane punkty wynikające z wykazu czasopism.

Jeśli jednak czasopisma nie ma w bazie można dodać je do systemu na dwa sposoby:

1) Pierwszym sposobem jest dodanie czasopisma w trakcie wprowadzania danych dotyczących artykułu, co zostało opisane tutaj: https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy/artykul-zrodlo/.

2) Drugim sposobem jest dodanie czasopisma za pomocą przycisku DODAJ dostępnego na stronie głównej systemu PBN.

Po kliknięciu na przycisk wyświetli się krótka lista obiektów, z których należy wybrać jeden – w tym przypadku Czasopismo.

Po wybraniu obiektu na ekranie wyświetli się formularz do wprowadzenia danych o czasopiśmie.

Należy wprowadzić wszystkie wymagane dane w następujących polach:

  • Tytuł
  • ISSN/eISSN – należy podać przynajmniej jeden z nich. Podczas wprowadzania danych sprawdzana jest poprawność formatu oraz unikalność numeru w bazie – nie można dodać czasopisma jeśli numer występuje w bazie jako już dodany ISSN albo eISSN.
  • Strona internetowa – link musi być poprzedzony protokołem http, https
  • Wydawnictwo – należy wybrać z listy, która wyświetli się po wprowadzeniu ciągu znaków. Jeśli wydawnictwa nie ma w bazie należy je dodać za pomocą opcji NIE MA NA LIŚCIE.

Czasopismo zostanie dodane do bazy po kliknięciu przycisku ZAPISZ.

Jeśli dane nie zostaną wprowadzone lub zostaną wprowadzone w niepoprawnym formacie system wyświetli stosowny komunikat.

Po zapisaniu czasopisma, na ekranie zostaną zaprezentowane jego szczegóły. W tym widoku można wykonać następujące działania:

  • edycja – ta opcja dostępna jest w zakładce po lewej stronie ekranu

  • dodanie numeru czasopisma

  • zmiana połączeń z innymi obiektami – jeśli takie połączenia istnieją